Lumaktaw sa main content

Tumulong na i-translate ang page na ito

🌏

Tinitingnan mo ang pahinang ito sa English dahil hindi pa namin ito naisalin. Tulungan kaming isalin ang nilalamang ito.

I-translate ang page

Walang mga bug dito!πŸ›

Ang pahinang ito ay hindi isinasalin. Sinadya naming iwan ang pahinang ito sa Ingles sa ngayon.

Ang pahinang ito ay hindi pa tapos at nais namin ang iyong tulong. Ayusin ang pahinang ito at magdagdag ng kahit anong kaalaman na maaaring makatulong sa ibang mga tao.

Ethereum for .NET developers

Huling pag-edit: , Invalid DateTime
I-edit ang pahina

Use Ethereum to create decentralized applications (or "dapps") that utilize the benefits of cryptocurrency and blockchain technology. These dapps can be trustworthy, meaning that once they are deployed to Ethereum, they will always run as programmed. They can control digital assets in order to create new kinds of financial applications. They can be decentralized, meaning that no single entity or person controls them and are nearly impossible to censor.

Build decentralized applications on top of Ethereum and interact with smart contracts using tools and languages from the Microsoft technology stack - Supporting C#, # Visual Basic .NET, F#, on tooling such as VSCode and Visual Studio, across .NET Framework/.NET Core/.NET Standard. Deploy an Ethereum blockchain on Azure using Microsoft Azure Blockchain in minutes. Bring the love of .NET to Ethereum!

Getting started with smart contracts and the Solidity language

Take your first steps to integrating .NET with Ethereum

Need a more basic primer first? Check out ethereum.org/learn or ethereum.org/developers.

 • Blockchain Explained
 • Understanding Smart Contracts
 • Write your First Smart Contract
 • Learn How to Compile and Deploy Solidity

Introducing the Nethereum library and VS Code Solidity

Want to skip setup for now, and jump straight to the samples?

 • Playground - Interact with Ethereum and learn how to use Nethereum through the browser.
  • Query Account Balance C# VB.NET
  • Query ERC20 Smart Contract Balance C# VB.NET
  • Transfer ether to an Account C# VB.NET
  • ... And more!

Intermediate articles

Advanced use patterns

.NET projects, tools and other fun stuff

Looking for more resources? Check out ethereum.org/developers.

.NET community contributors

At Nethereum, we mostly hang out on Gitter where everyone is welcome to ask/answer questions, get help, or just chill. Feel free to do a PR or open an issue on the Nethereum GitHub repository, or just browse through the many side/sample projects we have. You can also find us on Discord!

If you are new to Nethermind and need help getting started, join our Discord. Our developers are on hand to answer your questions. Don't hesitate to open a PR or raise any issues on the Nethermind GitHub repository.

Other aggregated lists

Official Nethereum Site
Official Nethermind Site

Help us with this page

If you're an expert on the topic and want to contribute, edit this page and sprinkle it with your wisdom.

You'll be credited and you'll be helping the Ethereum community!

Use this flexible documentation template

Questions? Ask us in the #content channel on our Discord server

Edit page

Nakatulong ba ang artikulong ito?