Lumaktaw sa main content

Tumulong na i-translate ang page na ito

๐ŸŒ

Tinitingnan mo ang pahinang ito sa English dahil hindi pa namin ito naisalin. Tulungan kaming isalin ang nilalamang ito.

I-translate ang page

Walang mga bug dito!๐Ÿ›

Ang pahinang ito ay hindi isinasalin. Sinadya naming iwan ang pahinang ito sa Ingles sa ngayon.

Huling na-update ang page: March 30, 2023

How to swap tokens

Tired of searching for an exchange that lists all your favorite tokens? You can swap most of the tokens using decentralized exchanges.

A token swap involves the exchange of two different assets that exist on the Ethereum network, for example swapping ETH for DAI (an ERC-20 token). The process is very fast and cheap. You will need to have a crypto wallet to swap tokens.

Prerequisite:

  • have crypto wallet, you can follow this tutorial: How to: "Register" an Ethereum account
  • add funds to your wallet

1. Connect your wallet to the decentralized exchange (DEX) of your choice

Some popular exchanges are:

2. Select the pair of tokens you wish to swap

For example, ETH and DAI. Make sure you have funds in one of the two tokens. Common interface for swapping (opens in a new tab)

3. Enter the amount of tokens you want to trade and click swap

The exchange will automatically calculate how many tokens you will get.

Common interface for swapping (opens in a new tab)

4. Confirm the transaction

Review the details of the transaction. Check the exchange rate and any other fees to prevent ugly surprises.

Common interface for reviewing the transaction (opens in a new tab)

5. Wait for the transaction to be processed

You can view the progress of the transaction on any blockchain explorer. This process should not take longer than 10 minutes.

You will automatically receive the swapped tokens in your wallet once the transaction is processed.


๐Ÿ‘€
Want to learn more?
See our other guides

Frequently asked questions

Can I swap ETH for BTC from my wallet?

No, you can only swap tokens that are native to the Ethereum network, such as ETH, ERC-20 tokens or NFTs. You can only swap "wrapped" forms of Bitcoin that live on Ethereum.

What is slippage?

It is the difference between your expected exchange rate and the actual rate.

Nakatulong ba ang artikulong ito?