பிரதான உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இந்தப் பக்கத்தை மொழிபெயர்க்க உதவி செய்யுங்கள்

🌏

இவ்விணையப் பக்கம் இன்னும் மொழிபெயர்க்கப்படாததால், இதனை நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் காண்கிறீர்கள். இதனை மொழிபெயர்க்க உதவுங்கள்.

பக்கத்தை மொழிபெயர்

இதில் நிரற்பிழை இல்லை!🐛

இன்னும் இந்தப் பக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை. இந்தப் பக்கத்தை நாங்கள் ஆங்கிலத்திலேயே வைத்திருக்கக் காரணமுள்ளது.

பக்கம் கடைசியாக மாற்றப்பட்டது: 23 மார்ச், 2023

The Eth2 Medalla data challenge

⚠️

Up until 20 October 2020, the Ethereum Foundation is sponsoring a Medalla data analysis and data visualization blog post challenge. Here are all the details you need.

Calling data scientists, data engineers, data visualizers, developers, and anyone interested in digging into Ethereum data!

The Ethereum 2.0 Medalla testnet(opens in a new tab) is live. Validators are validating. Attesters are attesting. Blocks are propagating. Which means, data, lots and lots of data. And the Ethereum community needs your help to make sense of it all.

 • What data visualizations can show the health of the Medalla test network?
 • Aggregation performance. Latencies. Validator effectiveness. Gini coefficients. Block rewards. What compelling story can you tell with Medalla data?
 • What performance and behavior patterns can you find among different classes of validators (for example hobbyists, institutional players, exchanges, and stakers)?
 • What patterns exist in slashings?
 • What other data can you collect and analyze on Medalla?
 • What new tools can you build to collect and analyze data on Medalla?

The challenge

Document your best Medalla data insights in the most readable blog post possible – for prizes!

The Ethereum Foundation are running this challenge because there's a lot to learn and discover from Medalla testnet activity. Your findings will give the Ethereum community —from beginners to core researchers— important insight into Medalla, the last step en route to Phase 0, the Beacon Chain.

If Medalla proves stable, Mainnet launch is next! And so, this is a critical moment to get involved in the Ethereum community 🚀

How to submit

Anyone is free to submit, here's how:

 1. Collect and analyze Medalla data
  • Either with existing tools
  • Or for the extra ambitious, build your own tool and tell us about it!
 2. Detail out your work in a blog post
 3. Submit!
Submit blog post(opens in a new tab)

You may submit more than one blog post! So long as each posts focuses on a different visualisation or piece of analysis

In addition to the prompt questions above, here's a wishlist of data analysis avenues to explore(opens in a new tab).

A group of Ethereum community members will evaluate your submissions and awards will go to the top blog posts 🏆

Deadline ⏰

The deadline for submissions is Tuesday, October 20

Prizes 💸

Up to USD $15,000

Entries must be considered sufficiently insightful by the community judging team to be eligible for rewards.

Requirements

 • Blog post must be in English.
  • There are no length requirements.
 • Blog posts must be public and original.
 • Data analysis or visualization must concern Medalla testnet(opens in a new tab) data.
 • Tools and scripts used (and created) must be open source and referenced in the blog post.

Judging criteria

Surprise us with your creativity! But here are some judging criteria considerations:

 • Overall quality and clarity of data analysis or data visualization.
  • Quality of insights into Medalla, clients, and Eth2 in general.
 • Insights that lead to substantive changes in client implementations or specifications.
 • Analyses or visualizations that help a non-technical audience gain insight into the network.
 • Quality of contribution to the Eth2 tooling ecosystem (if applicable).

How to get started

Helpful resources

Support

For any general support questions about your submission, please email eth2@ethereum.org(opens in a new tab).

For technical questions about Medalla, ideas or direction for your data analysis, tooling, clients, and all things Eth2, we invite you to head over to the community-driven ethstaker Discord(opens in a new tab). Ethstaker is a community-driven Eth2 resource for the fledgling validator community and they've been kind enough to open up a dedicated support channel #medalla-data-challenge for The Eth2 Medalla Data Challenge!

இந்தக் கட்டுரை உதவியாக இருந்ததா?