பிரதான உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இந்தப் பக்கத்தை மொழிபெயர்க்க உதவி செய்யுங்கள்

🌏

இவ்விணையப் பக்கம் இன்னும் மொழிபெயர்க்கப்படாததால், இதனை நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் காண்கிறீர்கள். இதனை மொழிபெயர்க்க உதவுங்கள்.

பக்கத்தை மொழிபெயர்

இதில் நிரற்பிழை இல்லை!🐛

இன்னும் இந்தப் பக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை. இந்தப் பக்கத்தை நாங்கள் ஆங்கிலத்திலேயே வைத்திருக்கக் காரணமுள்ளது.

பக்கம் கடைசியாக மாற்றப்பட்டது: 30 மார்ச், 2023

Staking Launchpad translations

The Staking Launchpad(opens in a new tab) is a website that contains instructions on becoming an Ethereum validator, interfaces to deposit ETH to the staking contract and top up your validator, validator checklist, and information about different Ethereum clients.

With the aim of making staking more accessible and diverse, and make it easier for non-English speakers to spin up validators, we are actively translating the Launchpad and it is currently available in 20 languages.

How to translate

💡
We encourage you to check out the ethereum.org Translation style guide. It contains some of the most important guidelines, instructions, and tips for translators to help localize the blog. While originally written for ethereum.org translators, most of the style guide is relevant to blog translations as well.View the Translation Style Guide

Join the Launchpad translations project in Crowdin

You'll need to log in to your Crowdin account or sign up if you don’t already have one. All that is required to sign up is an e-mail account and password.

Start translating(opens in a new tab)

Open the language you want to translate and click ''Translate All''

The Launchpad contains 7 source files, all of which should be translated. You can check the progress of each document on the right – if translation progress is below 100%, please contribute!

Screenshot showing how files are shown in the Crowdin user interface (opens in a new tab)

Translate

After selecting the file you want to translate, it will open in the online editor. If you have never used Crowdin before, you can use this quick guide to go over the basics.

For a more in-depth guide to using Crowdin, visit our how to translate page.

Thank you for your getting involved and helping us make the Launchpad accessible to everyone!

இந்தக் கட்டுரை உதவியாக இருந்ததா?