મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ

Find a wallet

Wallets have lots of optional features which you might like.

So choose your wallet based on the features you want.

Showing all wallets (53)Choose features
Buy crypto
Self custody
Layer 2

Status

iOS | Android

iOS

Android

(opens in a new tab)(opens in a new tab)(opens in a new tab)

Ledger

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Hardware

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Hardware

Infinity Wallet

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

Aktionariat

iOS | Android

iOS

Android

Rainbow

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

OneKey

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | Hardware

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Hardware

Guarda

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

AirGap wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Argent

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Coin wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

GridPlus Lattice1

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | Hardware

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Hardware

ShapeShift Wallet

iOS | Android

iOS

Android

Frame

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Opera wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Zerion Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

Phantom

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Trezor

Linux | Windows | macOS | Hardware

Linux

Windows

macOS

Hardware

Safe

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

MyCrypto

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

OKX

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Bitcoin.com Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

TokenPocket

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

Keystone

iOS | Android | Hardware

iOS

Android

Hardware

Bitkeep

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

MetaMask

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Numio

iOS | Android

iOS

Android

Exodus

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Coin98

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

MEW wallet

iOS | Android

iOS

Android

Sequence

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

BlockWallet

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

Coinbase Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Unstoppable wallet

iOS | Android

iOS

Android

Web3Auth

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Brave Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium