મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ

Choose your wallet

Wallets store and transact your ETH. You can choose from a variety of products that tailor to your needs.

Don’t know what a wallet is? Learn about wallets.

What are you looking for?

New to crypto

First time user looking for beginner wallet.

NFTs

Wallets with focus on NFT support.

Long term

Passive token holding with hardware wallets.

Finance

Wallets focusing on frequent usage of DeFi apps.

Developer

Wallets that help develop and test dapps.

Filters (0)

Showing all wallets (37)

Phantom

Finance

iOS · Android · Chromium · Firefox

ગુજરાતી, ફ્રેન્ચ, સ્પેનિશ, જર્મન, બાંગ્લા

Visit website(opens in a new tab)
Visit website(opens in a new tab)

MetaMask

New to cryptoNFTsFinanceDeveloper

iOS · Android · Chromium · Firefox

ગુજરાતી, ફ્રેન્ચ, ફિનિશ, ફારસી, સ્પેનિશ

1inch Wallet

NFTs

iOS · Android

ફ્રેન્ચ, સ્પેનિશ, જર્મન, અંગ્રેજી, રશિયન

MyEtherWallet

NFTsFinance

અંગ્રેજી

Bitkeep

NFTs

iOS · Android · Chromium

અંગ્રેજી

Infinity Wallet

NFTs

Linux · Windows · macOS

સ્પેનિશ, અંગ્રેજી

Argent

NFTsFinance

iOS · Android · Chromium · Firefox

અંગ્રેજી

Zerion Wallet

New to cryptoNFTsFinance

iOS · Android · macOS

ફ્રેન્ચ, સ્પેનિશ, જર્મન, અંગ્રેજી, રશિયન

Taho

NFTsFinance

Chromium

અંગ્રેજી

GridPlus Lattice1

NFTsLong term

Linux · Windows · macOS · Chromium · Firefox · Hardware

અંગ્રેજી

Enkrypt

NFTs

Chromium

અંગ્રેજી

Keystone

NFTsLong term

iOS · Android · Hardware

સ્પેનિશ, અંગ્રેજી, ચાઇનીઝ, કોરિયન

Loopring wallet

iOS · Android

અંગ્રેજી, ચાઇનીઝ

Pillar

NFTs

iOS · Android

બોસ્નિયન, અંગ્રેજી, એસ્ટોનિયન, ચાઇનીઝ

Rainbow

New to cryptoNFTsFinance

iOS · Android · Chromium · Firefox

ફ્રેન્ચ, સ્પેનિશ, અંગ્રેજી, હિન્દી, ઇન્ડોનેશિયન

Ambire

NFTsFinance

iOS · Android

અંગ્રેજી

Bridge wallet

iOS · Android

ફ્રેન્ચ, સ્પેનિશ, જર્મન, અંગ્રેજી, ઇટાલિયન

Coinbase Wallet

New to cryptoNFTsFinance

iOS · Android · Chromium

ફ્રેન્ચ, સ્પેનિશ, જર્મન, અંગ્રેજી, જાપાનીઝ

Unstoppable wallet

NFTsDeveloper

iOS · Android

ફ્રેન્ચ, સ્પેનિશ, જર્મન, અંગ્રેજી, કોરિયન

Trust Wallet

NFTsFinanceDeveloper

iOS · Android · Chromium

ફ્રેન્ચ, સ્પેનિશ, જર્મન, અરબી, અંગ્રેજી

Ledger

Long termFinance

iOS · Android · Linux · Windows · macOS · Hardware

ફ્રેન્ચ, સ્પેનિશ, જર્મન, અરબી, અંગ્રેજી

MEW wallet

New to cryptoNFTs

iOS · Android

અંગ્રેજી, રશિયન, ચાઇનીઝ

Safe

NFTsFinance

iOS · Android · Linux · Windows · macOS

અંગ્રેજી

Torus Wallet

NFTsDeveloper

સ્પેનિશ, જર્મન, અંગ્રેજી, જાપાનીઝ, કોરિયન

BlockWallet

FinanceDeveloper

Chromium · Firefox

અંગ્રેજી

Frame

NFTsFinanceDeveloper

Linux · Windows · macOS · Chromium · Firefox

અંગ્રેજી

Rabby Wallet

NFTsFinance

Chromium

અંગ્રેજી

AlphaWallet

NFTs

iOS · Android

ફ્રેન્ચ, સ્પેનિશ, અંગ્રેજી, ચાઇનીઝ, વિયેતનામીસ

OneKey

New to cryptoNFTsLong termFinanceDeveloper

iOS · Android · Linux · Windows · macOS · Chromium · Firefox · Hardware

સ્પેનિશ, જર્મન, બાંગ્લા, અંગ્રેજી, ચાઇનીઝ

Exodus

Finance

iOS · Android · Linux · Windows · macOS · Chromium

અંગ્રેજી

XDEFI Wallet

NFTsFinance

Chromium

ફ્રેન્ચ, જર્મન, અંગ્રેજી, રશિયન

Trezor

Long term

Linux · Windows · macOS · Hardware

અંગ્રેજી

FoxWallet

NFTs

iOS · Android

સ્પેનિશ, અંગ્રેજી, ચાઇનીઝ, યુક્રેનિયન, રશિયન

imToken

NFTsFinance

iOS · Android

ફ્રેન્ચ, સ્પેનિશ, જર્મન, અંગ્રેજી, ચાઇનીઝ

Apex

NFTs

Chromium

અંગ્રેજી

Aurox Wallet

NFTsFinanceDeveloper

Chromium

અંગ્રેજી

TokenPocket

NFTsFinance

iOS · Android · Windows · macOS · Chromium

ફ્રેન્ચ, ફારસી, સ્પેનિશ, જર્મન, ડેનિશ