મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ

આ પેજનો અનુવાદ કરવામાં મદદ કરો

🌏

તમે આ પેજ અંગ્રેજીમાં જોઈ રહ્યાં છો કારણ કે અમે હજી સુધી તેનો અનુવાદ કર્યો નથી. આ સામગ્રીનો અનુવાદ કરવામાં અમારી મદદ કરો.

પેજનો અનુવાદ કરો

અહીં કોઈ ભૂલો નથી!🐛

આ પેજનું ભાષાંતર કરવામાં આવી રહ્યું નથી. અમે ઇરાદાપૂર્વક આ પેજ અંગ્રેજીમાં હમણાં માટે છોડી દીધું છે.

Find a wallet

Wallets have lots of optional features which you might like.
So choose your wallet based on the features you want.

Filters

0 active

Profile filters

Feature filters (0)

Choose the profile that matches your type of user and filter the wallet list

New to crypto

You are a first time user looking for your first wallet
 • Connect to dapps
 • Layer 2
 • ENS support
 • Token support
 • Buy crypto
 • Fee optimization

NFTs

You are someone that is all about NFTs and want a wallet with NFT support
 • NFT support
 • Layer 2
 • Connect to dapps

Hodler

You are someone that has tokens and don’t want to touch them
 • Hardware
 • Non-custodial

Finance

You are someone that uses DeFi and want a wallet that allows you to connect to DeFi applications
 • Hardware wallet support
 • Connect to dapps
 • Gas fee customization
 • Token support
 • Fee optimization

Developer

You are developer and need a wallet to help develop and test dapps
 • Open source
 • WalletConnect
 • RPC importing
 • Connect to dapps
 • Gas fee customization
 • Token support

Showing all wallets (50)

Buy crypto
Self custody
Layer 2

Coin wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

(opens in a new tab)(opens in a new tab)

Trezor

Linux | Windows | macOS | Hardware

Linux

Windows

macOS

Hardware

Rainbow

iOS | Android

iOS

Android

MetaMask

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

MEW wallet

iOS | Android

iOS

Android

Ledger

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Hardware

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Hardware

Brave Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Sequence

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

Tally Ho!

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

Frame

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Exodus

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Bitkeep

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Keystone

iOS | Android | Hardware

iOS

Android

Hardware

MyCrypto

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

Argent

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

AirGap wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Web3Auth

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Opera wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

OKX

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Coinbase Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Aktionariat

iOS | Android

iOS

Android

OneKey

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | Hardware

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Hardware

TokenPocket

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

Numio

iOS | Android

iOS

Android

Unstoppable wallet

iOS | Android

iOS

Android

Safe

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Zerion Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

GridPlus Lattice1

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | Hardware

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Hardware

Infinity Wallet

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

Guarda

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Bitcoin.com Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

Coin98

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Wallets listed on this page are not official endorsements, and are provided for informational purposes only.

Their descriptions have been provided by the wallet projects themselves.

We add products to this page based on criteria in our listing policy. If you'd like us to add a wallet, raise an issue in GitHub(opens in a new tab).