រំលងទៅមាតិកាចម្បង

ជួយបកប្រែទំព័រនេះ

🌏

អ្នកកំពុងមើលទំព័រនេះជាភាសាអង់គ្លេស ដោយសារយើងមិនទាន់បានបកប្រែវានៅឡើយ។ ជួយយើងបកប្រែខ្លឹមសារនេះ។

បកប្រែទំព័រ

គ្មានកំហុសនៅទីនេះទេ!🐛

ទំព័រនេះមិនត្រូវបានបកប្រែទេ។ យើងបានដាក់ទំព័រនេះជាភាសាអង់គ្លេសដោយចេតនានៅពេលនេះ។

Ethereum development documentation

ការកែសម្រួលចុងក្រោយ: , Invalid DateTime
កែសម្រួលទំព័រ
(opens in a new tab)

This documentation is designed to help you build with Ethereum. It covers Ethereum as a concept, explains the Ethereum tech stack, and documents advanced topics for more complex applications and use cases.

This is an open-source community effort, so feel free to suggest new topics, add new content, and provide examples wherever you think it might be helpful. All documentation can be edited via GitHub – if you're unsure how, follow these instructions(opens in a new tab).

Development modules

If this is your first attempt at Ethereum development, we recommend starting at the beginning and working your way through like a book.

Foundational topics

 • Intro to EthereumA quick overview of Ethereum
  • Intro to EtherA quick overview of Ether
   • Intro to dappsAn introduction to decentralized applications
    • Web2 vs Web3The fundamental differences that blockchain-based applications provide
     • AccountsEntities in the network that can hold a balance and send transactions
      • TransactionsTransfers and other actions that cause Ethereum's state to change
       • BlocksThe way transactions are batched to ensure state is synchronised across all actors
        • Ethereum virtual machine (EVM)The EVM handles all the computation on the Ethereum network
        • GasComputational power required to process transactions, paid for in ETH by transaction senders
         • Nodes and clientsThe individuals participating in the network and the software they run to verify transactions
         • NetworksImplementations of Ethereum including test networks
          • Consensus mechanismsHow the individual nodes of a distributed network agree on the current state of the system

          Ethereum stack

          Advanced

          តើអត្ថបទនេះមានប្រយោជន៍ទេ?