ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ

ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಹುಡುಕಿ

ವಾಲೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ಐಚ್ಛಿಕ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯಗಳಿವೆ.

ನೀವು ಬಯಸುವ ವ್ಳೈಶಿಷ್ಠ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಲೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಎಲ್ಲಾ ವಾಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ (53)ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಖರೀದಿಸಿ
ಸ್ವಯಂ ಬಂಧನ
ಪದರ 2

Status

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

(opens in a new tab)(opens in a new tab)(opens in a new tab)

AlphaWallet

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

FoxWallet

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

BlockWallet

ಕ್ರೋಮಿಯಂ | Firefox

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

Firefox

Ledger

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಲಿನಕ್ಸ್ | ವಿಂಡೋಸ್ | macOS | Hardware

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

ಲಿನಕ್ಸ್

ವಿಂಡೋಸ್

macOS

Hardware

ShapeShift Wallet

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

Exodus

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಲಿನಕ್ಸ್ | ವಿಂಡೋಸ್ | macOS | ಕ್ರೋಮಿಯಂ

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

ಲಿನಕ್ಸ್

ವಿಂಡೋಸ್

macOS

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

Aktionariat

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

Phantom

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಕ್ರೋಮಿಯಂ | Firefox

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

Firefox

Rabby Wallet

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

AirGap wallet

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಲಿನಕ್ಸ್ | ವಿಂಡೋಸ್ | macOS

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

ಲಿನಕ್ಸ್

ವಿಂಡೋಸ್

macOS

Bitcoin.com Wallet

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | macOS

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

macOS

OneKey

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಲಿನಕ್ಸ್ | ವಿಂಡೋಸ್ | macOS | ಕ್ರೋಮಿಯಂ | Firefox | Hardware

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

ಲಿನಕ್ಸ್

ವಿಂಡೋಸ್

macOS

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

Firefox

Hardware

Web3Auth

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ವಿಂಡೋಸ್ | macOS | ಕ್ರೋಮಿಯಂ | Firefox

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

ವಿಂಡೋಸ್

macOS

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

Firefox

Coin98

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಕ್ರೋಮಿಯಂ

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

Trezor

ಲಿನಕ್ಸ್ | ವಿಂಡೋಸ್ | macOS | Hardware

ಲಿನಕ್ಸ್

ವಿಂಡೋಸ್

macOS

Hardware

Infinity Wallet

ಲಿನಕ್ಸ್ | ವಿಂಡೋಸ್ | macOS

ಲಿನಕ್ಸ್

ವಿಂಡೋಸ್

macOS

Unstoppable wallet

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

XDEFI Wallet

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

Aurox Wallet

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

Brave Wallet

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಕ್ರೋಮಿಯಂ

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

Guarda

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಲಿನಕ್ಸ್ | ವಿಂಡೋಸ್ | macOS | ಕ್ರೋಮಿಯಂ | Firefox

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

ಲಿನಕ್ಸ್

ವಿಂಡೋಸ್

macOS

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

Firefox

1inch Wallet

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

MyCrypto

ಲಿನಕ್ಸ್ | ವಿಂಡೋಸ್ | macOS

ಲಿನಕ್ಸ್

ವಿಂಡೋಸ್

macOS

Pillar

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

Taho

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

GridPlus Lattice1

ಲಿನಕ್ಸ್ | ವಿಂಡೋಸ್ | macOS | ಕ್ರೋಮಿಯಂ | Firefox | Hardware

ಲಿನಕ್ಸ್

ವಿಂಡೋಸ್

macOS

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

Firefox

Hardware

OKX

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಕ್ರೋಮಿಯಂ | Firefox

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

Firefox

Rainbow

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಕ್ರೋಮಿಯಂ | Firefox

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

Firefox

Keystone

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | Hardware

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

Hardware

MEW wallet

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

Ambire

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

Zerion Wallet

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | macOS

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

macOS

Bitkeep

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಕ್ರೋಮಿಯಂ

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

Opera wallet

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಲಿನಕ್ಸ್ | ವಿಂಡೋಸ್ | macOS

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

ಲಿನಕ್ಸ್

ವಿಂಡೋಸ್

macOS

Bridge wallet

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

Apex

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

Coin wallet

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಲಿನಕ್ಸ್ | ವಿಂಡೋಸ್ | macOS

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

ಲಿನಕ್ಸ್

ವಿಂಡೋಸ್

macOS

Argent

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಕ್ರೋಮಿಯಂ | Firefox

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

Firefox

TokenPocket

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ವಿಂಡೋಸ್ | macOS | ಕ್ರೋಮಿಯಂ

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

ವಿಂಡೋಸ್

macOS

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

Loopring wallet

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

Safe

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಲಿನಕ್ಸ್ | ವಿಂಡೋಸ್ | macOS

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

ಲಿನಕ್ಸ್

ವಿಂಡೋಸ್

macOS

Sequence

ಕ್ರೋಮಿಯಂ | Firefox

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

Firefox

ZenGo

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

MetaMask

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಕ್ರೋಮಿಯಂ | Firefox

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

Firefox

Coinbase Wallet

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಕ್ರೋಮಿಯಂ

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

Frame

ಲಿನಕ್ಸ್ | ವಿಂಡೋಸ್ | macOS | ಕ್ರೋಮಿಯಂ | Firefox

ಲಿನಕ್ಸ್

ವಿಂಡೋಸ್

macOS

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

Firefox

Numio

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

imToken

iOS | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

iOS

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

Enkrypt

ಕ್ರೋಮಿಯಂ

ಕ್ರೋಮಿಯಂ