ძირითად მასალაზე გადასვლა

დაგვეხმარე გვერდის გადათარგმნაში

🌏

თქვენ ხედავთ ამ გვერდს ინგლისურად, რადგან ის ჯერ არ გვითარგმნია. დაგვეხმარეთ ამ გვერდის თარგმნაში.

გვერდის გადათარგმნა

აქ არ არის ბაგი!🐛

ეს გვერდი არ ითარგმნება. ჩვენ სპეციალურად დავტოვეთ ეს გვერდი ინგლისურად.

გვერდი ბოლოს განახლდა: 3 თებერვალი, 2023

How can I get involved?

The Ethereum community includes people of many different backgrounds and skillsets. Whether you’re a developer, an artist, or an accountant, there are ways to get involved. Here’s a list of suggestions that might help you get started.

Developers 💻

 • Learn about and try Ethereum at ethereum.org/developers/
 • Find a bounty on Gitcoin, work on a small or large technical issue, earn crypto!
 • Attend an ETHGlobal hackathon near you!
 • Check out projects related to your area of expertise or programming language of choice
 • Watch or participate in the Core Dev calls
 • Ecosystem Support Program's wishlist - tooling, documentation, and infrastructure areas where the Ethereum Ecosystem Support Program is actively seeking grant applications
 • Web3Bridge - join the aspiring web3 community in their initiative to identify, train, and support hundreds of developers and community members throughout Africa
 • Join the Ethereum Cat Herders Discord

Researchers & Academics 🔍

Do you have a background in mathematics, cryptography, or economics? You might be interested in some of the cutting-edge work being done within the Ethereum ecosystem

 • Challenges.ethereum.org - a series of high-value research bounties, where you can earn >$100,000 USD
 • Ethresear.ch - Ethereum’s primary forum for research, and the world’s most influential forum for cryptoeconomics
 • EF Research AMA - An ongoing Q&A series with researchers. As each next part opens, anyone can post questions.
 • Ecosystem Support Program's wishlist - research areas where the Ethereum Ecosystem Support Program is actively seeking grant applications

Explore more active areas of research.

Non-technical skillsets 💼

If you’re not a developer, it can be hard to know where to start in Ethereum. Here are a few suggestions, along with resources for specific professional backgrounds.

Organize a meetup in your city

Write content about Ethereum

 • Ethereum needs good writers who can explain its value in plain language
 • Not ready to publish your own articles? Consider contributing to the existing content on community resources, or propose new content for ethereum.org!

Offer to take notes for community calls

 • There are many open-source community calls, and having notetakers is a huge help. If you’re interested, join the Ethereum Cat Herders discord, and introduce yourself!

Translate Ethereum content into your native language

 • ethereum.org maintains a Translation Program that translates the website, and other resources, into many different languages
 • Find out how to get involved here

Run a node

Join thousands of node operators in helping to further decentralize Ethereum.

Stake your ETH

By staking your ETH you can earn rewards whilst helping to secure the Ethereum network.

Support projects

The Ethereum ecosystem is on a mission to fund public goods and impactful projects. With very small donations you can show your support and allow important work to be realized.

Financial professionals & Accountants 📈

 • Ethereum is home to the “Decentralized Finance” ecosystem - a network of protocols and applications that offer an alternative financial system. If you’re a financial professional, check out some DeFi apps at DeFi Llama or DeFiPrime
 • Accountant? Assets on Ethereum - ETH, tokens, DeFi, etc - introduce many novel accounting issues. You could start by checking out some projects that aim to help users of cryptocurrency solve their bookkeeping & accounting challenges, like Rotki

Product Managers 🖋

 • The Ethereum ecosystem needs your talents! Many companies are hiring for product manager roles. If you want to start by contributing to an open source project, get in touch with the Ethereum Cat Herders or MetaCartel

Marketing 📣

 • There are many marketing and communications positions in the Ethereum ecosystem!

Ethereum jobs

Want to find a job working in Ethereum?

Join a DAO

"DAOs" are decentralized autonomous organizations. These groups leverage Ethereum technology to facilitate organization and collaboration. For instance, for controlling membership, voting on proposals, or managing pooled assets. While DAOs are still experimental, they offer opportunities for you to find groups that you identify with, find collaborators, and grow your impact on the Ethereum community. More on DAOs

ეს სტატია სასარგებლო იყო?