ძირითად მასალაზე გადასვლა

დაგვეხმარე გვერდის გადათარგმნაში

🌏

თქვენ ხედავთ ამ გვერდს ინგლისურად, რადგან ის ჯერ არ გვითარგმნია. დაგვეხმარეთ ამ გვერდის თარგმნაში.

გვერდის გადათარგმნა

აქ არ არის ბაგი!🐛

ეს გვერდი არ ითარგმნება. ჩვენ სპეციალურად დავტოვეთ ეს გვერდი ინგლისურად.

What is Ethereum?

The foundation for our digital future

A complete beginner's guide to how Ethereum works, the benefits it brings and how it's being used by millions of people around the world.
Illustration of a person peering into a bazaar, meant to represent Ethereum

Summary

Ethereum is a technology for building apps and organizations, holding assets, transacting and communicating without being controlled by a central authority. There is no need to hand over all your personal details to use Ethereum - you keep control of your own data and what is being shared. Ethereum has its own cryptocurrency, Ether, which is used to pay for certain activities on the Ethereum network.

Still confused? Let's explain everything step-by-step.

What is a cryptocurrency?

Crypto (short for cryptocurrency) is a new form of digital money powered by cryptography.

It all started in 2008 with Bitcoin. You could use it to send funds to anyone anywhere globally. What made crypto different from normal bank transfers or other financial services like Paypal or Alipay is that there was no middleman for the first time.

Wait, what is a middleman?

A middleman is a central authority like a bank or government that intervenes in a transaction between the sender and recipient. They have the power to surveill, censor or revert transactions and they can share the sensitive data they collect about you with third parties. They also often dictate which financial services you have access to.

Things are different with crypto. Transactions directly connect sender and recipient without having to deal with any central authority. Nobody else will have access to your funds and nobody can tell you what services you can use. This is possible because of the blockchain technology upon which cryptocurrencies operate.

What is the difference between Ethereum and Bitcoin?

Launched in 2015, Ethereum builds on Bitcoin's innovation, with some big differences.

Both let you use digital money without payment providers or banks. But Ethereum is programmable, so you can also build and deploy decentralized applications on its network.

Ethereum being programmable means that you can build apps that use the blockchain to store data or control what your app can do. This results in a general purpose blockchain that can be programmed to do anything. As there is no limit to what Ethereum can do, it allows for great innovation to happen on the Ethereum network.

While Bitcoin is only a payment network, Ethereum is more like a marketplace of financial services, games, social networks and other apps that respect your privacy and cannot censor you.

What can Ethereum do?

🏦

Banking for everyone

Not everyone has access to financial services. But all you need to access Ethereum and its lending, borrowing and savings products is an internet connection.

🕵

A more private internet

You don't need to provide all your personal details to use an Ethereum app. Ethereum is building an economy based on value, not surveillance.

👥

A peer-to-peer network

Ethereum allows you to move money, or make agreements, directly with someone else. You don't need to go through intermediary companies.

🛡️

Censorship-resistant

No government or company has control over Ethereum. This decentralization makes it nearly impossible for anyone to stop you from receiving payments or using services on Ethereum.

🛍️

Commerce guarantees

Customers have a secure, built-in guarantee that funds will only change hands if you provide what was agreed. Likewise, developers can have certainty that the rules won't change on them.

🤝

All products are composable

Since all apps are built on the same blockchain with a shared global state, they can build off each other (like legos). This allows for better products and experiences being built all the time.

Ethereum in numbers

2970
Projects built on Ethereum
71M+
Accounts (wallets) with an ETH balance
50.5M
Smart contracts on Ethereum
$11.6T
Value moved through the Ethereum network in 2021
$3.5B
Creator earnings on Ethereum in 2021
იტვირთება...
Number of transactions today

Why would I use Ethereum?

If you’ve ever sent money overseas (or plan to), or had to worry about the future of your assets due to external forces outside of your control where you live, or been fed up by the numerous restrictions and fees imposed by traditional financial institutions for everyday transactions, you might be interested in what cryptocurrencies have to offer.

Bear in mind that Ethereum is a story that is still being written, and many more reasons to use it are being uncovered as it evolves and develops over time.

Cheaper and Faster Crossborder Payments

Stablecoins are a novel type of cryptocurrency that relies on a more stable asset as the basis for its value. Most of them are linked to the United States dollar and therefore maintain the value of that currency. These allow for a very cheap and stable global payment system. Many current stablecoins are built on the Ethereum network.

Ethereum and stablecoins simplify the process of sending money overseas. It often takes only few minutes to move funds across the globe, as opposed to the several business days or even weeks that it may take your average bank, and for a fraction of the price. Additionally, there is no extra fee for making a high value transaction, and there are zero restrictions on where or why you are sending your money.

The Quickest Help in Times of Crisis

If you are lucky enough to have multiple banking options through trusted institutions where you live, you may take for granted the financial freedom, security and stability that they offer. But for many people around the world facing political repression or economic hardship, financial institutions may not provide the protection or services they need.

When war, economic catastrophes or crackdowns on civil liberties struck the residents of Venezuela, Cuba, Afghanistan, Nigeria, Belarus, and Ukraine, cryptocurrencies constituted the quickest and often the only option to retain financial agency.1 As seen in these examples, cryptocurrencies like Ethereum can provide unfettered access to the global economy when people are cut off from the outside world. Additionally, stablecoins offer a store of value when local currencies are collapsing due to superinflation.

Empowering Creators

In 2021 alone, artists, musicians, writers, and other creators used Ethereum to earn around $3.5 billion collectively. This makes Ethereum one of the largest global platforms for creators, alongside Spotify, YouTube, and Etsy. Learn more.

Empowering Gamers

Play to earn games (where players are actually rewarded for playing the games) have recently emerged and are transforming the gaming industry. Traditionally, it is often prohibited to trade or transfer in-game assets to other players for real money. This forces players to use black market websites that are often a security risk. Blockchain gaming embraces the in-game economy and promotes such behavior in a trusted manner.

Moreover, players are incentivized by being able to trade in-game tokens for real money and thus being truly rewarded for their play time.

2010
Investors
2014
Investors
Developers
Companies
Now
Investors
Developers
Companies
Artists
Musicians
Writers
Gamers
Refugees

Meet ether, Ethereum's cryptocurrency

Ethereum has a native cryptocurrency called ether (ETH). It is purely digital, and you can send it to anyone anywhere in the world instantly. The supply of ETH isn’t controlled by any government or company - it is decentralized and completely transparent. New coins (also commonly called tokens) are issued only to stakers who secure the network.

Every action on the Ethereum network requires a certain amount of computational power. This fee is paid in the form of ether. This means you need at least a small amount of ETH to use the network.

What is ether?Get ETH

What can I do with ETH coins?

Turns out: a lot of things! One of the most prominent usages of the Ethereum technology is decentralized finance (DeFi) that opens entire areas of banking services to anybody with an internet connection. You can use your ether as a collateral to take out loans or provide liquidity to earn interest on your funds.

Who runs Ethereum?

Ethereum is not controlled by any one entity. It exists solely through the decentralized participation and cooperation of the community. Ethereum makes use of nodes (a computer with a copy of the Ethereum blockchain data) run by volunteers to replace individual server and cloud systems owned by major internet providers and services.

These distributed nodes, run by individuals and businesses all over the world, provide resiliency to the Ethereum network infrastructure. It is therefore much less vulnerable to hacks or shutdowns. Since its launch in 2015, Ethereum has never suffered downtime. There are thousands of individual nodes running Ethereum network. This makes Ethereum one of the most decentralized cryptocurrencies out there, second only to bitcoin.

What are smart contracts?

Smart contracts are simply computer programs living on the Ethereum blockchain. They only execute when triggered by a transaction from a user (or another contract). They make Ethereum very flexible in what it can do and distinguish it from other cryptocurrencies. These programs are what we now call decentralized apps, or dapps.

Have you ever used a product that changed its terms of service? Or removed a feature you found useful? Once a smart contract is published to Ethereum, it will be online and operational for as long as Ethereum exists. Not even the author can take it down. Since smart contracts are automated, they do not discriminate against any user and are always ready to use.

Popular examples of smart contracts are lending apps, decentralized trading exchanges, insurance, crowdfunding apps - basically anything you can think of.

I heard crypto is being used as a tool for criminal activity. Is this true?

Like any form of money, some of it will be misused. However, because all Ethereum transactions happen on an open blockchain, it’s often easier for authorities to track illicit activity than it would be in the traditional financial system, arguably making Ethereum a less appealing choice for those who would rather go undetected.

Crypto is used much less than fiat currencies for criminal purposes according to the key findings of a recent report by Europol, the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation:

“The use of cryptocurrencies for illicit activities seems to comprise only a small part of the overall cryptocurrency economy, and it appears to be comparatively smaller than the amount of illicit funds involved in traditional finance.”

What about Ethereum's energy consumption?

On September 15, 2022, Ethereum went through The Merge upgrade which transitioned Ethereum from proof-of-work to proof-of-stake.

The Merge was Ethereum's biggest upgrade and reduced the energy consumption required to secure Ethereum by 99.95%, creating a more secure network for a much smaller carbon cost. Ethereum is now a low-carbon blockchain while boosting its security and scalability.

Additional reading

Week in Ethereum News - A weekly newsletter covering key developments across the ecosystem.

The Year in Ethereum 2021 Jan 17, 2022 - Josh Stark and Evan Van Ness

Atoms, Institutions, Blockchains - Why blockchains matter?

Explore Ethereum

An illustration of a hand creating an ETH logo made of lego bricks

Make something with Ethereum

If you want to try building with Ethereum, read our docs, try some tutorials, or check out the tools you need to get started.

An illustration of Ethereum community members working together

The Ethereum community

Our community includes people from all backgrounds, including artists, crypto-anarchists, fortune 500 companies, and now you. Find out how you can get involved today.

Test your knowledge

Loading...

დაგეხმარა ეს გვერდი?