Esasy mazmuna geçmek
ETH gahryman şekilini alyň

ETH-i nireden satyn almaly

ETH-i biržalardan ýa-da gapjyklardan göni satyn alyp bilersiňiz.


Häzirki ETH bahasy (USD)

Ýüklenýär...
(Soňky 24 sagat)
Ýurt boýunça gözleg

Merkezleşdirilen biržalar

Biržalar adaty pul birliklerini ulanyp, kripto satyn almaga mümkinçilik berýän kärhanalardyr. Dolandyrýan gapjygyňyza iberýänçäňiz, satyn alýan islendik ETH-iňize olar gözegçilik edýär.

See a list of exchanges

Earn ETH

You can earn ETH by working for DAOs or companies that pay in crypto, winning bounties, finding software bugs and more.

Learn about DAOs

Receive ETH from your peers

Once you have an Ethereum account, all you need to do is share your address to start sending and receiving ETH (and other tokens) peer-to-peer.

Gapjyklar hakda giňişleýin

Merkezleşdirilmedik biržalar (DEX-lar)

Has köp gözegçilik isleseňiz, ETH deň-deňdeş satyn alyň. DEX bilen merkezleşdirilen kompaniýa serişdäňize gözegçilik rugsadyny bermezden söwda edip bilersiňiz.

DEX synap görmek

Gapjyklar

Käbir gapjyklar debet / kredit kartoçkasy, bank geçirmesi ýa-da Apple Pay bilen kripto satyn almaga mümkinçilik berýär. Geografiki çäklendirmeler bardyr.

Gapjyklar hakda giňişleýin

Staking rewards

If you already have some ETH, you can earn more by running a validator node. You get paid for doing this verification work in ETH.

Learn more about staking

Bu sahypada görkezilen önümleriň hemmesi resmi tassyklama däl we diňe maglumat maksatly berilýär. Önüm goşmak ýa-da syýasat barada seslenme goýmak isleseňiz, GitHub-da bir mesele gozgaň. Raise issue(opens in a new tab)

ETH üçin täzemi? Ine, başlamak üçin umumy syn. ETH näme?

Haýsy ýurtda ýaşaýarsyňyz?

Biržalaryň we gapjyklaryň kripto satyp boljak ýerleri barada çäklendirmeler bar.

Ýaşaýan ýeriňizi ýazyň...

ETH satyn almak maksady bilen ulanyp boljak gapjyklaryň we biržalaryň sanawyny görmek üçin ýaşaýan ýurduňyzy saylaň

Merkezleşdirilmedik biržalar (DEX-lar)

DEX-ler näme?

Merkezleşdirilmedik biržalar ETH we beýleki tokenler üçin açyk bazarlar bolup durýar. Bu bazarlar alyjylary we satyjylary gönüden-göni birikdirýärler.

Geleşikdäki serişdeleri goramak üçin ynamdar üçünji tarap ulgamlary ulanmagyň ýerine olar kod ulanýarlar. Satyjynyň ETH-i diňe haçan-da töleg kepillendirilende geçiriler. Koduň bu görnüşi akylly şertnama hökmünde bellidir. Akylly şertnamalar hakda has giňişleýin

Bu, merkezleşdirilen alternatiwalara garanyňda geografiki çäklendirmeleriň azdygyny aňladýar. Kimdir biri isleýän zadyňyzy satyp, berip biljek töleg usulyňyzy kabul etse, siz taýýar. DEX-ler size beýleki tokenler, PayPal ýa-da hatda şahsy nagt pullar bilen ETH satyn almaga mümkinçilik berip biler.

DEX ulanmak üçin gapjyk gerek bolar.

Gapjyk edinmek
Note: many dexes use wrapped ether (WETH) to function. Learn more about wrapped ether.

Başga kripto bilen satyn almak

Tokenleriňizi beýleki adamlaryň ETH bilen çalyşyň. We tersine-de.

Bu DEX-ler täze başlanlar üçin däl, sebäbi olary ulanmak üçin käbir ETH gerek bolar.

ETH-iňizi howpsuz saklamak

Howpsuzlyk bilen baglanyşykly jemgyýetçilik ýazgylary

Ethereum we ETH haýsydyr bir hökümet ýa-da kompaniýa tarapyndan dolandyrylmaýar - olar merkezleşdirilmedik. Bu, ETH-leriň hemmelere açykdygyny aňladýar.

Ýöne bu, serişdäňiziň howpsuzlygyna çynlakaý çemeleşmelidigiňizi aňladýar. ETH bilen, puluňyza seretmek üçin banka ynanmaýarsyňyz, özüňize ynanýarsyňyz.

ETH-ňizi gapjykda goraň

Köp ETH satyn almagy meýilleşdirýän bolsaňyz, birža däl-de, gözegçilik edýän gapjygyňyzda saklamak isläp bilersiňiz. Sebäbi birža hakerler üçin ähtimal nyşandyr. Eger bir haker girip bilse, serişdeleriňizi ýitirip bilersiňiz. Beýleki ýagdaýda bolsa gapjygyňyza diňe gözegçilik edip bilersiňiz.

Gapjyklara göz aýlaň

Siziň ETH salgyňyz

Gapjyk ýükläniňizde, siziň üçin köpçülige açyk ETH salgysyny ýasar. Ine, görnüşi:

0x0125e2478d69eXaMpLe81766fef5c120d30fb53f

Mysal: Göçürmäň

E-poçta salgyňyz ýaly pikir ediň, ýöne poçta ýerine ETH alyp biler. ETH-ni biržadan gapjygyňyza geçirmek isleseňiz, salgyňyzy barmaly ýeri hökmünde ulanyň. Ibermezden ozal elmydama iki gezek barlaň!

Gapjyk görkezmelerini ýerine ýetiriň

Gapjygyňyza girmegi ýitirseňiz, serişdeleriňize hem elýeterliligiňizi ýitirersiňiz. Gapjygyňyz muňa garşy goramak barada görkezmeler bermelidir. Olary üns bilen ýerine ýetiriň - köp halatda gapjygyňyza girip bilmeseňiz hiç kim size kömek edip bilmez.

Bu sahypa peýdaly boldumy?