Esasy mazmuna geçmek

Ethereum gapjyklary

Sanly geljegiňiziň açarlaryny eliňizde tutmak

Gapjyklar sanly aktiwleriňize girmäge we programmalarda hasaba girmäge kömek edýär.

  • Gapjyk tapmak
Ethereum gapjygyny görkezýän, beden üçin gümmezli robotyň şekili

Ethereum gapjygy näme?

Ethereum gapjyklary hasabyňyzy dolandyrmaga mümkinçilik berýän programmalardyr. Edil fiziki gapjygyňyz ýaly, onuň içinde şahsyýetiňizi subut etmek we aktiwleriňizi dolandyrmak üçin zerur zatlar bar. Gapjygyňyz programmalara girmäge, balansyňyzy okamaga, geleşikleri ibermäge we şahsyýetiňizi tassyklamaga mümkinçilik berýär.

Gapjyklar, köpleriň sanly aktiwlerini we şahsyýetlerini dolandyrmak üçin ulanýan zatlarydyr.

Gapjygyňyz Ethereum hasabyňyz bilen işleşmek üçin guraldyr. Bu ýagdaý gapjyk üpjün edijileri islän wagtyňyz çalşyp biljekdigiňizi aňladýar. Köp gapjyklar bir programmadan birnäçe Ethereum hasabyny dolandyrmaga hem mümkinçilik berýär.

Gapjyk üpjün edijiler siziň puluňyza gözegçilik edip bilmeýärler. Olar diňe Ethereum-daky aktiwleriňizi we olary aňsatlyk bilen dolandyrmaga üçin gerekli gurallary görmek üçin penjire berýär.

💵

Pul serişdeleriňizi dolandyrmak üçin programma

Gapjygyňyz balansyňyzy, geleşik taryhyňyzy görkezýär we pul ibermegiň/almagyň tärini berýär. Käbir gapjyklar has köp zady hödürläp biler.

🖼️

Ethereum hasabyňyz

Gapjygyňyz Ethereum hasabyňyza açylýan penjiräňizdir – balansyňyz, geleşikleriňiziň taryhy we başgalar. Şeýle-de bolsa, gapjyk üpjün edijilerini islän wagtyňyz üýtgedip bilersiňiz.

👤

Ethereum programmalarynda hasaba giriş maglumatlaryňyz

Gapjygyňyz Ethereum hasabyňyzy ulanyp, programmalara birikmegiňize mümkinçilik berýär. Bu köp programmalarda ulanyp boljak hasaba giriş maglumaty ýaly.

Gapjyklar, hasaplar, açarlar we salgylar

Käbir möhüm adalgalaryň arasyndaky tapawutlara düşünmeli.

  • Ethereum hasaby jübüt açardyr. Bir açar erkin paýlaşyp boljak adresiňizi döretmek üçin ulanylýar, beýleki açar bolsa zatlara gol çekmek üçin ulanylýandygy üçin gizlin saklamaly. Bu açarlar bilelikde aktiwleri saklamaga we söwda etmäge mümkinçilik berýär.

  • Ethereum hasabynda bir salgy bolup, ol e-poçta salgysynyň gelýän hatlar bukjasyna meňzeýär. Bu sanly aktiwleriňizi kesgitlemek üçin ulanylýar.

  • Gapjyk size açarlaryňyzy ulanyp, hasabyňyz bilen işleşmäge mümkinçilik berýän guraldyr. Ol size hasabyňyzyň balansyny görmäge, geleşikleri ibermäge we başga-da köp zada mümkinçilik berýär.

Gapjyk önümleriniň köpüsi size Ethereum hasaby açmaga mümkinçilik berer. Şonuň üçin gapjygy göçürip almazdan ozal size hasap gerek bolmaýar.

Gapjyklaryň görnüşleri

Hasabyňyz bilen interfeýs gurmagyň we işleşmegiň birnäçe usuly bar:

💿

Fiziki enjam gapjyklary, kriptoňyzy awtonom ýagdaýda saklamaga mümkinçilik berýän enjamlar - gaty ygtybarlydyr

📱

Pul serişdeleriňize islendik ýerden girişi üpjün edýän mobil programmalar

🌐

Brauzer gapjyklary hasabyňyz bilen gönümel brauzerde işleşmäge mümkinçilik berýän web programmalary bolup durýar

🌐

Brauzer giňeltmeleriniň gapjyklary hasabyňyz we programmalar bilen gönümel brauzerde işleşmäge mümkinçilik berýän web programmalary bolup durýar

🖥️

Pul serişdeleriňizi macOS, Windows ýa-da Linux arkaly dolandyrmak isleseňiz, iş stoly programmalary

Gapjyklary aýratynlyklary boýunça deňeşdirmek

Sizi gyzyklandyrýan aýratynlyklaryň esasynda gapjygyňyzy saýlamaga kömek edip bileris.
Gapjyk tapmak

Nädip howpsuz bolmaly

Maliýe azatlygy we islendik ýerden pul serişdelerine girmek hem-de olardan peýdalanmak mümkinçiligi özi bilen jogapkärçilik hem getirýär - kriptoda müşderiler bilen işleşýän bölüm ýok. Açarlaryňyzy howpsuz we ygtybarly saklamak üçin özüňiz jogapkär bolup durýarsyňyz.
✅

Öz pul serişdeleriňiz üçin jogapkärçilik alyň

Merkezleşdirilen biržalar gapjygyňyzy adaty usulda dikeldip boljak ulanyjy ady we parol bilen baglanyşdyrar. Puluňyza gözegçilik etmegi bu birža ynanýandygyňyzy ýadyňyzdan çykarmaň. Birža maliýe taýdan kynçylyk çekýän bolsa, pul serişdeleriňize töwekgelçilik abanar.

✅

Tohum sözlemiňizi bir ýere ýazyp alyň

Gapjyklar köplenç ygtybarly bir ýere ýazyp bellemegiňiz üçin tohum sözlemini berer. Bu, gapjygyňyzy täzeden dikeltmegiň ýeke-täk usulydyr.

Ine, bir mysal:

there aeroplane curve vent formation doge possible product distinct under spirit lamp

Ony kompýuterde saklamaň. Bir ýere ýazyp alyň we ynamly bir ýerde saklaň.

✅

Gapjygyňyzy bellik ediň

Web gapjygyny ulanýan bolsaňyz, şahsyýet kezzaplaryndan goramak üçin sahypany bellik ediň.

✅

Hemme zady üç gezek barlaň

Geleşikleri yzyna gaýtaryp bolmajakdygyny we gapjyklary aňsatlyk bilen dikeldip bolmajakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň, şonuň üçin habardar boluň we hemişe seresap boluň.

Howpsuz bolmak barada has köp peýdaly maslahat

Jemgyýetden

Ethereumy öwreniň

Test your Ethereum knowledge

Loading...

Bu sahypa peýdaly boldumy?