મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ

આ પેજનો અનુવાદ કરવામાં મદદ કરો

🌏

તમે આ પેજ અંગ્રેજીમાં જોઈ રહ્યાં છો કારણ કે અમે હજી સુધી તેનો અનુવાદ કર્યો નથી. આ સામગ્રીનો અનુવાદ કરવામાં અમારી મદદ કરો.

પેજનો અનુવાદ કરો

અહીં કોઈ ભૂલો નથી!🐛

આ પેજનું ભાષાંતર કરવામાં આવી રહ્યું નથી. અમે ઇરાદાપૂર્વક આ પેજ અંગ્રેજીમાં હમણાં માટે છોડી દીધું છે.

Backend API libraries

છેલ્લું સંપાદન: , Invalid DateTime
પેજ સંપાદિત કરો

In order for a software application to interact with the Ethereum blockchain (i.e. read blockchain data and/or send transactions to the network), it must connect to an Ethereum node.

For this purpose, every Ethereum client implements the JSON-RPC specification, so there are a uniform set of methods that applications can rely on.

If you want to use a specific programming language to connect with an Ethereum node, there are many convenience libraries within the ecosystem that make this much easier. With these libraries, developers can write intuitive, one-line methods to initialize JSON-RPC requests (under the hood) that interact with Ethereum.

Prerequisites

It might be helpful to understand the Ethereum stack and Ethereum clients.

Why use a library?

These libraries abstract away much of the complexity of interacting directly with an Ethereum node. They also provide utility functions (e.g. converting ETH to Gwei) so as a developer you can spend less time dealing with the intricacies of Ethereum clients and more time focused on the unique functionality of your application.

Available libraries

Alchemy - Ethereum Development Platform.

  • alchemy.com
  • Documentation
  • GitHub
  • Discord

BlockCypher - Ethereum Web APIs.

Blast by Bware Labs - Decentralized APIs for Ethereum Mainnet ant Testnets.

Infura - The Ethereum API as a service.

Cloudflare Ethereum Gateway.

Coinbase Cloud Node - Blockchain Infrastructure API.

DataHub by Figment - Web3 API services with Ethereum Mainnet and testnets.

NFTPort - Ethereum Data and Mint APIs.

Nodesmith - JSON-RPC API access to Ethereum Mainnet and testnets.

Ethercluster - Run your own Ethereum API service supporting both ETH and ETC.

Chainstack - Elastic and dedicated Ethereum nodes as a service.

QuickNode - Blockchain Infrastructure as a Service.

Python Tooling - Variety of libraries for Ethereum interaction via Python.

web3j - A Java/Android/Kotlin/Scala integration library for Ethereum.

Rivet - Ethereum and Ethereum Classic APIs as a service powered by open source software.

Nethereum - An open source .NET integration library for blockchain.

Tatum - The ultimate blockchain development platform.

Watchdata - Provide simple and reliable API access to Ethereum blockchain.

Zmok - Speed-oriented Ethereum nodes as JSON-RPC/WebSockets API.

NOWNodes - Full Nodes and Block Explorers.

Moralis - Enterprise-Grade EVM API Provider.

Further reading

Know of a community resource that helped you? Edit this page and add it!

શું આ લેખ મદદરૂપ બન્યો?