મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ

આ પેજનો અનુવાદ કરવામાં મદદ કરો

🌏

તમે આ પેજ અંગ્રેજીમાં જોઈ રહ્યાં છો કારણ કે અમે હજી સુધી તેનો અનુવાદ કર્યો નથી. આ સામગ્રીનો અનુવાદ કરવામાં અમારી મદદ કરો.

પેજનો અનુવાદ કરો

અહીં કોઈ ભૂલો નથી!🐛

આ પેજનું ભાષાંતર કરવામાં આવી રહ્યું નથી. અમે ઇરાદાપૂર્વક આ પેજ અંગ્રેજીમાં હમણાં માટે છોડી દીધું છે.

Deploying smart contracts

છેલ્લું સંપાદન: , Invalid DateTime
પેજ સંપાદિત કરો
(opens in a new tab)

You need to deploy your smart contract for it to be available to users of an Ethereum network.

To deploy a smart contract, you merely send an Ethereum transaction containing the compiled code of the smart contract without specifying any recipient.

Prerequisites

You should understand Ethereum networks, transactions and the anatomy of smart contracts before deploying smart contracts.

Deploying a contract also costs ether (ETH) since they are stored on the blockchain, so you should be familiar with gas and fees on Ethereum.

Finally, you'll need to compile your contract before deploying it, so make sure you've read about compiling smart contracts.

How to deploy a smart contract

What you'll need

Steps to deploy a smart contract

The specific steps involved will depend on the tooling you use. For an example, check out the Hardhat documentation on deploying your contracts(opens in a new tab) or Truffle documentation on networks and app deployment(opens in a new tab). These are two of the most popular tools for smart contract deployment, which involve writing a script to handle the deployment steps.

Once deployed, your contract will have an Ethereum address like other accounts.

Remix - Remix IDE allows developing, deploying and administering smart contracts for Ethereum like blockchains

Tenderly - Web3 development platform that provides debugging, observability, and infrastructure building blocks for developing, testing, monitoring, and operating smart contracts

Hardhat - A development environment to compile, deploy, test, and debug your Ethereum software

Truffle - A development environment, testing framework, build pipeline, and other tools.

Further reading

Know of a community resource that helped you? Edit this page and add it!

શું આ લેખ મદદરૂપ બન્યો?