Přeskočit na hlavní obsah

"Decentralizovaná věda"

  • Globální, otevřená alternativa ke stávajícímu vědeckému systému.
  • Technologie, která vědcům umožňuje získávat financování, provádět experimenty, sdílet data, šířit poznatky a další.
  • Vychází z hnutí otevřené vědy.

Co je decentralizovaná věda (DeSci)?

Decentralizovaná věda (DeSci) je směr, jehož cílem je vybudovat veřejnou infrastrukturu pro financování, vytváření, vyhodnocování, připisování, ukládání a šíření vědeckých poznatků poctivě a spravedlivě pomocí nástrojů Web3.

Cílem DeSci je vytvořit ekosystém, v němž jsou vědci motivováni k otevřenému sdílení svého výzkumu a získávání uznání za svou práci a který zároveň umožňuje každému snadný přístup k výzkumu a přispívání do výzkumu. DeSci vychází z myšlenky, že vědecké poznatky by měly být přístupné všem a že proces vědeckého výzkumu by měl být transparentní. DeSci vytváří decentralizovanější a distribuovanější model vědeckého výzkumu, který je odolnější vůči cenzuře a kontrole ze strany centrálních autorit. DeSci věří, že decentralizací přístupu k financování, vědeckým nástrojům a komunikačním kanálům vytvoří prostředí, kde budou moci vzkvétat nové a nekonvenční myšlenky.

Decentralizovaná věda umožňuje rozmanitější zdroje financování (od DAO a kvadratického financování(opens in a new tab) až po crowdfunding a další), přístupnější data a metody a motivaci k reprodukovatelnosti.

Juan Benet – Hnutí DeSci

Jak DeSci zlepšuje vědu

Neúplný seznam klíčových problémů ve vědě a způsobů, jakými může decentralizovaná věda přispět k jejich řešení

Decentralizovaná vědaTradiční věda
Rozdělení finančních prostředků je určováno veřejností za použití mechanismů, jako jsou kvadratické financování nebo DAO.Malé, uzavřené, centralizované skupiny kontrolují rozdělování finančních prostředků.
V dynamických týmech spolupracujete s kolegy z celého světa.Financující organizace a domovské instituce omezují vaši spolupráci.
Rozhodnutí o financování se konají online a transparentně. Zkoumají se nové mechanismy financování.Rozhodnutí o financování se konají s dlouhým časovým odstupem a omezenou transparentností. Existuje jen málo mechanismů financování.
Sdílení laboratorních služeb je jednodušší a transparentnější pomocí nástrojů Web3.Sdílení laboratorních zdrojů je často pomalé a netransparentní.
Lze vyvíjet nové modely pro publikování, které využívají základní prvky Web3 pro větší spolehlivost, transparentnost a univerzální přístup.Publikujete prostřednictvím zavedených cest, které jsou často považovány za neefektivní, neobjektivní a vykořisťovatelské.
Můžete získat tokeny a reputaci za práci věnovanou vzájemnému hodnocení.Vaše práce na vzájemném hodnocení je neplacená a přináší prospěch vydavatelům zaměřeným na zisk.
Duševní vlastnictví (intellectual property, IP), které vytváříte a distribuujete podle transparentních podmínek, patří vám.Vaše domovská instituce vlastní IP, které vygenerujete. Přístup k IP není transparentní.
Veškerý výzkum, včetně dat z neúspěšných pokusů, se krok za krokem sdílí na blockchain.Publikační zaujatost znamená, že výzkumníci s větší pravděpodobností budou sdílet jen experimenty, které byly úspěšné.

Ethereum a DeSci

Decentralizovaný vědecký systém vyžaduje robustní zabezpečení, minimální peněžní a transakční náklady a rozsáhlý ekosystém pro vývoj aplikací. Ethereum poskytuje vše potřebné pro vybudování decentralizovaného vědeckého ekosystému.

Příklady využití DeSci

DeSci buduje vědeckou sadu nástrojů pro integraci Web2 akademické obce do digitálního světa. Níže je ukázka použití, které Web3 může nabídnout vědecké komunitě.

Publikování

Vědecké publikování je všeobecně problematické, neboť je řízeno nakladatelskými společnostmi, které spoléhají na neplacenou práci vědců, recenzentů a editorů při tvorbě článků, ale pak účtují přemrštěné poplatky za publikování. Veřejnost, která obvykle zaplatila za práci a náklady na publikaci nepřímo formou daní, často nemá bez další platby nakladateli k této práci přístup. Celkové poplatky za publikaci jednotlivých vědeckých článků často dosahují pěticiferných částek (v amerických dolarech, $USD), což podkopává celý koncept vědeckého poznání jako veřejného statku(opens in a new tab) a zároveň generuje obrovské zisky pro malou skupinu vydavatelů.

Volně dostupné platformy existují ve formě předtiskových serverů, jako je ArXiv(opens in a new tab). Nicméně tyto platformy postrádají kontrolu kvality, mechanismy proti sybil útokům(opens in a new tab) a obvykle nesledují metriky na úrovni článků, což znamená, že jsou obvykle používány pouze ke zveřejnění prací před odesláním k tradičnímu vydavateli. SciHub také umožňuje volný přístup k publikovaným článkům, avšak nelegálně, a to až poté, co vydavatelé již přijali platbu a práci opatřili přísnými autorskými právy. To zanechává kritickou mezeru pro dostupné vědecké práce a data s vloženým mechanismem legitimity a modelu motivace. Nástroje pro vytvoření takového systému existují ve světě Web3.

Reprodukovatelnost a replikovatelnost

Reprodukovatelnost a replikovatelnost tvoří základy kvalitního vědeckého objevu.

  • Reprodukovatelných výsledků lze dosáhnout několikrát za sebou stejným týmem používajícím stejnou metodologii.
  • Replikovatelných výsledků lze dosáhnout jinou skupinou, ale pomocí stejné metodologie.

Nové nástroje založené na Web3 mohou zajistit, že reprodukovatelnost a replikovatelnost jsou základní vlastností vědeckých objevů. Kvalitní vědu dokážeme začlenit do technologické struktury akademické obce. Web3 nabízí možnost vytvářet ověření pro každý komponent analýzy: surová data, výpočetní pohon a výsledek aplikace. Krásou konsenzuálních systémů je, že když se vytvoří důvěryhodná síť pro udržování těchto komponent, každý účastník sítě může být zodpovědný za reprodukování výpočtu a ověření každého výsledku.

Financování

Současný standardní model financování vědy spočívá v tom, že jednotlivci nebo skupiny vědců podávají písemné žádosti na finanční agenturu. Malá skupina důvěryhodných jednotlivců hodnotí žádosti a následně provádí pohovory s uchazeči před udělením finančních prostředků malé části žadatelů. Kromě vytváření úzkých míst, která často vedou k letům čekání mezi podáním žádosti a obdržením grantu, je známo, že tento model je velmi zranitelný vůči předsudkům, vlastním zájmům a politice hodnotícího panelu.

Studie ukázaly, že hodnotící panely pro udělování grantů nedokážou dobře vybírat kvalitní návrhy, protože stejné návrhy poskytnuté různým panelům mají zcela odlišné výsledky. Vzhledem k tomu, že financování je stále vzácnější, koncentrovalo se do menší skupiny zkušenějších výzkumníků s intelektuálně konzervativnějšími projekty. Tento efekt vytvořil hyperkonkurenční prostředí pro financování, posilující nepřirozené podněty a brzdící inovace.

Web3 má potenciál narušit tento nefungující model financování tím, že experimentuje s různými modely podnětů vyvinutými DAO a Web3 obecně. Retroaktivní financování veřejných statků(opens in a new tab), kvadratické financování(opens in a new tab), řízení DAO(opens in a new tab) a tokenizované struktury podnětů(opens in a new tab) jsou některé z nástrojů Web3, které by mohly zásadně změnit financování vědy.

Vlastnictví a vývoj IP

Duševní vlastnictví (IP) je v tradiční vědě velkým problémem: počínaje ponecháním na univerzitách přes nevyužití v biotechnologiích až po notoricky obtížné ocenění. Nicméně vlastnictví digitálních aktiv (jako jsou vědecká data nebo články) je něco, co Web3 umí výjimečně dobře pomocí nezaměnitelných tokenů (NFT).

Podobně jako NFT mohou posílat budoucí příjmy z transakcí zpět původnímu tvůrci, můžete vytvořit transparentní řetězce přiřazující ocenění, abyste odměňovali výzkumníky, řídící orgány (jako DAO) nebo dokonce subjekty, jejichž data jsou shromažďována.

IP-NFT(opens in a new tab) mohou také fungovat jako klíč k decentralizovanému datovému úložišti prováděných výzkumných experimentů a spojení do finančního systému NFT a DeFi (od frakcionace po úvěrové fondy a ocenění). Také nativně umožňují entitám na blockchainu, jako jsou DAO, například VitaDAO(opens in a new tab), provádět výzkum přímo na blockchainu. Důležitou roli v DeSci může hrát také příchod nepřenosných "soulbound" tokenů(opens in a new tab), které jednotlivcům umožní prokázat své zkušenosti a kvalifikace spojené s jejich Ethereum adresou.

Ukládání dat, přístup a architektura

Vědecká data mohou být mnohem dostupnější pomocí Web3 schémat a distribuované úložiště umožňuje výzkumu přežít kataklyzmatické události.

Výchozím bodem musí být systém dostupný pro jakoukoli decentralizovanou identitu s náležitými ověřitelnými pověřeními. To umožňuje bezpečnou replikaci citlivých dat důvěryhodnými stranami, díky čemuž je možná redundance a odolnost proti cenzuře, reprodukce výsledků a dokonce možnost spolupráce více stran a přidávání nových dat do datové sady. Důvěrné výpočetní metody, jako je compute-to-data(opens in a new tab), poskytují alternativní způsoby přístupu k replikaci surových dat a vytvářejí důvěryhodná výzkumná prostředí pro nejcitlivější data. Důvěryhodná výzkumná prostředí byla citována NHS(opens in a new tab) jako řešení směřující k budoucnosti v oblasti ochrany dat a spolupráce. Vytvářejí ekosystém, kde výzkumníci mohou bezpečně pracovat s daty pomocí standardizovaných prostředí pro sdílení kódu a postupů.

Flexibilní řešení úschovy a sdílení dat ve Web3 podporují výše zmíněné scénáře a poskytují základ pro skutečně Otevřenou vědu, kde výzkumníci mohou vytvářet veřejně prospěšné statky bez nutnosti povolení nebo poplatků. Veřejná datová řešení ve Web3, jako jsou IPFS, Arweave a Filecoin, jsou optimalizována pro decentralizaci. Například dClimate poskytuje univerzální přístup k datům o klimatu a počasí, včetně dat z meteorologických stanic a prediktivních klimatických modelů.

Zapojit se

Podívejte se na níže uvedené projekty a zapojte se do DeSci komunity.

Uvítáme návrhy na nové projekty, které je třeba uvést na seznam – pro začátek si přečtěte naše zásady pro zařazení do seznamu!

Další četba

Videa

Byla tato stránka užitečná?