ძირითად მასალაზე გადასვლა

დაგვეხმარე გვერდის გადათარგმნაში

🌏

თქვენ ხედავთ ამ გვერდს ინგლისურად, რადგან ის ჯერ არ გვითარგმნია. დაგვეხმარეთ ამ გვერდის თარგმნაში.

გვერდის გადათარგმნა

აქ არ არის ბაგი!🐛

ეს გვერდი არ ითარგმნება. ჩვენ სპეციალურად დავტოვეთ ეს გვერდი ინგლისურად.

Blocks

ბოლო ჩასწორება: , Invalid DateTime
გვერდის რედაქტირება

Blocks are batches of transactions with a hash of the previous block in the chain. This links blocks together (in a chain) because hashes are cryptographically derived from the block data. This prevents fraud, because one change in any block in history would invalidate all the following blocks as all subsequent hashes would change and everyone running the blockchain would notice.

Prerequisites

Blocks are a very beginner-friendly topic. But to help you better understand this page, we recommend you first read Accounts, Transactions, and our introduction to Ethereum.

Why blocks?

To ensure that all participants on the Ethereum network maintain a synchronized state and agree on the precise history of transactions, we batch transactions into blocks. This means dozens (or hundreds) of transactions are committed, agreed on, and synchronized all at once.

A diagram showing transaction in a block causing state changes Diagram adapted from Ethereum EVM illustrated

By spacing out commits, we give all network participants enough time to come to consensus: even though transaction requests occur dozens of times per second, blocks are only created and committed on Ethereum once every twelve seconds.

How blocks work

To preserve the transaction history, blocks are strictly ordered (every new block created contains a reference to its parent block), and transactions within blocks are strictly ordered as well. Except in rare cases, at any given time, all participants on the network are in agreement on the exact number and history of blocks, and are working to batch the current live transaction requests into the next block.

Once a block is put together by some validator on the network, it is propagated to the rest of the network; all nodes add this block to the end of their blockchain, and a new validator is selected to create the next block. The exact block-assembly process and commitment/consensus process is currently specified by Ethereum’s “proof-of-stake” protocol.

Proof-of-stake protocol

Proof-of-stake means the following:

  • Validating nodes have to stake 32 ETH into a deposit contract as collateral against bad behavior. This helps protect the network because provably dishonest activity leads to some or all of that stake being destroyed.
  • In every slot (spaced twelve seconds apart) a validator is randomly selected to be the block proposer. They bundle transactions together, execute them and determine a new 'state'. They wrap this information into a block and pass it around to other validators.
  • Other validators who hear about a new block re-execute the transactions to ensure they agree with the proposed change to the global state. Assuming the block is valid they add it to their own database.
  • If a validator hears about two conflicting blocks for the same slot they use their fork-choice algorithm to pick the one supported by the most staked ETH.

More on proof-of-stake

What's in a block?

There is a lot of information contained within a block. At the highest level a block contains the following fields:

1slot: the slot the block belongs to
2proposer_index: the ID of the validator proposing the block
3parent_root: the hash of the preceding block
4state_root: the root hash of the state object
5body: an object containing several fields, as defined below
6

The block body contains several fields of its own:

1randao_reveal: a value used to select the next block proposer
2eth1_data: information about the deposit contract
3graffiti: arbitrary data used to tag blocks
4proposer_slashings: list of validators to be slashed
5attester_slashings: list of validators to be slashed
6attestations: list of attestations in favor of the current block
7deposits: list of new deposits to the deposit contract
8voluntary_exits: list of validators exiting the network
9sync_aggregate: subset of validators used to serve light clients
10execution_payload: transactions passed from the execution client
11
ყველაფრის ჩვენება

The attestations field contains a list of all the attestations in the block. Attestations have their own data type that contains several pieces of data. Each attestation contains:

1aggregation_bits: a list of which validators participated in this attestation
2data: a container with multiple subfields
3signature: aggregate signature of all attesting validators
4

The data field in the attestation contains the following:

1slot: the slot the attestation relates to
2index: indices for attesting validators
3beacon_block_root: the root hash of the Beacon block containing this object
4source: the last justified checkpoint
5target: the latest epoch boundary block
6

Executing the transactions in the execution_payload updates the global state. All clients re-execute the transactions in the execution_payload to ensure the new state matches that in the new block state_root field. This is how clients can tell that a new block is valid and safe to add to their blockchain. The execution payload itself is an object with several fields. There is also an execution_payload_header that contains important summary information about the execution data. These data structures are organized as follows:

The execution_payload_header contains the following fields:

1parent_hash: hash of the parent block
2fee_recipient: account address for paying transaction fees to
3state_root: root hash for the global state after applying changes in this block
4receipts_root: hash of the transaction receipts trie
5logs_bloom: data structure containing event logs
6prev_randao: value used in random validator selection
7block_number: the number of the current block
8gas_limit: maximum gas allowed in this block
9gas_used: the actual amount of gas used in this block
10timestamp: the block time
11extra_data: arbitrary additional data as raw bytes
12base_fee_per_gas: the base fee value
13block_hash: Hash of execution block
14transactions_root: root hash of the transactions in the payload
15
ყველაფრის ჩვენება

The execution_payload itself contains the following (notice this is idential to the header except that instead of the root hash of the transactions it includes the actual list of transactions) :

1parent_hash: hash of the parent block
2fee_recipient: account address for paying transaction fees to
3state_root: root hash for the global state after applying changes in this block
4receipts_root: hash of the transaction receipts trie
5logs_bloom: data structure containing event logs
6prev_randao: value used in random validator selection
7block_number: the number of the current block
8gas_limit: maximum gas allowed in this block
9gas_used: the actual amount of gas used in this block
10timestamp: the block time
11extra_data: arbitrary additional data as raw bytes
12base_fee_per_gas: the base fee value
13block_hash: Hash of execution block
14transactions: list of transactions to be executed
15
ყველაფრის ჩვენება

Block time

Block time refers to the time separating blocks. In Ethereum, time is divided up into twelve second units called 'slots'. In each slot a single validator is selected to propose a block. Assuming all validators are online and fully functional there will be a block in every slot, meaning the block time is 12s. However, occasionally validators might be offline when called to propose a block, meaning slots can sometimes go empty. This is different to proof-of-work based systems where block times are probabilistic and tuned by the mining difficulty.

Block size

A final important note is that blocks themselves are bounded in size. Each block has a target size of 15 million gas but the size of blocks will increase or decrease in accordance with network demands, up until the block limit of 30 million gas (2x target block size). The total amount of gas expended by all transactions in the block must be less than the block gas limit. This is important because it ensures that blocks can’t be arbitrarily large. If blocks could be arbitrarily large, then less performant full nodes would gradually stop being able to keep up with the network due to space and speed requirements. The larger the block, the greater the computing power required to process them in time for the next slot. This is a centralizing force, which is resisted by capping block sizes.

Further reading

Know of a community resource that helped you? Edit this page and add it!

ეს სტატია სასარგებლო იყო?

👈

წინა

Transactions

შემდეგი

Ethereum virtual machine (EVM)
👉