ძირითად მასალაზე გადასვლა

დაგვეხმარე გვერდის გადათარგმნაში

🌏

თქვენ ხედავთ ამ გვერდს ინგლისურად, რადგან ის ჯერ არ გვითარგმნია. დაგვეხმარეთ ამ გვერდის თარგმნაში.

გვერდის გადათარგმნა

აქ არ არის ბაგი!🐛

ეს გვერდი არ ითარგმნება. ჩვენ სპეციალურად დავტოვეთ ეს გვერდი ინგლისურად.

Deploying smart contracts

ბოლო ჩასწორება: , Invalid DateTime
გვერდის რედაქტირება

You need to deploy your smart contract for it to be available to users of an Ethereum network.

To deploy a smart contract, you merely send an Ethereum transaction containing the compiled code of the smart contract without specifying any recipient.

Prerequisites

You should understand Ethereum networks, transactions and the anatomy of smart contracts before deploying smart contracts.

Deploying a contract also costs ether (ETH), so you should be familiar with gas and fees on Ethereum.

Finally, you'll need to compile your contract before deploying it, so make sure you've read about compiling smart contracts.

How to deploy a smart contract

What you'll need

  • your contract's bytecode – this is generated through compilation
  • ETH for gas – you'll set your gas limit like other transactions so be aware that contract deployment needs a lot more gas than a simple ETH transfer
  • a deployment script or plugin
  • access to an Ethereum node, either by running your own, connecting to a public node, or via an API key using a node service like Infura or Alchemy

Steps to deploy a smart contract

The specific steps involved will depend on the tooling you use. For an example, check out the Hardhat documentation on deploying your contracts or Truffle documentation on networks and app deployment. These are two of the most popular tools for smart contract deployment, which involve writing a script to handle the deployment steps.

Once deployed, your contract will have an Ethereum address like other accounts.

Remix - Remix IDE allows developing, deploying and administering smart contracts for Ethereum like blockchains

Tenderly - Simulate, debug and monitor anything on EVM-compatible chains, with real-time data

Hardhat - A development environment to compile, deploy, test, and debug your Ethereum software

Truffle - A development environment, testing framework, build pipeline, and other tools.

Further reading

Know of a community resource that helped you? Edit this page and add it!

ეს სტატია სასარგებლო იყო?