រំលងទៅមាតិកាចម្បង

កម្មវិធីវិមជ្ឈការ (dapps)

Ethereum-powered tools and services

Dapps are a growing movement of applications that use Ethereum to disrupt business models or invent new ones.

  • Explore dapps
  • What are dapps?
Illustration of a doge using a computer

ចាប់ផ្ដើម

To try a dapp, you'll need a wallet and some ETH. A wallet will allow you to connect, or log in. And you'll need ETH to pay any transaction fees. What are transaction fees?

1. ទទួល ETH ខ្លះ

Dapp actions cost a transaction fee

2. Set up a wallet

A wallet is your “login” for a dapp

3. Ready?

Choose a dapp to try out

Editors' choices 👍

A few dapps the ethereum.org team are loving right now. Explore more dapps below.

Uniswap logo

Uniswap

Swap your tokens with ease. A community favourite that allows you to trade tokens with folks across the network.

finance
Open Uniswap(opens in a new tab)
Dark Forest logo

Dark Forest

Play against others to conquer planets and try out bleeding-edge Ethereum scaling/privacy technology. Maybe one for those already familiar with Ethereum.

gaming
Open Dark Forest(opens in a new tab)
Foundation logo

Foundation

Invest in culture. Buy, trade, and sell unique digital artwork and fashion from some incredible artists, musicians, and brands.

collectibles
Open Foundation(opens in a new tab)
PoolTogether logo

PoolTogether

Buy a ticket for the no-loss lottery. Each week, the interest generated from the entire ticket pool is sent to one lucky winner. Get your money back whenever you like.

finance
Open PoolTogether(opens in a new tab)

Explore dapps

A lot of dapps are still experimental, testing the possibilties of decentralized networks. But there have been some successful early movers in the technology, financial, gaming and collectibles categories.

Choose category

Decentralized finance 💸

These are applications that focus on building out financial services using cryptocurrencies. They offer the likes of lending, borrowing, earning interest, and private payments – no personal data required.

Always do your own research

Ethereum is a new technology and most applications are new. Before depositing any large quantities of money, make sure you understand the risks.

Lending and borrowing

Aave logo
Aave
Lend your tokens to earn interest and withdraw any time.
Go(opens in a new tab)
Compound logo
Compound
Lend your tokens to earn interest and withdraw any time.
Go(opens in a new tab)
Oasis logo
Oasis
Trade, borrow, and save with Dai, an Ethereum stablecoin.
Go(opens in a new tab)
PWN logo
PWN
Easy loans backed by any token or NFTs on Ethereum.
Go(opens in a new tab)

Token swaps

Uniswap logo
Uniswap
Swap tokens simply or provide tokens for % rewards.
Go(opens in a new tab)
Matcha logo
Matcha
Searches multiple exchanges to help find you the best prices.
Go(opens in a new tab)
1inch logo
1inch
Helps you avoid high price slippage by aggregating best prices.
Go(opens in a new tab)
DexGuru logo
DexGuru
Non-custodial trading terminal for DeFi traders
Go(opens in a new tab)

Trading and prediction markets

Polymarket logo
Polymarket
Bet on outcomes. Trade on information markets.
Go(opens in a new tab)
Augur logo
Augur
Bet on outcomes of sports, economics, and more world events.
Go(opens in a new tab)
Loopring logo
Loopring
Peer-to-peer trading platform built for speed.
Go(opens in a new tab)

Investments

Token Sets logo
Token Sets
Crypto investment strategies that automatically rebalance.
Go(opens in a new tab)
PoolTogether logo
PoolTogether
A lottery you can't lose. Prizes every week.
Go(opens in a new tab)
Index Coop logo
Index Coop
A crypto index fund that gives your portfolio exposure to top DeFi tokens.
Go(opens in a new tab)
Balancer logo
Balancer
Balancer is an automated portfolio manager and trading platform.
Go(opens in a new tab)

Payments

Tornado cash logo
Tornado cash
Send anonymous transactions on Ethereum.
Go(opens in a new tab)
Sablier logo
Sablier
Stream money in real-time.
Go(opens in a new tab)

Crowdfunding

Gitcoin Grants logo
Gitcoin Grants
Crowdfunding for Ethereum community projects with amplified contributions
Go(opens in a new tab)

Insurance

Nexus Mutual logo
Nexus Mutual
Coverage without the insurance company. Get protected against smart contract bugs and hacks.
Go(opens in a new tab)
Etherisc logo
Etherisc
A decentralized insurance template anyone can use to create their own insurance coverage.
Go(opens in a new tab)

Portfolios

Zapper logo
Zapper
Track your portfolio and use a range of DeFi products from one interface.
Go(opens in a new tab)
Zerion logo
Zerion
Manage your portfolio and simply evaluate every single DeFi asset on the market.
Go(opens in a new tab)
Rotki logo
Rotki
Open source portfolio tracking, analytics, accounting and tax reporting tool that respects your privacy.
Go(opens in a new tab)
Krystal logo
Krystal
A one-stop platform to access all your favourite DeFi services.
Go(opens in a new tab)

Add dapp

ផលិតផលទាំងអស់ដែលបានរាយក្នុងទំព័រនេះមិនមែនជាការផ្តល់ការគាំទ្រជាផ្លូវការទេ ហើយត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បន្ថែមផលិតផល ឬផ្តល់មតិកែលម្អលើគោលការណ៍ សូមលើកបញ្ហានៅក្នុង GitHub ។

Suggest dapp(opens in a new tab)

The magic ✨ behind decentralized finance

What is it about Ethereum that allows decentalized finance applications to thrive?

🔓

Open access

Financial services running on Ethereum have no sign up requirements. If you have funds and an internet connection, you’re good to go.

🏦

A new token economy

There’s a whole world of tokens that you can interact with across these financial products. People are building new tokens on top of Ethereum all the time.

⚖️

Stablecoins

Teams have built stablecoins – a less volatile cryptocurrency. These allow you to experiment and use crypto without the risk and uncertainty.

⛓️

Interconnected financial services

Financial products in the Ethereum space are all modular and compatible with one another. New configurations of these modules are hitting the market all the time, increasing what you can do with your crypto.

More on decentralized finance
Illustration of magicians

The magic behind dapps

Dapps might feel like regular apps. But behind the scenes they have some special qualities because they inherit all of Ethereum’s superpowers. Here's what makes dapps different from apps.

What makes Ethereum great?
👤

No owners

Once deployed to Ethereum, dapp code can’t be taken down. And anyone can use the dapp’s features. Even if the team behind the dapp disbanded you could still use it. Once on Ethereum, it stays there.

📣

Free from censorship

🤑

Built-in payments

🔌

Plug and play

🕵

One anonymous login

🔑

Backed by cryptography

📶

No down time

How dapps work

Dapps have their backend code (smart contracts) running on a decentralized network and not a centralized server. They use the Ethereum blockchain for data storage and smart contracts for their app logic.

A smart contract is like a set of rules that live on-chain for all to see and run exactly according to those rules. Imagine a vending machine: if you supply it with enough funds and the right selection, you'll get the item you want. And like vending machines, smart contracts can hold funds much like your Ethereum account. This allows code to mediate agreements and transactions.

Once dapps are deployed on the Ethereum network you can't change them. Dapps can be decentralized because they are controlled by the logic written into the contract, not an individual or a company.

តើទំព័រនេះមានប្រយោជន៍ទេ?