រំលងទៅមាតិកាចម្បង

ស្វែងរកកាបូប

កាបូបមាន​មុខ​ងារ​ជាច្រើន​ដែល​អ្នក​ប្រហែល​ជា​ចូល​ចិត្ត។

​ជ្រើសរើសកាបូប​​របស់អ្នក​ដោយ​ផ្អែកលើមុខងារ​ដែល​អ្ន​ក​ចង់បាន។

តម្រង

0 ដំណើរការ

ជ្រើសរើស​​ប្រ​ភេ​ទ​នៃការប្រើប្រាស់ដែលត្រូវនឹង​អ្នក ហើយ​តម្រង​កាបូបទាំងនោះ

ថ្មីចំពោះគ្រីប​តូ

លើក​ដំបូង​ដែល​ស្វែង​រ​ក​កាបូប​របស់អ្នក។
 • ភ្ជាប់ទៅកម្ម​វិធី​វិ​មជ្ឈ​ការ
 • ស្រទាប់ 2
 • អាចប្រើជាមួយ ENS
 • អាចប្រើជាមួយ Token
 • ទិញ​គ្រីប​តូ
 • ការ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ថ្លៃ​សេវា

NFTs

អ្នកជាមនុស្សម្នាក់ដែលចង់បាន NFT និង​​​ចង់បានកាបូប​ដែល​អាចប្រើជាមួយ NFT បាន
 • អាចប្រើជាមួយ NFT
 • ស្រទាប់ 2
 • ភ្ជាប់ទៅកម្ម​វិធី​វិ​មជ្ឈ​ការ

Hodler

អ្នក​ដែលមាន​កាក់ ហើយមិន​ចង់ប៉ះពាល់ពួក​វា
 • Hardware
 • មិន​ស្ថិត​ក្រោមការ​គ្រប់​គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុ

អ្ន​ក​ដែលប្រើ DeFi ហើយ​ចង់បានកាបូប​ដែល​អ​នុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ភ្ជាប់ទៅកម្ម​វិ​​ធី DeFi
 • អាចប្រើជាមួយ Hardware wallet
 • ភ្ជាប់ទៅកម្ម​វិធី​វិ​មជ្ឈ​ការ
 • ការ​កំ​ណត់​​ថ្លៃ​ Gas
 • អាចប្រើជាមួយ Token
 • ការ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ថ្លៃ​សេវា

អ្នក​អភិ​​វឌ្ឍ​ន៍

អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍ ហើយ​ត្រូវការកាបូប​ដើម្បីជួយ​អភិវឌ្ឍ និងសាកល្បងកម្មវិធីវិមជ្ឈការ dapps
 • Open source
 • WalletConnect
 • ការ​បញ្ជូល​ RPC
 • ភ្ជាប់ទៅកម្ម​វិធី​វិ​មជ្ឈ​ការ
 • ការ​កំ​ណត់​​ថ្លៃ​ Gas
 • អាចប្រើជាមួយ Token
បង្ហាញកាបូបទាំង​អស់ (51)ជ្រេីសរើស​លក្ខ​ណៈពិសេស
ទិញ​គ្រីប​តូ
Self custody
ស្រទាប់ 2

TokenPocket

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

(opens in a new tab)(opens in a new tab)

Bitkeep

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Coin wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Infinity Wallet

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

Trezor

Linux | Windows | macOS | Hardware

Linux

Windows

macOS

Hardware

OneKey

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | Hardware

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Hardware

ShapeShift Wallet

iOS | Android

iOS

Android

Opera wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Frame

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Safe

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Numio

iOS | Android

iOS

Android

Sequence

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

Coinbase Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Argent

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

GridPlus Lattice1

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | Hardware

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Hardware

MetaMask

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Exodus

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Aktionariat

iOS | Android

iOS

Android

Guarda

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Coin98

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Unstoppable wallet

iOS | Android

iOS

Android

MEW wallet

iOS | Android

iOS

Android

AirGap wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Keystone

iOS | Android | Hardware

iOS

Android

Hardware

Rainbow

iOS | Android

iOS

Android

MyCrypto

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

OKX

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Ledger

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Hardware

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Hardware

Zerion Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

Web3Auth

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Brave Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

កាបូប​ដែលបានរាយក្នុង​ទំព័រនេះមិន​មែន​ជាការ​​យល់​​ព្រម​ជា​ផ្លូវ​ការ​ទេ ហើយ​គ្រាន់តែ​ផ្ត​ល់ជូន​ជាព័ត៌​មាន​តែប៉ុណ្ណោះ។

ការ​ពិ​ព​ណ៌​នា​ទាំងនេះត្រូវ​បាន​ផ្ត​ល់​​ជូន​ដោយ​គម្រោង​កាបូប​ខ្លួន​ឯង។

យើងបន្ថែមផលិតផលទៅទំព័រនេះដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុង គោលការណ៍ចុះបញ្ជីរបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យយើងបន្ថែមកាបូបមួយ សូមលើកបញ្ហាមួយនៅក្នុង GitHub(opens in a new tab).