រំលងទៅមាតិកាចម្បង

ស្វែងរកកាបូប

កាបូបមាន​មុខ​ងារ​ជាច្រើន​ដែល​អ្នក​ប្រហែល​ជា​ចូល​ចិត្ត។

​ជ្រើសរើសកាបូប​​របស់អ្នក​ដោយ​ផ្អែកលើមុខងារ​ដែល​អ្ន​ក​ចង់បាន។

បង្ហាញកាបូបទាំង​អស់ (53)ជ្រេីសរើស​លក្ខ​ណៈពិសេស
ទិញ​គ្រីប​តូ
Self custody
ស្រទាប់ 2

1inch Wallet

iOS | Android

iOS

Android

(opens in a new tab)(opens in a new tab)(opens in a new tab)

Bitkeep

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Keystone

iOS | Android | Hardware

iOS

Android

Hardware

Phantom

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Rainbow

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Aktionariat

iOS | Android

iOS

Android

Coin98

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Web3Auth

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

Firefox

OneKey

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | Hardware

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Hardware

Coinbase Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Guarda

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

GridPlus Lattice1

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | Hardware

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Hardware

Unstoppable wallet

iOS | Android

iOS

Android

OKX

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Zerion Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

BlockWallet

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

MyCrypto

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

Exodus

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

MEW wallet

iOS | Android

iOS

Android

Numio

iOS | Android

iOS

Android

Infinity Wallet

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

Ledger

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Hardware

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Hardware

Bitcoin.com Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

Argent

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Sequence

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

Trezor

Linux | Windows | macOS | Hardware

Linux

Windows

macOS

Hardware

ShapeShift Wallet

iOS | Android

iOS

Android

Coin wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

AirGap wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Brave Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Safe

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

TokenPocket

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

Opera wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Frame

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

MetaMask

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox