پرش به محتوای اصلی

کمک برای به روز رسانی این صفحه

🌏

نسخه جدیدی از این صفحه موجود است اما در حال حاضر فقط به زبان انگلیسی است. برای ترجمه آخرین نسخه به ما کمک کنید.

ترجمه صفحه
انگلیسی را ببینید

اینجا هیچ اشکالی وجود ندارد!🐛

این برگه هنوز ترجمه نشده است. ما به عمد این برگه را فعلاً به زبان انگلیسی رها کرده‌ایم.

آدرس قرارداد سپرده را بررسی کنید

این آدرس قرارداد سهام‌گذاری اتریوم است. از این صفحه برای تأیید‌ کردن ارسال وجوه به آدرس صحیح هنگام سهام‌گذاری استفاده کنید.

اینجا جایی نیست که سهام‌گذاری کنید

برای سهام‌گذاری اتر خود می‌بایست از سکوی پرتاب اختصاصی محصول استفاده کنید و طبق دستورالعمل‌ها عمل کنید. فرستادن اتر به آدرس این صفحه شما را سهام‌گذار نخواهد کرد و با پیام خطا مواجه خواهید شد. اطلاعات بیشتر درباره سهام‌گذاری

سهام‌گذاری با استفاده از سکوی پرتاب

بررسی این منابع

دور از انتظار نیست که آدرس‌های تقلبی و متقلبان زیادی وجود داشته باشند. برای اطمینان حاصل‌کردن، آدرس سهام‌گذاری اتریوم که در حال استفاده از آن هستید را با آدرس این صفحه مقایسه کنید. ما پیشنهاد می‌کنیم آن را با منابع معتبر دیگر هم تطابق دهید.

بررسی آدرس قرارداد سپرده

تأیید برای فاش کردن آدرس

⚠️
ارسال وجه به این آدرس انجام نخواهد شد و شما را سهام‌گذار نخواهد کرد. باید مطابق دستورالعمل‌های سکوی پرتاب عمل کنید. استفاده از سکوی پرتاب

آیا این برگه مفید بود؟