ഈ പേജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കൂ

🌏

ഈ പേജിന്റെ ഒരു പുതിയ പതിപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ.

ethereum.org hero image

Ethereum

വികേന്ദ്രീകൃത അപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായുള്ള ആഗോള, ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് Ethereum.

Ethereum-ൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ മൂല്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും കൃത്യമായി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തതു പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ലോകത്തെവിടെയും ആക്‌സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ കോഡ് എഴുതാൻ കഴിയും.