പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

ഒരു വാലറ്റ് കണ്ടെത്തുക

നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന നിരവധി ഓപ്‌ഷണൽ സവിശേഷതകൾ വാലറ്റുകളിൽ ഉണ്ട്.

അതിനാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങളുടെ വാലറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. Learn about wallets.

What are you looking for?

New to crypto

First time user looking for beginner wallet.

NFTs

Wallets with focus on NFT support.

Long term

Passive token holding with hardware wallets.

Finance

Wallets focusing on frequent usage of DeFi apps.

Developer

Wallets that help develop and test dapps.

Showing all wallets (37)

MetaMask

New to cryptoNFTsFinanceDeveloper

iOS · Android · Chromium · Firefox

മലയാളം, ലിത്വാനിയൻ, കൊറിയൻ, കന്നഡ, ജാപ്പനീസ്

Visit website(opens in a new tab)
Visit website(opens in a new tab)

Exodus

Finance

iOS · Android · Linux · Windows · macOS · Chromium

ഇംഗ്ലീഷ്

Loopring wallet

iOS · Android

ഇംഗ്ലീഷ്, ചൈനീസ്

XDEFI Wallet

NFTsFinance

Chromium

ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, ഇംഗ്ലീഷ്, റഷ്യൻ

Trust Wallet

NFTsFinanceDeveloper

iOS · Android · Chromium

കൊറിയൻ, ജാപ്പനീസ്, ഇന്തോനേഷ്യൻ, ഹിന്ദി, ഫ്രഞ്ച്

GridPlus Lattice1

NFTsLong term

Linux · Windows · macOS · Chromium · Firefox · Hardware

ഇംഗ്ലീഷ്

Taho

NFTsFinance

Chromium

ഇംഗ്ലീഷ്

BlockWallet

FinanceDeveloper

Chromium · Firefox

ഇംഗ്ലീഷ്

Enkrypt

NFTs

Chromium

ഇംഗ്ലീഷ്

Coinbase Wallet

New to cryptoNFTsFinance

iOS · Android · Chromium

ജാപ്പനീസ്, ഇറ്റാലിയൻ, ഫ്രഞ്ച്, സ്‌പാനിഷ്, ജർമ്മൻ

Pillar

NFTs

iOS · Android

ബോസ്നിയൻ, ഇംഗ്ലീഷ്, എസ്റ്റോണിയൻ, ചൈനീസ്

TokenPocket

NFTsFinance

iOS · Android · Windows · macOS · Chromium

കൊറിയൻ, ജാപ്പനീസ്, ഇന്തോനേഷ്യൻ, ഹംഗേറിയൻ, ഹിന്ദി

Unstoppable wallet

NFTsDeveloper

iOS · Android

കൊറിയൻ, ഫ്രഞ്ച്, സ്‌പാനിഷ്, ജർമ്മൻ, ഇംഗ്ലീഷ്

ShapeShift Mobile

New to cryptoNFTs

iOS · Android

ജാപ്പനീസ്, ഫ്രഞ്ച്, സ്‌പാനിഷ്, ജർമ്മൻ, ഇംഗ്ലീഷ്

Rainbow

New to cryptoNFTsFinance

iOS · Android · Chromium · Firefox

കൊറിയൻ, ജാപ്പനീസ്, ഇന്തോനേഷ്യൻ, ഹിന്ദി, ഫ്രഞ്ച്

Phantom

Finance

iOS · Android · Chromium · Firefox

കൊറിയൻ, ജാപ്പനീസ്, ഇറ്റാലിയൻ, ഇഗ്ബോ, ഇന്തോനേഷ്യൻ

1inch Wallet

NFTs

iOS · Android

കൊറിയൻ, ജാപ്പനീസ്, ഇന്തോനേഷ്യൻ, ഹിന്ദി, ഫ്രഞ്ച്

Keystone

NFTsLong term

iOS · Android · Hardware

കൊറിയൻ, സ്‌പാനിഷ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ചൈനീസ്

FoxWallet

NFTs

iOS · Android

ഇന്തോനേഷ്യൻ, സ്‌പാനിഷ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ചൈനീസ്, ഉക്രേനിയൻ

Rabby Wallet

NFTsFinance

Chromium

ഇംഗ്ലീഷ്

Infinity Wallet

NFTs

Linux · Windows · macOS

സ്‌പാനിഷ്, ഇംഗ്ലീഷ്

Aurox Wallet

NFTsFinanceDeveloper

Chromium

ഇംഗ്ലീഷ്

Frame

NFTsFinanceDeveloper

Linux · Windows · macOS · Chromium · Firefox

ഇംഗ്ലീഷ്

Bitkeep

NFTs

iOS · Android · Chromium

ഇംഗ്ലീഷ്

imToken

NFTsFinance

iOS · Android

കൊറിയൻ, ജാപ്പനീസ്, ഫ്രഞ്ച്, സ്‌പാനിഷ്, ജർമ്മൻ

Ambire

NFTsFinance

iOS · Android

ഇംഗ്ലീഷ്

AlphaWallet

NFTs

iOS · Android

ഫ്രഞ്ച്, സ്‌പാനിഷ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ചൈനീസ്, വിയറ്റ്നാമീസ്

OneKey

New to cryptoNFTsLong termFinanceDeveloper

iOS · Android · Linux · Windows · macOS · Chromium · Firefox · Hardware

കൊറിയൻ, ജാപ്പനീസ്, ഇറ്റാലിയൻ, ഇന്തോനേഷ്യൻ, ഹിന്ദി

Trezor

Long term

Linux · Windows · macOS · Hardware

ഇംഗ്ലീഷ്

Coin Wallet

iOS · Android · Linux · Windows · macOS

കൊറിയൻ, ഖമെർ, ജാപ്പനീസ്, ഇറ്റാലിയൻ, ഇന്തോനേഷ്യൻ

Safe

NFTsFinance

iOS · Android · Linux · Windows · macOS

ഇംഗ്ലീഷ്

Ledger

Long termFinance

iOS · Android · Linux · Windows · macOS · Hardware

കൊറിയൻ, ജാപ്പനീസ്, ഫ്രഞ്ച്, സ്‌പാനിഷ്, ജർമ്മൻ

Bridge wallet

iOS · Android

ഇറ്റാലിയൻ, ഫ്രഞ്ച്, സ്‌പാനിഷ്, ജർമ്മൻ, ഇംഗ്ലീഷ്

Zerion Wallet

New to cryptoNFTsFinance

iOS · Android · macOS

കൊറിയൻ, ജാപ്പനീസ്, ഇറ്റാലിയൻ, ഇന്തോനേഷ്യൻ, ക്രൊയേഷ്യൻ

Torus Wallet

NFTsDeveloper

കൊറിയൻ, ജാപ്പനീസ്, സ്‌പാനിഷ്, ജർമ്മൻ, ഇംഗ്ലീഷ്

Argent

NFTsFinance

iOS · Android · Chromium · Firefox

ഇംഗ്ലീഷ്

MEW wallet

New to cryptoNFTs

iOS · Android

ഇംഗ്ലീഷ്, റഷ്യൻ, ചൈനീസ്