പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

ഒരു വാലറ്റ് കണ്ടെത്തുക

നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന നിരവധി ഓപ്‌ഷണൽ സവിശേഷതകൾ വാലറ്റുകളിൽ ഉണ്ട്.

അതിനാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങളുടെ വാലറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. Learn about wallets.

What are you looking for?

New to crypto

First time user looking for beginner wallet.

NFTs

Wallets with focus on NFT support.

Long term

Passive token holding with hardware wallets.

Finance

Wallets focusing on frequent usage of DeFi apps.

Developer

Wallets that help develop and test dapps.

Filters (0)

Showing all wallets (36)

MetaMask

New to cryptoNFTsFinanceDeveloper

iOS · Android · Chromium · Firefox

മലയാളം, ലിത്വാനിയൻ, കൊറിയൻ, കന്നഡ, ജാപ്പനീസ്

Visit website(opens in a new tab)
Visit website(opens in a new tab)

TokenPocket

NFTsFinance

iOS · Android · Windows · macOS · Chromium

കൊറിയൻ, ജാപ്പനീസ്, ഇന്തോനേഷ്യൻ, ഹംഗേറിയൻ, ഹിന്ദി

Loopring wallet

iOS · Android

ഇംഗ്ലീഷ്, ചൈനീസ്

Torus Wallet

NFTsDeveloper

കൊറിയൻ, ജാപ്പനീസ്, സ്‌പാനിഷ്, ജർമ്മൻ, ഇംഗ്ലീഷ്

MyEtherWallet

NFTsFinance

ഇംഗ്ലീഷ്

Rainbow

New to cryptoNFTsFinance

iOS · Android · Chromium · Firefox

കൊറിയൻ, ജാപ്പനീസ്, ഇന്തോനേഷ്യൻ, ഹിന്ദി, ഫ്രഞ്ച്

OneKey

New to cryptoNFTsLong termFinanceDeveloper

iOS · Android · Linux · Windows · macOS · Chromium · Firefox · Hardware

കൊറിയൻ, ജാപ്പനീസ്, ഇറ്റാലിയൻ, ഇന്തോനേഷ്യൻ, ഹിന്ദി

Infinity Wallet

NFTs

Linux · Windows · macOS

സ്‌പാനിഷ്, ഇംഗ്ലീഷ്

Rabby Wallet

NFTsFinance

Chromium

ഇംഗ്ലീഷ്

Ambire

NFTsFinance

iOS · Android

ഇംഗ്ലീഷ്

Exodus

Finance

iOS · Android · Linux · Windows · macOS · Chromium

ഇംഗ്ലീഷ്

Ledger

Long termFinance

iOS · Android · Linux · Windows · macOS · Hardware

കൊറിയൻ, ജാപ്പനീസ്, ഫ്രഞ്ച്, സ്‌പാനിഷ്, ജർമ്മൻ

Zerion Wallet

New to cryptoNFTsFinance

iOS · Android · macOS

കൊറിയൻ, ജാപ്പനീസ്, ഇറ്റാലിയൻ, ഇന്തോനേഷ്യൻ, ക്രൊയേഷ്യൻ

Unstoppable wallet

NFTsDeveloper

iOS · Android

കൊറിയൻ, ഫ്രഞ്ച്, സ്‌പാനിഷ്, ജർമ്മൻ, ഇംഗ്ലീഷ്

FoxWallet

NFTs

iOS · Android

ഇന്തോനേഷ്യൻ, സ്‌പാനിഷ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ചൈനീസ്, ഉക്രേനിയൻ

Frame

NFTsFinanceDeveloper

Linux · Windows · macOS · Chromium · Firefox

ഇംഗ്ലീഷ്

Aurox Wallet

NFTsFinanceDeveloper

Chromium

ഇംഗ്ലീഷ്

Pillar

NFTs

iOS · Android

ബോസ്നിയൻ, ഇംഗ്ലീഷ്, എസ്റ്റോണിയൻ, ചൈനീസ്

Enkrypt

NFTs

Chromium

ഇംഗ്ലീഷ്

Trust Wallet

NFTsFinanceDeveloper

iOS · Android · Chromium

കൊറിയൻ, ജാപ്പനീസ്, ഇന്തോനേഷ്യൻ, ഹിന്ദി, ഫ്രഞ്ച്

MEW wallet

New to cryptoNFTs

iOS · Android

ഇംഗ്ലീഷ്, റഷ്യൻ, ചൈനീസ്

Bridge wallet

iOS · Android

ഇറ്റാലിയൻ, ഫ്രഞ്ച്, സ്‌പാനിഷ്, ജർമ്മൻ, ഇംഗ്ലീഷ്

Bitkeep

NFTs

iOS · Android · Chromium

ഇംഗ്ലീഷ്

GridPlus Lattice1

NFTsLong term

Linux · Windows · macOS · Chromium · Firefox · Hardware

ഇംഗ്ലീഷ്

Taho

NFTsFinance

Chromium

ഇംഗ്ലീഷ്

XDEFI Wallet

NFTsFinance

Chromium

ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, ഇംഗ്ലീഷ്, റഷ്യൻ

BlockWallet

FinanceDeveloper

Chromium · Firefox

ഇംഗ്ലീഷ്

Safe

NFTsFinance

iOS · Android · Linux · Windows · macOS

ഇംഗ്ലീഷ്

Coinbase Wallet

New to cryptoNFTsFinance

iOS · Android · Chromium

ജാപ്പനീസ്, ഇറ്റാലിയൻ, ഫ്രഞ്ച്, സ്‌പാനിഷ്, ജർമ്മൻ

Phantom

Finance

iOS · Android · Chromium · Firefox

കൊറിയൻ, ജാപ്പനീസ്, ഇറ്റാലിയൻ, ഇഗ്ബോ, ഇന്തോനേഷ്യൻ

Argent

NFTsFinance

iOS · Android · Chromium · Firefox

ഇംഗ്ലീഷ്

AlphaWallet

NFTs

iOS · Android

ഫ്രഞ്ച്, സ്‌പാനിഷ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ചൈനീസ്, വിയറ്റ്നാമീസ്

Trezor

Long term

Linux · Windows · macOS · Hardware

ഇംഗ്ലീഷ്

imToken

NFTsFinance

iOS · Android

കൊറിയൻ, ജാപ്പനീസ്, ഫ്രഞ്ച്, സ്‌പാനിഷ്, ജർമ്മൻ

Keystone

NFTsLong term

iOS · Android · Hardware

കൊറിയൻ, സ്‌പാനിഷ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ചൈനീസ്

1inch Wallet

NFTs

iOS · Android

കൊറിയൻ, ജാപ്പനീസ്, ഇന്തോനേഷ്യൻ, ഹിന്ദി, ഫ്രഞ്ച്