പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

ഈ പേജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കൂ

🌏

ഈ പേജിന്റെ ഒരു പുതിയ പതിപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ.

പേജ് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യൂ
ഇംഗ്ലീഷ് കാണൂ

ഇവിടെ ബഗുകൾ ഒന്നുമില്ല!🐛

ഈ പേജ് വിവർത്തനം ചെയ്‌തില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പേജ് ബോധപൂർവ്വം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നു.

ഒരു വാലറ്റ് കണ്ടെത്തുക

നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന നിരവധി ഓപ്‌ഷണൽ സവിശേഷതകൾ വാലറ്റുകളിൽ ഉണ്ട്.
അതിനാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങളുടെ വാലറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

Filters

0 active

Profile filters

Feature filters (0)

Choose the profile that matches your type of user and filter the wallet list

New to crypto

You are a first time user looking for your first wallet
 • Connect to dapps
 • Layer 2
 • ENS support
 • Token support
 • Buy crypto
 • Fee optimization

NFTs

You are someone that is all about NFTs and want a wallet with NFT support
 • NFT support
 • Layer 2
 • Connect to dapps

Hodler

You are someone that has tokens and don’t want to touch them
 • Hardware
 • Non-custodial

Finance

You are someone that uses DeFi and want a wallet that allows you to connect to DeFi applications
 • Hardware wallet support
 • Connect to dapps
 • Gas fee customization
 • Token support
 • Fee optimization

Developer

You are developer and need a wallet to help develop and test dapps
 • Open source
 • WalletConnect
 • RPC importing
 • Connect to dapps
 • Gas fee customization
 • Token support

Showing all wallets (50)

Buy crypto
Self custody
Layer 2

imToken

iOS | Android

iOS

Android

Aktionariat

iOS | Android

iOS

Android

Brave Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Exodus

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Frame

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

ZenGo

iOS | Android

iOS

Android

MyCrypto

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

Apex

Chromium

Chromium

Safe

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Status

iOS | Android

iOS

Android

Guarda

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Torus Wallet

Loopring wallet

iOS | Android

iOS

Android

MyEtherWallet

FoxWallet

iOS | Android

iOS

Android

Bridge wallet

iOS | Android

iOS

Android

Enkrypt

Chromium

Chromium

Coinbase Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

TokenPocket

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

Trezor

Linux | Windows | macOS | Hardware

Linux

Windows

macOS

Hardware

Rainbow

iOS | Android

iOS

Android

Argent

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Opera wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Keystone

iOS | Android | Hardware

iOS

Android

Hardware

1inch Wallet

iOS | Android

iOS

Android

Sequence

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

Infinity Wallet

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

MEW wallet

iOS | Android

iOS

Android

Coin wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

AlphaWallet

iOS | Android

iOS

Android

Pillar

iOS | Android

iOS

Android

Coin98

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

GridPlus Lattice1

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | Hardware

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Hardware

AirGap wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Ambire

OKX

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Unstoppable wallet

iOS | Android

iOS

Android

Bitkeep

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Zerion Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

BlockWallet

Chromium

Chromium

Tally Ho!

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

Web3Auth

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Numio

iOS | Android

iOS

Android

Bitcoin.com Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

Rabby Wallet

Chromium

Chromium

Linen wallet

iOS

iOS

OneKey

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | Hardware

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Hardware

Ledger

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Hardware

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Hardware

Portis

MetaMask

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Wallets listed on this page are not official endorsements, and are provided for informational purposes only.

Their descriptions have been provided by the wallet projects themselves.

We add products to this page based on criteria in our listing policy. If you'd like us to add a wallet, raise an issue in GitHub.