ഈ പേജ് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കൂ

🌏

നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണുന്നതിന് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത് ഇതുവരെ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ്. ഈ ഉള്ളടക്കം വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ.

ഇവിടെ ബഗുകൾ ഒന്നുമില്ല!🐛

ഈ പേജ് വിവർത്തനം ചെയ്‌തില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പേജ് ബോധപൂർവ്വം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നു.

അവസാനം അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌ത പേജ്: 2022, ഓഗസ്റ്റ് 9

Online communities

Hundreds of thousands of Ethereum enthusiasts gather in these online forums to share news, talk about recent developments, debate technical issues, and imagine the future.

Forums

r/ethereum - all things Ethereum
r/ethfinance - the financial side of Ethereum, including DeFi
r/ethdev - focused on Ethereum development
r/ethtrader - trends & market analysis
r/ethstaker - welcome to all interested in staking on Ethereum
Fellowship of Ethereum Magicians - community oriented around technical standards in Ethereum
Ethereum Stackexchange - discussion and help for Ethereum developers
Ethereum Research - the most influential messageboard for cryptoeconomic research

Chat rooms

Ethereum Cat Herders - community oriented around offering project management support to Ethereum development
Ethereum Hackers - Discord chat run by ETHGlobal: an online community for Ethereum hackers all over the world
CryptoDevs - Ethereum development focused Discord community
EthStaker Discord - community oriented around offering project management support to Ethereum development
Ethereum.org website team - stop by and chat ethereum.org web development and design with the team and folks from the community
Web3 University - community focused on learning web3 development
Solidity Gitter - chat for solidity development (Gitter)
Solidity Matrix - chat for solidity development (Matrix)

YouTube and Twitter

Ethereum Foundation - Keep up to date with the latest from the Ethereum Foundation
@ethereum - Offical account of the Ethereum Foundation
@ethdotorg - The portal to Ethereum, built for our growing global community
🏛️

Decentralized Autonomous Organizations (DAOs)

These groups leverage Ethereum technology to facilitate organization and collaboration. For instance, for controlling membership, voting on proposals, or managing pooled assets.

Was this article helpful?