പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

ഈ പേജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കൂ

🌏

ഈ പേജിന്റെ ഒരു പുതിയ പതിപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ.

പേജ് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യൂ
ഇംഗ്ലീഷ് കാണൂ

ഇവിടെ ബഗുകൾ ഒന്നുമില്ല!🐛

ഈ പേജ് വിവർത്തനം ചെയ്‌തില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പേജ് ബോധപൂർവ്വം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നു.

ETH ഡയമണ്ട് (ഗ്രേ)

ethereum.org അസറ്റുകള്‍

ചിത്രീകരണങ്ങൾ

ചിത്രീകരണങ്ങൾ

ethereum.org ഹീറോ

ethereum.org ഹീറോ
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
Liam Cobb(opens in a new tab)
ഡൗൺലോഡ്(opens in a new tab)

ethereum.org hero with merge panda

ethereum.org hero with merge panda

Merge panda

Merge panda

Merge panda SVG

ഡാപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോജി

ഡാപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോജി
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
William Tempest(opens in a new tab)

ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ

ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
William Tempest(opens in a new tab)

എന്റർപ്രൈസ് Ethereum

എന്റർപ്രൈസ് Ethereum
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
William Tempest(opens in a new tab)

Infrastructure

Infrastructure
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
William Tempest(opens in a new tab)

Finance

Finance
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
William Tempest(opens in a new tab)

Impact

Impact
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
William Tempest(opens in a new tab)

Future

Future
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
William Tempest(opens in a new tab)

Hackathon

Hackathon
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
William Tempest(opens in a new tab)

റോബോട്ട് വാലറ്റ്

റോബോട്ട് വാലറ്റ്
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
William Tempest(opens in a new tab)

റോബോട്ട് വാലറ്റ്

റോബോട്ട് വാലറ്റ്
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
William Tempest(opens in a new tab)

Ethereum ബസാർ

Ethereum ബസാർ
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
Viktor Hachmang(opens in a new tab)

ഈതർ (ETH)

ഈതർ (ETH)