ഈ പേജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കൂ

🌏

ഈ പേജിന്റെ ഒരു പുതിയ പതിപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ.

ഇവിടെ ബഗുകൾ ഒന്നുമില്ല!🐛

ഈ പേജ് വിവർത്തനം ചെയ്‌തില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പേജ് ബോധപൂർവ്വം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നു.

ETH ഡയമണ്ട് (ഗ്രേ)

ethereum.org അസറ്റുകള്‍

ചിത്രീകരണങ്ങൾചരിത്രപരമായ കലാസൃഷ്‌ടിഇതറീയം ബ്രാന്‍ഡ് അസറ്റുകള്‍

ചിത്രീകരണങ്ങൾ

ethereum.org ഹീറോ

ethereum.org ഹീറോ
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
Liam Cobb

ഡാപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോജി

ഡാപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോജി
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
William Tempest

ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ

ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
William Tempest

എന്റർപ്രൈസ് Ethereum

എന്റർപ്രൈസ് Ethereum
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
William Tempest

Infrastructure

Infrastructure
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
William Tempest

Finance

Finance
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
William Tempest

Impact

Impact
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
William Tempest

Future

Future
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
William Tempest

Hackathon

Hackathon
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
William Tempest

റോബോട്ട് വാലറ്റ്

റോബോട്ട് വാലറ്റ്
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
William Tempest

റോബോട്ട് വാലറ്റ്

റോബോട്ട് വാലറ്റ്
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
William Tempest

Ethereum ബസാർ

Ethereum ബസാർ
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
Viktor Hachmang

ഈതർ (ETH)

ഈതർ (ETH)
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
Viktor Hachmang

Mainnet

Mainnet
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
Viktor Hachmang

The Merge

The Merge
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
Viktor Hachmang

Beacon Chain

Beacon Chain
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
Viktor Hachmang

Sharding

Sharding
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
Viktor Hachmang

DeFi

DeFi
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
Patrick Atkins

DAO

DAO
🎨ആർട്ടിസ്റ്റ്:
Patrick Atkins

ചരിത്രപരമായ കലാസൃഷ്‌ടി

ഇതറീയം ബ്രാന്‍ഡ് അസറ്റുകള്‍

സുതാര്യമായ പശ്ചാത്തലം

ETH ഡയമണ്ട് (ഗ്ലിഫ്)

ETH ഡയമണ്ട് (ഗ്ലിഫ്)

ETH ഡയമണ്ട് (ഗ്രേ)

ETH ഡയമണ്ട് (ഗ്രേ)

ETH ഡയമണ്ട് (നിറം)

ETH ഡയമണ്ട് (നിറം)

ETH ഡയമണ്ട് (പർപ്പിൾ)

ETH ഡയമണ്ട് (പർപ്പിൾ)

ETH diamond (color filled)

ETH diamond (color filled)

ETH diamond (color filled, SVG)

ETH ലോഗോ പോർട്രെയ്റ്റ് (ഗ്രേ)

ETH ലോഗോ പോർട്രെയ്റ്റ് (ഗ്രേ)

ETH ലോഗോ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് (ഗ്രേ)

ETH ലോഗോ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് (ഗ്രേ)

ETH വേഡ്മാർക്ക് (ഗ്രേ)

ETH വേഡ്മാർക്ക് (ഗ്രേ)

ETH ലോഗോ പോർട്രെയ്റ്റ് (ഗ്രേ)

ETH ലോഗോ പോർട്രെയ്റ്റ് (ഗ്രേ)

ETH ലോഗോ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് (പർപ്പിൾ)

ETH ലോഗോ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് (പർപ്പിൾ)

ETH വേഡ്മാർക്ക് (പർപ്പിൾ)

ETH വേഡ്മാർക്ക് (പർപ്പിൾ)

ശക്തമായ പശ്ചാത്തലം

ETH ഡയമണ്ട് (വെള്ള)

ETH ഡയമണ്ട് (വെള്ള)

ETH ഡയമണ്ട് (ഗ്രേ)

ETH ഡയമണ്ട് (ഗ്രേ)

ETH ഡയമണ്ട് (പർപ്പിൾ)

ETH ഡയമണ്ട് (പർപ്പിൾ)

ETH ഡയമണ്ട് (വെള്ള)

ETH ഡയമണ്ട് (വെള്ള)

ETH ലോഗോ പോർട്രെയ്റ്റ് (ഗ്രേ)

ETH ലോഗോ പോർട്രെയ്റ്റ് (ഗ്രേ)

ETH ലോഗോ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് (ഗ്രേ)

ETH ലോഗോ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് (ഗ്രേ)

ETH വേഡ്മാർക്ക് (ഗ്രേ)

ETH വേഡ്മാർക്ക് (ഗ്രേ)

ETH ലോഗോ പോർട്രെയ്റ്റ് (ഗ്രേ)

ETH ലോഗോ പോർട്രെയ്റ്റ് (ഗ്രേ)

ETH ലോഗോ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് (പർപ്പിൾ)

ETH ലോഗോ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് (പർപ്പിൾ)

ETH വേഡ്മാർക്ക് (പർപ്പിൾ)

ETH വേഡ്മാർക്ക് (പർപ്പിൾ)

ETH ലോഗോ പോർട്രെയ്റ്റ് (വെള്ള)

ETH ലോഗോ പോർട്രെയ്റ്റ് (വെള്ള)

ETH ലോഗോ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് (വെള്ള)

ETH ലോഗോ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് (വെള്ള)

ETH വേഡ്മാർക്ക് (വെള്ള)

ETH വേഡ്മാർക്ക് (വെള്ള)

Was this page helpful?