ഈ പേജ് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കൂ

🌏

നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണുന്നതിന് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത് ഇതുവരെ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ്. ഈ ഉള്ളടക്കം വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ.

ഇവിടെ ബഗുകൾ ഒന്നുമില്ല!🐛

ഈ പേജ് വിവർത്തനം ചെയ്‌തില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പേജ് ബോധപൂർവ്വം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നു.

അവസാനം അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌ത പേജ്: 2022, ഓഗസ്റ്റ് 9

Translation Program

The Translation Program is a collaborative effort to translate ethereum.org into different languages in order to make the website more accessible to billions of non-English speakers around the world.

Our progress so far:

If you want to get involved and help us grow the global Ethereum community by translating the website into your language, follow the steps below!

🎉
Check out our Translator Acknowledgements page, and claim your POAP token! If you translated ethereum.org in 2022, there's a unique POAP waiting for you. More on POAPs

Mission and vision

The Ethereum community aims to be global and inclusive, yet much of its content only caters to English speakers, leaving out the world's 6 billion non-English speakers. For ethereum.org to act as the portal into Ethereum for the worldwide community, we believe providing non-English speakers with Ethereum content in their native languages is essential.

The ethereum.org Translation Program aims to make Ethereum accessible to everyone by translating ethereum.org and other Ethereum content into as many languages as possible.

Our mission

 • Provide translated versions of the website to empower visitors worldwide to learn about Ethereum in their native language
 • Facilitate the onboarding of more members to the global Ethereum community
 • Allow for more accessible and more inclusive sharing of Ethereum information and knowledge
 • Empower community members to contribute translations to Ethereum and make their mark on the ecosystem
 • Identify, connect with, and provide guidance to passionate contributors looking to get involved in the ecosystem

Our vision

 • Translate essential content for members of the Ethereum community from as many countries and parts of the world as possible
 • Support knowledge sharing across languages to create a better informed and educated Ethereum community
 • Increase Ethereum's inclusivity and accessibility by removing the language barriers preventing non-English speakers from joining the ecosystem

How to translate

💡
We encourage you to check out the ethereum.org Translation Style Guide. It contains some of the most important guidelines, instructions, and tips for translators to help localize the website. View the Translation Style Guide

Visual guide

For more visual learners, watch Luka walk through getting set up with Crowdin. Alternatively, you can find the same steps in a written format in the next section.

Written guide

 1. Join our project on Crowdin
  You will need to log in to your Crowdin account or sign up if you don’t already have one. All that is required to sign up is an e-mail account and password.

 2. Open the language you want to translate and find a document to work on
  The website content is divided into a number of documents and content buckets. You can check the progress of each document on the right – if translation progress is below 100%, please contribute!

  Don't see your language listed? Open an issue or ask in our Discord

  Translated and untranslated files on Crowdin

  A note on content buckets: we use 'content buckets' within Crowdin to get the highest priority content released first. When you check out a language, for example, Filipino you'll see folders for content bucket ("1. Homepage", "2. Use Ethereum Pages", etc.).

  We encourage you to translate in this numerical order (1 → 2 → 3 → ⋯) to ensure the highest impact pages are translated first.

  Learn more about ethereum.org content buckets

 3. Translate
  After selecting the file you want to translate, it will open in the online editor. If you have never used Crowdin before, you can use this quick guide to go over the basics.

  Crowdin online editor

  1 – Left sidebar

  • Untranslated (red) – text that has not been worked on yet. These are the strings that you should be translating.
  • Translated (green) – text that has already been translated, but not yet reviewed. You are welcome to suggest alternate translations, or vote on existing ones using the ‘’+’’ and ‘’-‘‘ buttons in the editor.
  • Approved (check mark) – text that has already been reviewed and is currently live on the website.

  You can also use the buttons on top to search for specific strings, filter them by status or change the view.

  2 – Editor area

  The main translation area – source text is displayed on top, with additional context and screenshots, if available. To suggest a new translation, enter your translation in the ‘’Enter translation here’’ field and click Save.

  You can also find existing translations of the string and translations into other languages in this section, as well as translation memory matches and machine translation suggestions.

  3 – Right sidebar

  This is where you can find comments, translation memory entries and glossary entries. The default view shows the comments and allows translators to communicate, raise issues or report incorrect translations.

  By using the buttons on top, you can also switch to the Translation Memory, where you can search for existing translations, or to the Glossary, which contains descriptions and standard translations of key terms.

  Want to learn more? Feel free to check out the documentation on using the Crowdin online editor

 4. Review process
  Once you've completed the translation (i.e. all files for a content bucket display 100%), our professional translation service will review (and potentially edit) the content. Once the review is complete (i.e. review progress is 100%), we will add it to the website.

⚠️
Please do not use machine translation to translate the project. All the translations will be reviewed before being added to the website. If your suggested translations are found to be machine translated, they will be dismissed and contributors who use machine translation often will be removed from the project.

Do you have any questions? Or want to collaborate with our team and other translators? Please post in the #translations channel of our ethereum.org Discord server

You can also reach out to us at translations@ethereum.org

Thank you for your participation in the ethereum.org Translation Program!

Office hours for translators

We have office hours for translators on the second Wednesday of every month. These are held in the #office-hours voice channel on the ethereum.org Discord, where you can also find the exact times and additional details.

The purpose of office hours is to allow our translators to ask questions about the translation process, provide feedback on the program, share their ideas, or just have a chat with us. Participants can also learn more about the Translation Program and get some information on becoming an ethereum.org translator. Finally, we want to use these calls to communicate recent developments with the Translation Program and share key tips and instructions with our contributors.

If you are an ethereum.org translator or would like to become one, feel free to join us during one of these sessions.

ℹ️
If you're helping us with translations, you might find some useful information in our translations FAQ. Translating ethereum.org FAQ

Resources

Guides

Tools

 • Microsoft Language Portal– useful for finding and checking the standard translations of technical terms
 • Linguee– search engine for translations and dictionary that enables searching by word or phrase
 • Proz term search– database of translation dictionaries and glossaries for specialized terms
 • Eurotermbank– collections of European terminology in 42 languages

Communities

Content buckets overview

 • Content buckets – which pages are included in each content bucket of ethereum.org

Latest updates

To keep up-to-date with the latest Translation Program progress, you can follow the Ethereum Foundation blog:

Ethereum Staking Launchpad translations

Our translation community is also working on the Staking Launchpad. This allows anyone to set up an Ethereum validator and help secure the Ethereum network. The Launchpad is currently live in 17 languages.

If you're interested, join the Ethereum Staking Launchpad translation project on Crowdin. You can create an issue on GitHub to request the addition of a new language, if your language is not available on Crowdin.

Starting your own translation program

We are dedicated to translating Ethereum content into as many languages as possible and making educational content available to everyone. In line with our focus on translations, we want to help other Ethereum projects organize, manage, and improve their own translation efforts.

For this reason, we have created a Translation Program playbook that contains some tips and best practices we have picked up in the process of translating ethereum.org.

Want to collaborate further or use some of our translation resources? Have any feedback on the playbook? We would love to hear from you at translations@ethereum.org.

In-progress translations

Was this article helpful?