പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

കോഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കൂ

കുറച്ചുകൂടി സംവേദനാത്മകമായ പഠന അനുഭവം നൽകാൻ, ഈ ഉപകരണങ്ങൾ താങ്കളെ സഹായിക്കും.

കോഡ് സാൻഡ്‌ബോക്‌സുകൾ

സ്മാർട്ട് കരാറുകൾ എഴുതുന്നതിനും Ethereumനെ മനസിലാക്കുന്നതിനും പരീക്ഷിക്കാൻ ഈ സാൻ‌ഡ്‌ബോക്സുകൾ‌ ഒരു ഇടം നൽകും.

☝️
റീമിക്സ് ഒരു സാൻ‌ഡ്‌ബോക്സ് മാത്രമല്ല. പല ഡവലപ്പർമാരും റീമിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ സ്മാർട്ട് കരാറുകൾ എഴുതുകയും കംപൈൽ ചെയ്യുകയും വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സംവേദനാത്മക ഗെയിം ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ

നിങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുക. ഈ ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ ഗെയിംപ്ലേ ഉപയോഗിച്ച് അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു.

ക്രിപ്‌റ്റോസോമ്പീസ് ലോഗോ

CryptoZombies

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സോംബി ഗെയിം സോളിഡിറ്റി നിർമ്മിക്കുന്നത് പഠിക്കുക.
Solidity
Open CryptoZombies(opens in a new tab)
എതർനട്ട്സ് ലോഗോ

Ethernauts

സ്മാർട്ട് കരാറുകൾ ഹാക്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ ലെവലുകൾ പൂർത്തിയാക്കുക.
Solidity
Open Ethernauts(opens in a new tab)
Capture the Ether logo

Capture The Ether

Capture the Ether is a game in which you hack Ethereum smart contracts to learn about security.
Solidity
Open Capture The Ether(opens in a new tab)

ഡവലപ്പർ ബൂട്ട്‌ക്യാമ്പുകൾ

നിങ്ങളെ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന് പണമടച്ചുള്ള ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സുകൾ.

Platzi logo

Platzi

Learn how to build dapps on Web3 and master all the skills needed to be a blockchain developer.
Solidityweb3
Open Platzi(opens in a new tab)
ചെയിൻ‌ഷോട്ട് ലോഗോ

ChainShot

Remote, instructor-led Ethereum developer bootcamp and additional courses.
SolidityVyperweb3
Open ChainShot(opens in a new tab)
കൺസെൻസിസ് അക്കാദമി ലോഗോ

ConsenSys Academy

ഓൺലൈൻ Ethereum ഡവലപ്പർ ബൂട്ട്‌ക്യാമ്പ്.
Solidityweb3
Open ConsenSys Academy(opens in a new tab)
BloomTech logo

BloomTech

The BloomTech Web3 course will teach you the skills employers look for in engineers.
Solidityweb3
Open BloomTech(opens in a new tab)
_buildspace logo

_buildspace

Learn about crypto by building cool projects.
Solidityweb3
Open _buildspace(opens in a new tab)
Questbook logo

Questbook

Self paced tutorials to learn Web 3.0 by building
Solidityweb3
Open Questbook(opens in a new tab)
_metaschool logo

Metaschool

Become a Web3 Developer by building & shipping dApps.
Solidityweb3
Open Metaschool(opens in a new tab)
NFT school logo

NFT School

Explore what's going on with non-fungible tokens, or NFTs from the technical side.
Solidityweb3
Open NFT School(opens in a new tab)
Pointer logo

Pointer

Learn web3 dev skills with fun interactive tutorials. Earn crypto rewards along the way
Solidityweb3
Open Pointer(opens in a new tab)
Speed Run Ethereum logo

Speed Run Ethereum

Speed Run Ethereum is a set of challenges to test your Solidity knowledge using Scaffold-ETH
Solidityweb3
Open Speed Run Ethereum(opens in a new tab)
Alchemy University logo

Alchemy University

Develop your web3 career through courses, projects and code.
Solidityweb3
Open Alchemy University(opens in a new tab)

Was this page helpful?