പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

നിക്ഷേപ കരാർ വിലാസം പരിശോധിക്കുക

Eth2 സ്റ്റേക്കിംഗ് കരാറിന്റെ വിലാസം ഇതാണ്. നിങ്ങൾ സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയായ വിലാസത്തിലേക്ക് ഫണ്ട് അയയ്ക്കുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ഈ പേജ് ഉപയോഗിക്കുക.

നിങ്ങൾ സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയല്ല

Eth2- ൽ നിങ്ങളുടെ ETH സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യാന്‍ നിങ്ങൾ സമർപ്പിത ലോഞ്ച്പാഡ് ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിക്കുകയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും വേണം. ഈ പേജിലെ വിലാസത്തിലേക്ക് ETH അയയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഒരു സ്റ്റേക്കർ ആക്കില്ല, മാത്രമല്ല ഇടപാട് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സ്റ്റേക്കിംഗിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ

ലോഞ്ച്പാഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്റ്റേക്ക്(opens in a new tab)

ഈ ഉറവിടങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക

അവിടെ ധാരാളം വ്യാജ വിലാസങ്ങളും സ്കാമുകളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ, ഈ പേജിലെ വിലാസത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന Eth2 സ്റ്റേക്കിംഗ് വിലാസം പരിശോധിക്കുക. വിശ്വസനീയമായ മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിലും ഇത് പരിശോധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

നിക്ഷേപ കരാർ വിലാസം പരിശോധിക്കുക

വിലാസം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് സ്ഥിരീകരിക്കുക

ഈ വിലാസത്തിലേക്ക് ഫണ്ട് അയയ്ക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കില്ല, നിങ്ങളെ ഒരു സ്റ്റേക്കറാക്കുകയുമി ല്ല. നിങ്ങൾ ലോഞ്ച്പാഡ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. ലോഞ്ച്പാഡ് ഉപയോഗിക്കുക(opens in a new tab)

ഈ പേജ് സഹായകരമായോ?