ഈ പേജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കൂ

🌏

ഈ പേജിന്റെ ഒരു പുതിയ പതിപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ.

ഇവിടെ ബഗുകൾ ഒന്നുമില്ല!🐛

ഈ പേജ് വിവർത്തനം ചെയ്‌തില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പേജ് ബോധപൂർവ്വം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നു.

Eth2 അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ

Ethereumനെ മൗലികമായ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നവീകരിക്കുന്നു

നമുക്കറിയാവുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായ Ethereum, കൂടുതൽ വിപുലീകരണസാദ്ധ്യവും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും കൂടുതൽ സുസ്ഥിരവുമാണ്...
കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോഗിയുടെ ചിത്രീകരണം

Eth2 എന്താണ്?

Eth2 പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച ഒരു കൂട്ടം അപ്‌ഗ്രേഡുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അത് Ethereumനെ കൂടുതൽ വിപുലവും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും കൂടുതൽ സുസ്ഥിരവുമാക്കുന്നു. Ethereum ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള ഒന്നിലധികം ടീമുകൾ ഈ നവീകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു.
Learn about previous Ethereum upgrades

നിങ്ങൾ എന്തുചെയ്യണം?

നിങ്ങൾ ഒരു ഡാപ്പ് ഉപയോക്താവോ ETH ഉടമയോ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു ഡവലപ്പർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേക്കിംഗ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതില്‍ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പങ്കാളിയാകാന്‍ വഴികളുണ്ട്.
Eth2- ൽ ഏർപ്പെടുക

ദർശനം✨

Ethereumനെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യരാശിയെയും സേവിക്കുന്നതിന്, Ethereumനെ കൂടുതൽ വിപുലവും സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമാക്കി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്.

🚀

കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാനാവും

അപ്ലിക്കേഷനുകൾ‌ വേഗത്തിലും വിലകുറഞ്ഞും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് Ethereum സെക്കൻഡിൽ‌ അനേകം 1000 ഇടപാടുകളെ പിന്തുണയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

🛡️

കൂടുതൽ സുരക്ഷിതം

Ethereum കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. Ethereum സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച്, പ്രോട്ടോക്കോള്‍ എല്ലാത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്കും എതിരെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായിത്തീരേണ്ടതുണ്ട്.

🌲

കൂടുതൽ സുസ്ഥിരമാണ്

പരിസ്ഥിതിക്ക് Ethereum മികച്ചതായിരിക്കണം. ഇന്നത്തെ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് വളരെയധികം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ശക്തിയും, ഊര്‍ജ്ജവും ആവശ്യമാണ്.

വിസ്മയത്തോടെ ഒരു ഈതർ (ETH) ഗ്ലിഫിൽ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ചിത്രീകരണം

കാഴ്ചയിലേക്ക്‌ നീങ്ങുക

എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ Ethereumനെ കൂടുതൽ വിപുലീകരണക്ഷമവും സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമാക്കാൻ പോകുന്നത്? വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ Ethereum-നുള്ള പ്രധാന ധാർമ്മികതയൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ.

Eth2 അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ

Ethereumന്റെ സ്കേലബിളിറ്റി, സുരക്ഷ, സുസ്ഥിരത എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം നവീകരണങ്ങളാണ് Eth2. ഓരോന്നും സമാന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവ എപ്പോൾ വിന്യസിക്കപ്പെടുമെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ചില ആശ്രയത്വങ്ങളുണ്ട്.

ബീക്കൺ ചെയിൻ

ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ആദ്യത്തെ Eth2 സങ്കലനം. ബീക്കൺ ചെയിൻ Ethereumലേക്ക് സ്റ്റേക്കിംഗ് കൊണ്ടുവരുന്നു, ഭാവിയിലെ നവീകരണത്തിന് അടിത്തറയിടുന്നു, ഒടുവിൽ പുതിയ സിസ്റ്റത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കും.

ബീക്കൺ ചെയിൻ തത്സമയമാണ്

ഡോക്കിംഗ്

മെയിൻനെറ്റ് Ethereumന് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ബീക്കൺ ചെയിനുമായി “ഡോക്ക്” അല്ലെങ്കിൽ “ലയിപ്പിക്കൽ” ആവശ്യമാണ്. ഇത് മുഴുവൻ നെറ്റ്‌വർക്കിനും സ്റ്റേക്കിംഗ് പ്രാപ്തമാക്കുകയും -തീവ്രമായ ഊര്‍ജ്ജ ഖനനത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

എസ്റ്റിമേറ്റ്: 2022

ഷാർഡ് ചെയിനുകള്‍

ഷാർഡ് ചെയിനുകൾ ഇടപാടുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡാറ്റ സംഭരിക്കുന്നതിനുമുള്ള Ethereum-ന്റെ ശേഷി വിപുലീകരിക്കും. ഒന്നിലധികം ഘട്ടങ്ങളായി പുറത്തിറക്കിയ ഷാർഡുകൾക്ക് കാലക്രമേണ കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കും.

എസ്റ്റിമേറ്റ്: 2023

What happened to 'Eth2'?

The term 'Eth2' is being phased out in preparation for The Merge. More on The Merge.

After merging 'Eth1' and 'Eth2' into a single chain, there will no longer be two distinct Ethereum networks; there will only be Ethereum.

To limit confusion, the community has updated these terms:

  • 'Eth1' is now the 'execution layer', which handles transactions and execution.
  • 'Eth2' is now the 'consensus layer', which handles proof-of-stake consensus.

These terminology updates only change naming conventions; this does not alter Ethereum's goals or roadmap.

Learn more about the 'Eth2' renaming

Why can't we just use Eth2?

Mental models

One major problem with the Eth2 branding is that it creates a broken mental model for new users of Ethereum. They intuitively think that Eth1 comes first and Eth2 comes after. Or that Eth1 ceases to exist once Eth2 exists. Neither of these is true. By removing Eth2 terminology, we save all future users from navigating this confusing mental model.

Inclusivity

As the roadmap for Ethereum has evolved, Ethereum 2.0 has become an inaccurate representation of Ethereum’s roadmap. Being careful and accurate in our word choice allows content on Ethereum to be understood by the broadest audience possible.

Scam prevention

Unfortunately, malicious actors have attempted to use the Eth2 misnomer to scam users by telling them to swap their ETH for ‘ETH2’ tokens or that they must somehow migrate their ETH before the Eth2 upgrade. We hope this updated terminology will bring clarity to eliminate this scam vector and help make the ecosystem safer.

Staking clarity

Some staking operators have also represented ETH staked on the Beacon Chain with the ‘ETH2’ ticker. This creates potential confusion, given that users of these services are not actually receiving an ‘ETH2’ token. No ‘ETH2’ token exists; it simply represents their share in that specific providers’ stake.

Eth2- നെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

Eth2 അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ‌ തീർക്കുന്നതിനും ടെസ്റ്റിംഗിനെ സഹായിക്കുന്നതിനും പ്രതിഫലം നേടുന്നതിനും ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട്.
ഇടപെടുക
ഇത് ഔദ്യോഗിക റോഡ്മാപ്പ് അല്ല. അവിടെയുള്ള വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്, കാര്യങ്ങൾ ഒരു നിമിഷംകൊണ്ട് മാറാം. അതിനാൽ ഇത് ഒരു പ്രതിബദ്ധതയായി വായിക്കരുത്.

സ്റ്റേക്കിംഗ് ഇവിടെയുണ്ട്

Eth2 നവീകരണങ്ങളുടെ താക്കോൽ സ്റ്റേക്കിംഗിന്റെ ആമുഖമാണ്. Ethereum നെറ്റ്‌വർക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ETH ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

1. ലോഞ്ച്പാഡ് ഉപയോഗിച്ച് സജ്ജമാക്കുക

Eth2- ൽ സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ ലോഞ്ച്പാഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് - ഇത് നിങ്ങളെ പ്രക്രിയയിലൂടെ നയിക്കും.

സ്റ്റേക്കിംഗ് ലോഞ്ച്പാഡ് സന്ദർശിക്കുക

2. സ്റ്റേക്കിംഗ് വിലാസം സ്ഥിരീകരിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ETH സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്, നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ വിലാസം ലഭിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ലോഞ്ച്പാഡിലൂടെ കടന്നുപോയിരിക്കണം.

നിക്ഷേപ കരാർ വിലാസം സ്ഥിരീകരിക്കുക
💸

സ്റ്റേക്കിംഗിനെക്കുറിച്ച് അറിയുക

ബീക്കൺ ചെയിൻ Ethereumലേക്ക് സ്റ്റേക്കിംഗ് കൊണ്ടുവരും. ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ETH ഉണ്ടെങ്കിൽ, നെറ്റ്‌വർക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊതു നന്മ ചെയ്യാനും പ്രക്രിയയിൽ കൂടുതൽ ETH നേടാനും കഴിയും.

സ്റ്റേക്കിംഗിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

Eth2 എപ്പോൾ ഷിപ്പ് ചെയ്യും?

വ്യത്യസ്ത ഷിപ്പ് തീയതികളുള്ള വ്യത്യസ്തമായ നവീകരണങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് Eth2.

ബീക്കൺ ചെയിൻ

ബീക്കൺ ചെയിൻ 2020 ഡിസംബർ 1 ന് തത്സമയമായി.

ഡോക്കിംഗ്

മെയിൻനെറ്റ് ഒരു ഷാര്‍ഡായി മാറുമ്പോഴാണ് ഡോക്കിംഗ് നടക്കുന്നത്. ഷാർഡ് ചെയിനുകളുടെ വിജയകരമായി നടത്തിപ്പിനുശേഷമാണ് ഇത് വരുന്നത്.

ഷാർഡ് ചെയിനുകള്‍

രണ്ടാമത്തെ നവീകരണമായ ഷാർഡ് ചെയിനുകളുടെ ആമുഖം 2023 ൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Eth2 ഒരു പ്രത്യേക ബ്ലോക്ക്ചെയിനാണോ?

Eth2 നെ ഒരു പ്രത്യേക ബ്ലോക്ക്ചെയിനായി കരുതുന്നത് കൃത്യമല്ല.

ഇന്ന്‌ ഞങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിക്കുന്ന Ethereum മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ചേർ‌ത്തിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം നവീകരണങ്ങളായി Eth2 നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഈ പരിഷ്കരണങ്ങളിൽ ബീക്കൺ ചെയിൻ എന്ന പുതിയ ചെയിനും ഷാർഡുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന 64 ചെയിനുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഇവ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന Ethereum മെയിൻനെറ്റിന് പ്രത്യേകമാണ്, പക്ഷേ അത് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കില്ല. പകരം, മെയിൻനെറ്റ് കാലക്രമേണ ചേർക്കുന്ന ഈ സമാന്തര സിസ്റ്റവുമായി ഡോക്ക് ചെയ്യുകയോ 'ലയിക്കുകയോ' ചെയ്യും. ഡോക്കിംഗിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന Ethereum ഒടുവിൽ Eth2 ദർശനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്ന എല്ലാ സവിശേഷതകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. Eth2 ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ

Eth2 നായി ഞാൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാകും?

Eth2- നായി തയ്യാറെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

Eth ഹോൾഡർമാർ തീർച്ചയായും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളുടെ ETH -ന് മാറ്റം വരുത്തലോ നവീകരണമോ ആവശ്യമില്ല. മറ്റൊരുതരത്തില്‍ നിങ്ങളോട് പറയുന്നെങ്കില്‍ അത് സ്കാമുകളാണ് എന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ്, അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. More on security and scam prevention

The Merge specifications have been finalized, and is designed to have minimal impact on dapp developers.

Sharding plans are still being developed, but will be designed with layer 2 rollups in mind.

Eth1 എന്താണ്?

ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇടപാട് നടത്തുന്ന Ethereum മെയിൻനെറ്റിനെ Eth1 സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ഇടപാട് അയയ്ക്കുമ്പോഴോ ഒരു ഡാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ Eth1 ഉപയോഗിക്കുന്നു. മൈനര്‍മാര്‍ സുരക്ഷിതമാക്കിയ Ethereum ഇതാണ്. മെയിൻനെറ്റ് എന്താണ്?

ഡോക്കിംഗ് വരെ 'Eth1' അഥവാ മെയിൻനെറ്റ് സാധാരണപോലെ പ്രവർത്തിക്കും. ഡോക്കിംഗിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി

ഡോക്കിംഗിന് ശേഷം, വാലിഡേറ്റർമാർ പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് വഴി മുഴുവൻ നെറ്റ്‌വർക്കും സുരക്ഷിതമാക്കും. പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ

ആർക്കും അവരുടെ ETH സ്റ്റേക്കിംഗ് നടത്തി ഒരു വാലിഡേറ്ററാകാം. സ്റ്റേക്കിംഗിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ

ബീക്കൺ ചെയിൻ, ഷാർഡ് ചെയിൻ അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ എന്നിവ പ്രത്യേകമായി നിർമ്മിക്കുന്നതിനാൽ Eth1 നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയില്ല.

ഞാൻ എങ്ങനെ സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യും?

നിങ്ങൾ സ്റ്റേക്കിംഗ് ലോഞ്ച്പാഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേക്കിംഗ് പൂളിൽ ചേരേണ്ടതുണ്ട്.

നെറ്റ്‌വർക്കിൽ ഒരു പൂർണ്ണ വാലിഡേറ്ററാകുന്നതിന്, നിങ്ങൾ 32 ETH സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത്രയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലോ അത്രയധികം സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യാന്‍ നിങ്ങള്‍ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിലോ, നിങ്ങൾക്ക് പൂളുകളിൽ ചേരാം. ഈ പൂളുകൾ‌ നിങ്ങള്‍ സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കാനും മൊത്തം പ്രതിഫലത്തിൻറെ ഒരു ഭാഗം നേടാനും അനുവദിക്കും.

സ്റ്റേക്കിംഗിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ

Can I buy Eth2?

No. There is no Eth2 token and your ETH will not change after The Merge.

One of the driving forces behind the Eth2 rebrand was the common misconception that ETH holders would have to migrate their ETH after 'Ethereum 2.0'. This has never been true. It is a common technique used scammers.

എന്റെ ഡാപ്പുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തുചെയ്യണം?

ആസന്നമായ അപ്‌ഗ്രേഡുകളൊന്നും നിങ്ങളുടെ ഡാപ്പിനെ ബാധിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഭാവിയിലെ നവീകരണത്തിന് ചില മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

ഇപ്പോൾ, നടപടികളൊന്നുമില്ല. ഷാർഡ് ചെയിനുകളിലെ സംഭവവികാസങ്ങളും ഡോക്കിംഗ് അപ്‌ഗ്രേഡുകളും ഉപയോഗിച്ച് കാലികമായി തുടരാൻ ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

How The Merge Impacts Ethereum's Application Layer

Most applications will be unaffected, but we recommend that developers stay up to date on the latest with The Merge.

  • Ethereum ഫൌണ്ടേഷന്റെ ഡാനി റയാൻ‌ പതിവായി കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു: ethereum.org ബ്ലോഗ്
  • കൺസെൻ‌സിസിലെ ബെൻ‌ എഡ്ജിംഗ്ടണിന് പ്രതിവാര Eth2 വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഉണ്ട്: Eth2- ൽ പുതിയതെന്താണ്?
  • Ethresear.ch- ൽ Eth2 ഗവേഷണത്തെയും വികസനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേരാം. Ethresear.ch സന്ദർശിക്കുക

ഡോക്കിംഗിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി

ആരാണ് Eth2 നിർമ്മിക്കുന്നത്?

കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ ടീമുകൾ‌ വിവിധ Eth2 നവീകരണങ്ങളിൽ‌ പ്രവർ‌ത്തിക്കുന്നു.

Eth2 ക്ലയന്റ് ടീമുകൾ:

Learn more about Ethereum clients

Eth2 ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

അന്തിമ ഉപയോക്താക്കൾക്കും നെറ്റ്‌വർക്ക് പങ്കാളികൾക്കും ഇന്ന് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന Ethereum മികച്ച അനുഭവം നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

സുരക്ഷ നിലനിർത്തുന്നതിനിടയിലും സുസ്ഥിരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിലും Eth2 അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ വികേന്ദ്രീകൃത രീതിയിൽ Ethereum സ്കെയിലിനെ സഹായിക്കും.

ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ പ്രശ്നം സെക്കൻഡിൽ 15-45 ലധികം ഇടപാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ Ethereumന് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും Eth2 അപ്‌ഗ്രേഡുകള്‍ ഇന്നത്തെ Ethereum ലെ മറ്റ് ചില പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട്.

നെറ്റ്‌വർക്കിന് വളരെയധികം ഡിമാൻഡുള്ളതിനാൽ അത് Ethereum ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെലവേറിയതാക്കുന്നു. നെറ്റ്‌വർക്കിലെ നോഡുകൾ Ethereumന്റെ വലുപ്പത്തിലും അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റയുടെ അളവിലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. Ethereum സുരക്ഷിതവും വികേന്ദ്രീകൃതവുമാക്കി നിലനിർത്തുന്ന അന്തർലീനമായ അൽ‌ഗോരിതം ഊര്‍ജ്ജതീവ്രവും പച്ചയായിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. More on Ethereum energy consumption

2015 മുതൽ‌ എല്ലായ്‌പ്പോഴും Ethereum റോഡ്‌മാപ്പിൽ‌ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയിൽ‌ ഏറെയും ഉണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിലെ അവസ്ഥകൾ‌ നവീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ കൂടുതൽ‌ വലുതാക്കുന്നു.

Eth2 ദർശനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക

Eth2 ലേക്ക് എനിക്ക് എങ്ങനെ സംഭാവന ചെയ്യാനാകും?

സംഭാവന ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ സാങ്കേതികമായിരിക്കേണ്ടതില്ല. കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാത്തരം വൈദഗ്ധ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സംഭാവനകൾ തേടുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ETH സ്റ്റേക് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും സജീവമായ പങ്ക്. ETH സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുക

ക്ലയന്റ് വൈവിധ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്ലയന്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടിയും വന്നേക്കാം. Eth2 ക്ലയന്റുകൾ പരിശോധിക്കുക

നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സാങ്കേതികമാണെങ്കിൽ, പുതിയ ക്ലയന്റുകളിൽ ബഗുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാനാകും. ബഗ് ബൗണ്ടി പ്രോഗ്രാം കാണുക

Ethresear.ch- ലെ Ethereum ഗവേഷകരുമായുള്ള സാങ്കേതിക ചർച്ചകളില്‍ നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായവും രേഖപ്പെടുത്താം. Ethresear.ch സന്ദർശിക്കുക

Find more general ways to get involved with Ethereum

Eth2 ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

Eth2 സാങ്കേതിക റോഡ്മാപ്പിലെ ജോലിയുടെയും ഫോക്കസിന്റെയും ഘട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഘട്ടങ്ങൾ.

The term 'Eth2' itself is being phased out, as it does not represent a single upgrade or new network. It is more accurately a set of multiple upgrades that all do their part to make Ethereum more scalable, secure, and sustainable. The network you know and love will simply be referred to as Ethereum.

ഒരു സാങ്കേതിക റോഡ്മാപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വിമുഖത കാണിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയറാണ്: കാര്യങ്ങൾ മാറാം. ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ കാണുക

നിങ്ങൾ‌ ചർച്ചകൾ‌ പിന്തുടര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍, സാങ്കേതിക റോഡ്‌മാപ്പുകളുമായി അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ‌ എങ്ങനെ യോജിക്കുന്നുവെന്നത് ഇതാ.

ഘട്ടം 0 ബീക്കൺ ചെയിൻ തത്സമയം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ വിവരിക്കുന്നു.

സാങ്കേതിക റോഡ്മാപ്പുകളുടെ ആദ്യ ഘട്ടം ഷാർഡ് ചെയിനുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

ഷാർട്ട് ചെയിനുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ ജോലിയുടെ വിപുലീകരണമാണ് Eth2 ലേക്ക് മെയിൻനെറ്റ് ഡോക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനെ ഘട്ടം 1.5 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന Ethereum മറ്റ് Eth2 അപ്‌ഗ്രേഡുകളുമായി ലയിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് ഒരു സുപ്രധാന നിമിഷമാണ്. അധികമായി അത് Ethereum പൂർണ്ണമായും പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക് ആയി മാറുമ്പോഴാണ്. പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിലവിൽ വ്യക്തമല്ല. ഇത് ഇപ്പോഴും തീവ്രമായ ഗവേഷണത്തിന്റെയും ചർച്ചയുടെയും ഒരു പോയിന്റാണ്. ഷാർഡ് ചെയിനുകളിൽ അധിക പ്രവർത്തനം ചേർക്കാനായിരുന്നു പ്രാരംഭ പദ്ധതി, പക്ഷേ ഒരു റോൾഅപ്പ് കേന്ദ്രീകൃത റോഡ്മാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഇത് ആവശ്യമായി വന്നേക്കില്ല. ഒരു റോൾഅപ്പ് കേന്ദ്രീകൃത റോഡ്മാപ്പിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ

കാലികമായി തുടരുക

Eth2 അപ്‌ഗ്രേഡുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവേഷകരിൽ നിന്നും ഡവലപ്പർമാരിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പുതിയത് നേടുക.

ഗവേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക

Ethereum ഗവേഷകരും ഉത്സാഹശീലരും ഒരുപോലെ ഇവിടെ കണ്ടുമുട്ടി ഗവേഷണ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യുന്നു, Eth2ന്‍റെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ.

മുന്നോട്ട് ethresear.ch

Was this page helpful?