പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

ഒരു വാലറ്റ് കണ്ടെത്തുക

നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന നിരവധി ഓപ്‌ഷണൽ സവിശേഷതകൾ വാലറ്റുകളിൽ ഉണ്ട്.

അതിനാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങളുടെ വാലറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

Showing all wallets (53)Choose features
Buy crypto
Self custody
Layer 2

MEW wallet

iOS | Android

iOS

Android

(opens in a new tab)(opens in a new tab)

Coinbase Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Keystone

iOS | Android | Hardware

iOS

Android

Hardware

Unstoppable wallet

iOS | Android

iOS

Android

Infinity Wallet

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

MyCrypto

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

Zerion Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

Guarda

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

OneKey

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | Hardware

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Hardware

Rainbow

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Exodus

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Ledger

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Hardware

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Hardware

Argent

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Web3Auth

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

Firefox

MetaMask

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Brave Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Safe

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Aktionariat

iOS | Android

iOS

Android

ShapeShift Wallet

iOS | Android

iOS

Android

Bitcoin.com Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

OKX

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

AirGap wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Sequence

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

Trezor

Linux | Windows | macOS | Hardware

Linux

Windows

macOS

Hardware

Opera wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

GridPlus Lattice1

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | Hardware

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Hardware

Numio

iOS | Android

iOS

Android

Bitkeep

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

BlockWallet

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

Coin wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

TokenPocket

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

Frame

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Phantom

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Coin98

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium