പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

ഈ പേജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കൂ

🌏

ഈ പേജിന്റെ ഒരു പുതിയ പതിപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ.

പേജ് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യൂ
ഇംഗ്ലീഷ് കാണൂ

ഇവിടെ ബഗുകൾ ഒന്നുമില്ല!🐛

ഈ പേജ് വിവർത്തനം ചെയ്‌തില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പേജ് ബോധപൂർവ്വം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നു.

ഒരു വാലറ്റ് കണ്ടെത്തുക

നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന നിരവധി ഓപ്‌ഷണൽ സവിശേഷതകൾ വാലറ്റുകളിൽ ഉണ്ട്.
അതിനാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങളുടെ വാലറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

FILTERS

0 active

Profile Filters

Feature Filters (0)

Choose the profile that matches your type of user and filter the wallet list

New to crypto

You are a first time user looking for your first wallet
 • Connect to apps
 • Layer 2
 • ENS support
 • Token support
 • Buy crypto
 • Fee optimization

NFTs

You are someone that is all about NFTs and want a wallet with NFT support
 • NFT support
 • Layer 2
 • Connect to apps

Hodler

You are someone that has tokens and don’t want to touch them
 • Hardware
 • Non-custodial

Finance

You are someone that uses DeFi and want a wallet that allows you to connect to DeFi applications
 • Hardware support
 • Connect to apps
 • Gas fee customization
 • Token support
 • Fee optimization

Developer

You are developer and need a wallet to help develop and test dapps
 • Open source
 • WalletConnect
 • RPC importing
 • Connect to apps
 • Gas fee customization
 • Token support

Showing all wallets (44)

Buy crypto
Self custody
Layer 2

Unstoppable wallet

iOS | Android

iOS

Android

Trezor

Linux | Windows | macOS | Hardware

Linux

Windows

macOS

Hardware

Enkrypt

Chromium

Chromium

MEW wallet

iOS | Android

iOS

Android

ZenGo

iOS | Android

iOS

Android

Guarda

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

MetaMask

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Brave Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Status

iOS | Android

iOS

Android

TokenPocket

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

Pillar

iOS | Android

iOS

Android

Ledger

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Hardware

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Hardware

Gnosis Safe

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Loopring wallet

iOS | Android

iOS

Android

Coinbase wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Aktionariat

iOS | Android

iOS

Android

Ambire

imToken

iOS | Android

iOS

Android

MyEtherWallet

Coin wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Sequence

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

Bitcoin.com Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

MyCrypto

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

Opera wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Tally Ho!

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

Keystone

iOS | Android | Hardware

iOS

Android

Hardware

Exodus

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

AirGap wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

1inch Wallet

iOS | Android

iOS

Android

FoxWallet

iOS | Android

iOS

Android

Rainbow

iOS | Android

iOS

Android

Rabby Wallet

Chromium

Chromium

Coin98

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

AlphaWallet

iOS | Android

iOS

Android

Web3Auth

Torus

Zerion Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

Infinity Wallet

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

Argent

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Frame

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Portis

Bridge wallet

iOS | Android

iOS

Android

Numio

iOS | Android

iOS

Android

Linen wallet

iOS

iOS

Wallets listed on this page are not official endorsements, and are provided for informational purposes only.

Their descriptions have been provided by the wallet projects themselves.

We add products to this page based on criteria in our listing policy. If you'd like us to add a wallet, raise an issue in GitHub.