பிரதான உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இந்தப் பக்கத்தை மொழிபெயர்க்க உதவி செய்யுங்கள்

🌏

இவ்விணையப் பக்கம் இன்னும் மொழிபெயர்க்கப்படாததால், இதனை நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் காண்கிறீர்கள். இதனை மொழிபெயர்க்க உதவுங்கள்.

பக்கத்தை மொழிபெயர்

இதில் நிரற்பிழை இல்லை!🐛

இன்னும் இந்தப் பக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை. இந்தப் பக்கத்தை நாங்கள் ஆங்கிலத்திலேயே வைத்திருக்கக் காரணமுள்ளது.

பக்கம் கடைசியாக மாற்றப்பட்டது: 18 மார்ச், 2023

Online communities

Hundreds of thousands of Ethereum enthusiasts gather in these online forums to share news, talk about recent developments, debate technical issues, and imagine the future.

Forums

r/ethereum - all things Ethereum
r/ethfinance - the financial side of Ethereum, including DeFi
r/ethdev - focused on Ethereum development
r/ethtrader - trends & market analysis
r/ethstaker - welcome to all interested in staking on Ethereum
Fellowship of Ethereum Magicians - community oriented around technical standards in Ethereum
Ethereum Stackexchange - discussion and help for Ethereum developers
Ethereum Research - the most influential messageboard for cryptoeconomic research

Chat rooms

Ethereum Cat Herders - community oriented around offering project management support to Ethereum development
Ethereum Hackers - Discord chat run by ETHGlobal: an online community for Ethereum hackers all over the world
CryptoDevs - Ethereum development focused Discord community
EthStaker Discord - community oriented around offering project management support to Ethereum development
Ethereum.org website team - stop by and chat ethereum.org web development and design with the team and folks from the community
Web3 University - community focused on learning web3 development
Matos Discord - web3 creators community where builders, industrial figureheads, and Ethereum enthusiasts hang out. We're passionate about web3 development, design, and culture. Come build with us.
Solidity Gitter - chat for solidity development (Gitter)
Solidity Matrix - chat for solidity development (Matrix)
Ethereum Stack Exchange - question and answer forum
Peeranha - decentralized question and answer forum

YouTube and Twitter

Ethereum Foundation - Keep up to date with the latest from the Ethereum Foundation
@ethereum - Official account of the Ethereum Foundation
@ethdotorg - The portal to Ethereum, built for our growing global community
🏛️

Decentralized Autonomous Organizations (DAOs)

These groups leverage Ethereum technology to facilitate organization and collaboration. For instance, for controlling membership, voting on proposals, or managing pooled assets.

Learn more about DAOs

இந்தக் கட்டுரை உதவியாக இருந்ததா?