பிரதான உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இந்தப் பக்கத்தை மொழிபெயர்க்க உதவி செய்யுங்கள்

🌏

இவ்விணையப் பக்கம் இன்னும் மொழிபெயர்க்கப்படாததால், இதனை நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் காண்கிறீர்கள். இதனை மொழிபெயர்க்க உதவுங்கள்.

பக்கத்தை மொழிபெயர்

இதில் நிரற்பிழை இல்லை!🐛

இன்னும் இந்தப் பக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை. இந்தப் பக்கத்தை நாங்கள் ஆங்கிலத்திலேயே வைத்திருக்கக் காரணமுள்ளது.

பக்கம் கடைசியாக மாற்றப்பட்டது: 18 மார்ச், 2023

About the Ethereum Foundation

எத்தேரியம் நிறுவனம் லோகோ

The Ethereum Foundation (EF) is a non-profit organization dedicated to supporting Ethereum and related technologies.

The EF is not a company, or even a traditional non-profit. Their role is not to control or lead Ethereum, nor are they the only organization that funds critical development of Ethereum-related technologies. The EF is one part of a much larger ecosystem.

Ethereum Foundation Initiatives

Ecosystem Support Program

The Ecosystem Support Program exists to provide both financial and non-financial support to projects and entities within the greater Ethereum community, in order to accelerate the growth of the ecosystem. The Ecosystem Support Program is an expansion of the original Ethereum Grants Program which mainly focused on financial support.

Learn more about the Ecosystem Support Program, past grant recipients, and the grant application process at esp.ethereum.foundation. You can also view the Ecosystem Support Program Blog or follow @EF_ESP for their latest news and announcements.

Devcon

Since 2014, the Ethereum Foundation has organized Devcon, the annual conference for all Ethereum developers, researchers, thinkers, and makers.

You can access video content of conference presentations for every year since its inception at archive.devcon.org.

Learn more at devcon.org, check out the Devcon Blog, or follow @efdevcon for the latest announcements.

Fellowship Program

The Ethereum Foundation Fellowship Program is an initiative to help address gaps in representation across cultures, nationalities, and economic classes. The Fellowship Program is about bridging these gaps by identifying and supporting unique and talented individuals helping to enable Ethereum’s relevance, and breaking down barriers to entry for those underrepresented people and communities who will become the future of Web3.

Learn more at fellowship.ethereum.foundation.


For more on the Foundation and their work, visit ethereum.foundation, or check out the Ethereum Foundation Blog for the EF's latest news and announcements.

இந்தக் கட்டுரை உதவியாக இருந்ததா?