பிரதான உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

Choose your wallet

Wallets store and transact your ETH. You can choose from a variety of products that tailor to your needs.

Don’t know what a wallet is? Learn about wallets.

What are you looking for?

New to crypto

First time user looking for beginner wallet.

NFTs

Wallets with focus on NFT support.

Long term

Passive token holding with hardware wallets.

Finance

Wallets focusing on frequent usage of DeFi apps.

Developer

Wallets that help develop and test dapps.

Showing all wallets (38)

Phantom

Finance

iOS · Android · Chromium · Firefox

தமிழ், ஸ்வாஹிலி, ரஷியன், போர்ச்சுகீஸ், ஃபிலிபினோ

Visit website(opens in a new tab)
Visit website(opens in a new tab)

MetaMask

New to cryptoNFTsFinanceDeveloper

iOS · Android · Chromium · Firefox

தமிழ், ஸ்வாஹிலி, செர்பியன், ஸ்லோவேனியன், ஸ்லோவாக்

Aurox Wallet

NFTsFinanceDeveloper

Chromium

ஆங்கிலம்

Coinbase Wallet

New to cryptoNFTsFinance

iOS · Android · Chromium

ரஷியன், பிரேசிலிய போர்ச்சுகீஸ், ஜப்பானியம், இத்தாலியன், பிரெஞ்சு

Coin Wallet

iOS · Android · Linux · Windows · macOS

செர்பியன், ரஷியன், ரோமேனியன், பிரேசிலிய போர்ச்சுகீஸ், போலிஷ்

OneKey

New to cryptoNFTsLong termFinanceDeveloper

iOS · Android · Linux · Windows · macOS · Chromium · Firefox · Hardware

ரஷியன், போர்ச்சுகீஸ், பிரேசிலிய போர்ச்சுகீஸ், ஃபிலிபினோ, கொரியன்

Frame

NFTsFinanceDeveloper

Linux · Windows · macOS · Chromium · Firefox

ஆங்கிலம்

Rainbow

New to cryptoNFTsFinance

iOS · Android · Chromium · Firefox

ரஷியன், பிரேசிலிய போர்ச்சுகீஸ், கொரியன், ஜப்பானியம், இந்தோனேஷியன்

Taho

NFTsFinance

Chromium

ஆங்கிலம்

Pillar

NFTs

iOS · Android

போஸ்னியன், ஆங்கிலம், எஸ்டோனியன், சீனம்

FoxWallet

NFTs

iOS · Android

ரஷியன், இந்தோனேஷியன், ஸ்பானிஷ், ஆங்கிலம், சீனம்

Rabby Wallet

NFTsFinance

Chromium

ஆங்கிலம்

Loopring wallet

iOS · Android

ஆங்கிலம், சீனம்

Bitkeep

NFTs

iOS · Android · Chromium

ஆங்கிலம்

Exodus

Finance

iOS · Android · Linux · Windows · macOS · Chromium

ஆங்கிலம்

Gem Wallet

NFTs

iOS · Android · macOS

ரஷியன், போர்ச்சுகீஸ், போலிஷ், கொரியன், ஜப்பானியம்

AlphaWallet

NFTs

iOS · Android

பிரெஞ்சு, ஸ்பானிஷ், ஆங்கிலம், சீனம், வியட்நாமீஸ்

Infinity Wallet

NFTs

Linux · Windows · macOS

ஸ்பானிஷ், ஆங்கிலம்

Ambire

NFTsFinance

iOS · Android

ஆங்கிலம்

TokenPocket

NFTsFinance

iOS · Android · Windows · macOS · Chromium

ரஷியன், போர்ச்சுகீஸ், ஃபிலிபினோ, மலாய், கொரியன்

Bridge wallet

iOS · Android

இத்தாலியன், பிரெஞ்சு, ஸ்பானிஷ், ஜெர்மன், ஆங்கிலம்

Safe

NFTsFinance

iOS · Android · Linux · Windows · macOS

ஆங்கிலம்

Keystone

NFTsLong term

iOS · Android · Hardware

கொரியன், ஸ்பானிஷ், ஆங்கிலம், சீனம்

Trust Wallet

NFTsFinanceDeveloper

iOS · Android · Chromium

ரஷியன், பிரேசிலிய போர்ச்சுகீஸ், கொரியன், ஜப்பானியம், இந்தோனேஷியன்

XDEFI Wallet

NFTsFinance

Chromium

ரஷியன், பிரெஞ்சு, ஜெர்மன், ஆங்கிலம்

Torus Wallet

NFTsDeveloper

கொரியன், ஜப்பானியம், ஸ்பானிஷ், ஜெர்மன், ஆங்கிலம்

ShapeShift Mobile

New to cryptoNFTs

iOS · Android

ரஷியன், போர்ச்சுகீஸ், ஜப்பானியம், பிரெஞ்சு, ஸ்பானிஷ்

GridPlus Lattice1

NFTsLong term

Linux · Windows · macOS · Chromium · Firefox · Hardware

ஆங்கிலம்

MEW wallet

New to cryptoNFTs

iOS · Android

ரஷியன், ஆங்கிலம், சீனம்

Argent

NFTsFinance

iOS · Android · Chromium · Firefox

ஆங்கிலம்

Unstoppable wallet

NFTsDeveloper

iOS · Android

ரஷியன், கொரியன், பிரெஞ்சு, ஸ்பானிஷ், ஜெர்மன்

1inch Wallet

NFTs

iOS · Android

ரஷியன், போர்ச்சுகீஸ், கொரியன், ஜப்பானியம், இந்தோனேஷியன்

Ledger

Long termFinance

iOS · Android · Linux · Windows · macOS · Hardware

ரஷியன், கொரியன், ஜப்பானியம், பிரெஞ்சு, ஸ்பானிஷ்

Zerion Wallet

New to cryptoNFTsFinance

iOS · Android · macOS

ரஷியன், போர்ச்சுகீஸ், டச்சு, கொரியன், ஜப்பானியம்

imToken

NFTsFinance

iOS · Android

ரஷியன், கொரியன், ஜப்பானியம், பிரெஞ்சு, ஸ்பானிஷ்

BlockWallet

FinanceDeveloper

Chromium · Firefox

ஆங்கிலம்

Trezor

Long term

Linux · Windows · macOS · Hardware

ஆங்கிலம்

Enkrypt

NFTs

Chromium

ஆங்கிலம்