பிரதான உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இந்தப் பக்கத்தை மொழிபெயர்க்க உதவி செய்யுங்கள்

🌏

இவ்விணையப் பக்கம் இன்னும் மொழிபெயர்க்கப்படாததால், இதனை நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் காண்கிறீர்கள். இதனை மொழிபெயர்க்க உதவுங்கள்.

பக்கத்தை மொழிபெயர்

இதில் நிரற்பிழை இல்லை!🐛

இன்னும் இந்தப் பக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை. இந்தப் பக்கத்தை நாங்கள் ஆங்கிலத்திலேயே வைத்திருக்கக் காரணமுள்ளது.

Find a wallet

Wallets have lots of optional features which you might like.
So choose your wallet based on the features you want.

Filters

0 active

Profile filters

Feature filters (0)

Choose the profile that matches your type of user and filter the wallet list

New to crypto

You are a first time user looking for your first wallet
 • Connect to dapps
 • Layer 2
 • ENS support
 • Token support
 • Buy crypto
 • Fee optimization

NFTs

You are someone that is all about NFTs and want a wallet with NFT support
 • NFT support
 • Layer 2
 • Connect to dapps

Hodler

You are someone that has tokens and don’t want to touch them
 • Hardware
 • Non-custodial

Finance

You are someone that uses DeFi and want a wallet that allows you to connect to DeFi applications
 • Hardware wallet support
 • Connect to dapps
 • Gas fee customization
 • Token support
 • Fee optimization

Developer

You are developer and need a wallet to help develop and test dapps
 • Open source
 • WalletConnect
 • RPC importing
 • Connect to dapps
 • Gas fee customization
 • Token support

Showing all wallets (50)

Buy crypto
Self custody
Layer 2

Coin wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

MyCrypto

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

Bridge wallet

iOS | Android

iOS

Android

AlphaWallet

iOS | Android

iOS

Android

Pillar

iOS | Android

iOS

Android

OneKey

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | Hardware

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Hardware

Apex

Chromium

Chromium

MetaMask

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Aktionariat

iOS | Android

iOS

Android

Sequence

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

Safe

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

imToken

iOS | Android

iOS

Android

Frame

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Bitcoin.com Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

Opera wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Bitkeep

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Rabby Wallet

Chromium

Chromium

MyEtherWallet

OKX

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

AirGap wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Portis

Ambire

1inch Wallet

iOS | Android

iOS

Android

Coin98

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Guarda

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Trezor

Linux | Windows | macOS | Hardware

Linux

Windows

macOS

Hardware

Numio

iOS | Android

iOS

Android

Rainbow

iOS | Android

iOS

Android

Linen wallet

iOS

iOS

Loopring wallet

iOS | Android

iOS

Android

Infinity Wallet

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

ZenGo

iOS | Android

iOS

Android

Keystone

iOS | Android | Hardware

iOS

Android

Hardware

Enkrypt

Chromium

Chromium

Exodus

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Zerion Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

Tally Ho!

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

Argent

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

TokenPocket

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

BlockWallet

Chromium

Chromium

Ledger

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Hardware

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Hardware

Unstoppable wallet

iOS | Android

iOS

Android

MEW wallet

iOS | Android

iOS

Android

Torus Wallet

GridPlus Lattice1

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | Hardware

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Hardware

Status

iOS | Android

iOS

Android

Web3Auth

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

Firefox

FoxWallet

iOS | Android

iOS

Android

Coinbase Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Brave Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Wallets listed on this page are not official endorsements, and are provided for informational purposes only.

Their descriptions have been provided by the wallet projects themselves.

We add products to this page based on criteria in our listing policy. If you'd like us to add a wallet, raise an issue in GitHub.