பிரதான உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்
Get ETH hero image

Where to buy ETH

You can buy ETH from exchanges or from wallets directly.

Check which services you can use based on where you live.

தற்போதைய ETH விலை (USD)

ஏற்றுகிறது...
(கடந்த 24 மணிநேரம்)
Search by country
🏢

Centralized exchanges

Exchanges are businesses that let you buy crypto using traditional currencies. They have custody over any ETH you buy until you send it to a wallet you control.

👥

Decentralized exchanges (DEXs)

If you want more control, buy ETH peer-to-peer. With a DEX you can trade without giving control of your funds to a centralized company.

Try a DEX
🤖

Wallets

Some wallets let you buy crypto with a debit/credit card, bank transfer or even Apple Pay. Geographical restrictions apply.

More on wallets

இந்தப் பக்கத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள அனைத்துத் தயாரிப்புகளுக்கும் அதிகாரப்பூர்வமான ஒப்புதல்கள் வழங்கப்படவில்லை, அவை தகவல்களாக வாசிக்கப்படுவற்காக மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளன. நீங்கள் ஒரு தயாரிப்பைச் சேர்க்கவோ கொள்கையைப் பற்றிக் கருத்து வழங்கவோ விரும்பினால், GitHubக்குச் சென்று புகாரளியுங்கள். புகாரளியுங்கள்(opens in a new tab)

👋
New to ETH? Here's an overview to get you started. What's ETH?

What country do you live in?

Exchanges and wallets have restrictions on where they can sell crypto.

Type where you live...
🗺️

Enter your country of residence to see a list of wallets and exchanges you can use to buy ETH

Decentralized exchanges (DEXs)

What are DEXs?

Decentralized exchanges are open marketplaces for ETH and other tokens. They connect buyers and sellers directly.

Instead of using a trusted third party to safeguard funds in the transaction, they use code. The seller's ETH will only be transferred when payment is guaranteed. This type of code is known as a smart contract. More on smart contracts

This means there are fewer geographical restrictions than with centralized alternatives. If someone is selling what you want and accepting a payment method you can provide, you’re good to go. DEXs can let you buy ETH with other tokens, PayPal or even in-person cash deliveries.

You will need a wallet to use a DEX.

Get a wallet

Buy with other crypto

Swap your tokens for other people's ETH. And vice versa.

These DEXs aren't for beginners as you'll need some ETH to use them.

Keeping your ETH safe

Community posts on security

Ethereum and ETH aren't controlled by any government or company - they are decentralized. This means ETH's open to everyone to use.

But this also means you need to take the security of your funds seriously. With ETH, you’re not trusting a bank to look after your money, you’re trusting yourself.

Protect your ETH in a wallet

If you plan on buying a lot of ETH you may want to keep it in a wallet you control, not an exchange. That's because an exchange is a likely target for hackers. If a hacker gains access, you could lose your funds. Alternatively, only you have control of your wallet.

Check out wallets

Your ETH address

When you download a wallet it will create a public ETH address for you. Here's what one looks like:

0x0125e2478d69eXaMpLe81766fef5c120d30fb53f

Example: Do not copy

Think of this like your email address, but instead of mail it can receive ETH. If you want to transfer ETH from an exchange to your wallet, use your address as the destination. Be sure to always double check before you send!

Follow wallet instructions

If you lose access to your wallet, you’ll lose access to your funds. Your wallet should give you instructions on protecting against this. Be sure to follow them carefully – in most cases, no one can help you if you lose access to your wallet.

இந்தப் பக்கம் உதவியாக இருந்ததா?