பிரதான உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இந்தப் பக்கத்தை மொழிபெயர்க்க உதவி செய்யுங்கள்

🌏

இவ்விணையப் பக்கம் இன்னும் மொழிபெயர்க்கப்படாததால், இதனை நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் காண்கிறீர்கள். இதனை மொழிபெயர்க்க உதவுங்கள்.

பக்கத்தை மொழிபெயர்

இதில் நிரற்பிழை இல்லை!🐛

இன்னும் இந்தப் பக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை. இந்தப் பக்கத்தை நாங்கள் ஆங்கிலத்திலேயே வைத்திருக்கக் காரணமுள்ளது.

பக்கம் கடைசியாக மாற்றப்பட்டது: 18 மார்ச், 2023

Adding content resources

We can't hope to cover everything Ethereum so we try to showcase some of the brilliant articles, tutorials, newsletters, job boards and various content resources that the community creates. These often provide more in-depth information on topics that users may be interested in.

If there's a content resource that you feel should be added to a page, feel free to suggest it somewhere appropriate.

How we decide

Learning resources will be assessed by the following criteria:

  • Is the content up to date?
  • Is the content behind a paywall?
  • Is the information accurate? Is it factual or opinion-based?
  • Is the author credible? Do they reference their sources?
  • Does this content add distinct value that existing resources/links don't cover?
  • Does this content serve one of our user personas?

Add your content resource

If you want to add a content resource to ethereum.org and it meets the criteria, create an issue on GitHub.

Create an issue

இந்தக் கட்டுரை உதவியாக இருந்ததா?