பிரதான உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இந்தப் பக்கத்தை மொழிபெயர்க்க உதவி செய்யுங்கள்

🌏

இவ்விணையப் பக்கம் இன்னும் மொழிபெயர்க்கப்படாததால், இதனை நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் காண்கிறீர்கள். இதனை மொழிபெயர்க்க உதவுங்கள்.

பக்கத்தை மொழிபெயர்

இதில் நிரற்பிழை இல்லை!🐛

இன்னும் இந்தப் பக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை. இந்தப் பக்கத்தை நாங்கள் ஆங்கிலத்திலேயே வைத்திருக்கக் காரணமுள்ளது.

Solidity and Truffle continuous integration setup

soliditysmart contractstestingtruffleganache
Intermediate
✍️Markus Waas
📚soliditydeveloper.com
📆5 ஜூன், 2020
⏱️4 minute read

Continuous integration (CI) with Truffle is great for developing once you have a basic set of tests implemented. It allows you to run very long tests, ensure all tests pass before merging a pull request and to keep track of various statistics using additional tools.

We will use the Truffle Metacoin Box to setup our continuous integration. You can either choose Travis CI or Circle CI.

Setting up Travis CI

Adding Travis CI is straight-forward. You will only need to add a .travis.yml config file to the root folder of the project:

1language: node_js
2node_js:
3 - 10
4
5cache: npm
6
7before_script:
8 - echo fs.inotify.max_user_watches=524288 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf && sudo sysctl -p
9
10script:
11 - npm test
12
அனைத்தையும் காட்டு

We are keeping it simple for now and are only running the test script which executes the Truffle unit tests. But we have one problem, there won't be a blockchain available on the Travis CI machine. A simple fix for this is to npm install ganache-cli and simply run it before the test. You can do this by adding a bash script with the line npx ganache-cli > /dev/null and before the npx truffle test call. The full example bash script.

Setting up Circle CI

CircleCi requires a longer config file. The additional npm ci command is automatically done in Travis. It installs dependencies faster and more securely than npm install does. We again use the same script from the Travis version to run ganache-cli before the tests.

1version: 2
2
3aliases:
4 - &defaults
5 docker:
6 - image: circleci/node:10
7
8 - &cache_key_node_modules
9 key: v1-node_modules-{{ checksum "package-lock.json" }}
10
11jobs:
12 dependencies:
13 <<: *defaults
14 steps:
15 - checkout
16 - restore_cache:
17 <<: *cache_key_node_modules
18 - run:
19 name: Install npm dependencies
20 command: |
21 if [ ! -d node_modules ]; then
22 npm ci
23 fi
24 - persist_to_workspace:
25 root: .
26 paths:
27 - node_modules
28 - build
29 - save_cache:
30 paths:
31 - node_modules
32 <<: *cache_key_node_modules
33
34 test:
35 <<: *defaults
36 steps:
37 - checkout
38 - attach_workspace:
39 at: .
40 - run:
41 name: Unit tests
42 command: npm test
43
44workflows:
45 version: 2
46 everything:
47 jobs:
48 - dependencies
49 - test:
50 requires:
51 - dependencies
52
அனைத்தையும் காட்டு

Adding the eth-gas-reporter plugin

The eth-gas-reporter plugin is quite useful for keeping track of the gas costs of your smart contract functions. Having it in your CI will further be useful for showing diffs when adding pull requests.

Step 1: Install the eth-gas-reporter plugin and codechecks

npm install --save-dev eth-gas-reporter
npm install --save-dev @codechecks/client

Step 2: Add the plugin to the mocha settings inside your truffle-config.js

See options

1module.exports = {
2 networks: { ... },
3 mocha: {
4 reporter: 'eth-gas-reporter',
5 reporterOptions: {
6 excludeContracts: ['Migrations']
7 }
8 }
9};
10
அனைத்தையும் காட்டு
📋 நகலெடு

Step 3: Add a codechecks.yml to your project's root directory

1checks:
2 - name: eth-gas-reporter/codechecks
3

Step 4: Run codechecks after the test command

- npm test
- npx codechecks

Step 5: Create a Codechecks account

  • Create an account with Codechecks.
  • Add the GitHub repo to it.
  • Copy the secret and add the CC_SECRET=COPIED SECRET to your CI (see here for Travis, here for CircleCi).
  • Now go ahead and create a pull request.

That's it. You will now find a nice report about changes in gas costs of your pull request.

Example gas reports

Adding the solidity-coverage plugin

With the solidity-coverage plugin you can check how much of your code paths are covered by your tests. Adding this to your CI makes is very convenient to use once it is set up.

Step 1: Create a metacoin project and install coverage tools

npm install --save-dev truffle coveralls solidity-coverage

Step 2: Add solidity-coverage to the plugins array in truffle-config.js

1module.exports = {
2 networks: {...},
3 plugins: ["solidity-coverage"]
4}
5
📋 நகலெடு

Step 3: Add the coverage commands to the .travis.yml or Circle CI config.yml

- npx truffle run coverage
- cat coverage/lcov.info | npx coveralls

Solidity coverage starts its own ganache-cli, so we don't have to worry about this. Do not replace the regular test command though, coverage's ganache-cli works differently and is therefore no replacement for running regular unit tests.

Step 4: Add repository to coveralls

  • Create an account with Coveralls.
  • Add the GitHub repo to it.
  • Now go ahead and create a pull request.

Example coverall

Further ideas

  • MythX: With MythX you can automatically analyze your smart contract security. So it makes a lot of sense to add this to your CI.
  • Linting: Good code can be enforced to some degree with linting tools. Eslint works great for JavaScript, is easy to setup, while Solhint can be used for Solidity.
  • Long tests: Sometimes you may want to add extreme tests, e.g., testing a contracts with hundreds of users. This takes a lot of time. Instead of running those in every test run, add them to the CI.

There you have it. Continuous integration is a very useful strategy for your developments. You can check out a full example at Truffle-CI-Example. Just make sure to remove Circle-CI or Travis, one is enough!

கடைசியாகத் திருத்தப்பட்டது: , Invalid DateTime
பக்கத்தைத் திருத்து

இந்தப் பக்கம் உதவியாக இருந்ததா?