பிரதான உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

Find a wallet

Wallets have lots of optional features which you might like.

So choose your wallet based on the features you want.

Showing all wallets (53)Choose features
Buy crypto
Self custody
Layer 2

Rainbow

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

(opens in a new tab)(opens in a new tab)

MyCrypto

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

MEW wallet

iOS | Android

iOS

Android

Phantom

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Coinbase Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Argent

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Exodus

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

GridPlus Lattice1

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | Hardware

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Hardware

Keystone

iOS | Android | Hardware

iOS

Android

Hardware

MetaMask

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

ShapeShift Wallet

iOS | Android

iOS

Android

Brave Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Zerion Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

Safe

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Bitcoin.com Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

OneKey

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | Hardware

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Hardware

Infinity Wallet

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

Numio

iOS | Android

iOS

Android

Coin wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Web3Auth

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Guarda

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

AirGap wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Aktionariat

iOS | Android

iOS

Android

Bitkeep

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Sequence

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

Ledger

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Hardware

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Hardware

Coin98

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

OKX

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

BlockWallet

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

Frame

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Trezor

Linux | Windows | macOS | Hardware

Linux

Windows

macOS

Hardware

Unstoppable wallet

iOS | Android

iOS

Android

TokenPocket

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium