រំលងទៅមាតិកាចម្បង

ជួយបកប្រែទំព័រនេះ

🌏

អ្នកកំពុងមើលទំព័រនេះជាភាសាអង់គ្លេស ដោយសារយើងមិនទាន់បានបកប្រែវានៅឡើយ។ ជួយយើងបកប្រែខ្លឹមសារនេះ។

បកប្រែទំព័រ

គ្មានកំហុសនៅទីនេះទេ!🐛

ទំព័រនេះមិនត្រូវបានបកប្រែទេ។ យើងបានដាក់ទំព័រនេះជាភាសាអង់គ្លេសដោយចេតនានៅពេលនេះ។

ទំព័របានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ: 23 មីនា 2023

Content buckets

As mentioned in our Translation Program overview, we use 'content buckets' within Crowdin to get the highest priority content released first. When you check out a language to translate, for example, German(opens in a new tab) you'll see folders for each content bucket.

Below is a breakdown of the website pages each content bucket contains.

1) Homepage

2) Essential pages

3) Exploring

4) Use Ethereum pages

5) Use case pages

6) Staking pages

7) Learn pages

8) Upgrades

9) Community pages

10) Foundational developer docs

11) Ethereum stack developer docs

12) Whitepaper

13) Advanced developer docs

14) Additional Learn and general pages

15) Research documentation

16) Contributing

17) Developer tutorials 1

18) Developer tutorials 2

19) Developer tutorials 3

តើអត្ថបទនេះមានប្រយោជន៍ទេ?