പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

എന്താണ് Ethereum?

ഞങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ഭാവിയുടെ അടിസ്ഥാനം

A complete beginner's guide to how Ethereum works, the benefits it brings and how it's being used by millions of people around the world.

Ethereumനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് അര്‍ത്ഥമാക്കാനായി ഒരു ബസാറിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിത്രീകരണം

Summary

Ethereum is a network of computers all over the world that follow a set of rules called the Ethereum protocol. The Ethereum network acts as the foundation for communities, applications, organizations and digital assets that anyone can build and use.

You can create an Ethereum account from anywhere, at any time, and explore a world of apps or build your own. The core innovation is that you can do all this without trusting a central authority that could change the rules or restrict your access.

Keep reading to learn more…What can Ethereum do?

🏦

എല്ലാവർക്കും ബാങ്കിംഗ്

എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ‌ക്ക് Ethereumഉം അതിന്റെ വായ്‌പ കൊടുക്കല്‍, കടം വാങ്ങൽ‌, സമ്പാദ്യ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ എന്നിവ ആക്‌സസ് ചെയ്യാന്‍ വേണ്ടത് ഒരു ഇൻറർ‌നെറ്റ് കണക്ഷനാണ്.

🕵

കൂടുതൽ സ്വകാര്യ ഇന്റർനെറ്റ്

ഒരു Ethereum ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വകാര്യ വിശദാംശങ്ങളും നൽകേണ്ടതില്ല. നിരീക്ഷണമല്ല, മൂല്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് Ethereum.

👥

ഒരു പിയർ-ടു-പിയർ നെറ്റ്‌വർക്ക്

മറ്റൊരാളുമായി നേരിട്ട് പണം നീക്കാനോ കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കാനോ Ethereum നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇടനില കമ്പനികളിലൂടെ പോകേണ്ടതില്ല.

🛡️

സെൻസർഷിപ്പ് പ്രതിരോധം

ഒരു സർക്കാരിനോ കമ്പനിയ്ക്കോ Ethereumന്റെ നിയന്ത്രണം ഇല്ല. ഈ വികേന്ദ്രീകരണം പേയ്‌മെന്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നോ Ethereumൽ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നോ നിങ്ങളെ തടയുന്നത് ആർക്കും അസാധ്യമാക്കുന്നു.

🛍️

വാണിജ്യ ഉറപ്പുകള്‍

Ethereum കൂടുതൽ ലെവൽ കളിക്കളം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചവ നൽകിയാൽ മാത്രമേ ഫണ്ടുകൾ കൈ മാറുകയുള്ളൂ എന്ന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സുരക്ഷിതവും അന്തർനിർമ്മിതവുമായ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്. ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കമ്പനി സ്വാധീനം ആവശ്യമില്ല.

🤝

Composable products

All apps are built on the same blockchain with a shared global state, meaning they can build off each other (like Lego bricks). This allows for better products and experiences and assurances that no-one can remove any tools apps rely upon.

Why would I use Ethereum?

If you're interested in more resilient, open, and trustworthy ways to coordinate globally, create organizations, build apps and share value, Ethereum is for you. Ethereum is a story that is written by all of us, so come and discover what incredible worlds we can build with it together.

Ethereum has also been invaluable for people who have had to handle uncertainty around the security or soundness or mobility of their assets due to external forces outside of their control.

Cheaper and Faster Crossborder Payments

Stablecoins are a novel type of cryptocurrency that relies on a more stable asset as the basis for its value. Most of them are linked to the United States dollar and therefore maintain the value of that currency. These allow for a very cheap and stable global payment system. Many current stablecoins are built on the Ethereum network.

Ethereum and stablecoins simplify the process of sending money overseas. It often takes only few minutes to move funds across the globe, as opposed to the several business days or even weeks that it may take your average bank, and for a fraction of the price. Additionally, there is no extra fee for making a high value transaction, and there are zero restrictions on where or why you are sending your money.

The Quickest Help in Times of Crisis

If you are lucky enough to have multiple banking options through trusted institutions where you live, you may take for granted the financial freedom, security and stability that they offer. But for many people around the world facing political repression or economic hardship, financial institutions may not provide the protection or services they need.

When war, economic catastrophes or crackdowns on civil liberties struck the residents of Venezuela(opens in a new tab), Cuba(opens in a new tab), Afghanistan(opens in a new tab), Nigeria(opens in a new tab), Belarus(opens in a new tab), and Ukraine(opens in a new tab), cryptocurrencies constituted the quickest and often the only option to retain financial agency.1(opens in a new tab) As seen in these examples, cryptocurrencies like Ethereum can provide unfettered access to the global economy when people are cut off from the outside world. Additionally, stablecoins offer a store of value when local currencies are collapsing due to superinflation.

Empowering Creators

In 2021 alone, artists, musicians, writers, and other creators used Ethereum to earn around $3.5 billion collectively. This makes Ethereum one of the largest global platforms for creators, alongside Spotify, YouTube, and Etsy. Learn more(opens in a new tab).

Empowering Gamers

Play to earn games (where players are actually rewarded for playing the games) have recently emerged and are transforming the gaming industry. Traditionally, it is often prohibited to trade or transfer in-game assets to other players for real money. This forces players to use black market websites that are often a security risk. Blockchain gaming embraces the in-game economy and promotes such behavior in a trusted manner.

Moreover, players are incentivized by being able to trade in-game tokens for real money and thus being truly rewarded for their play time.

2010
Investors
2014
Investors
Developers
Companies
Now
Investors
Developers
Companies
Artists
Musicians
Writers
Gamers
Refugees

Ethereum in numbers

4k+
Projects built on Ethereum
96M+
Accounts (wallets) with an ETH balance
53.3M+
Smart contracts on Ethereum
$410B
Value secured on Ethereum
$3.5B
Creator earnings on Ethereum in 2021
1.179M
Number of transactions today

Who runs Ethereum?

Ethereum is not controlled by any particular entity. It exists whenever there are connected computers running software following the Ethereum protocol and adding to the Ethereum blockchain. Each of these computers is known as a node. Nodes can be run by anyone, although to participate in securing the network you have to stake ETH (Ethereum’s native token). Anyone with 32 ETH can do this without needing permission.

Even the Ethereum source code is not produced by a single entity. Anyone can suggest changes to the protocol and discuss upgrades. There are several implementations of the Ethereum protocol that are produced by independent organizations in several programming languages, and they are usually built in the open and encourage community contributions.

What are smart contracts?

Smart contracts are computer programs living on the Ethereum blockchain. They execute when triggered by a transaction from a user. They make Ethereum very flexible in what it can do. These programs act as building blocks for decentralized apps and organizations.

Have you ever used a product that changed its terms of service? Or removed a feature you found useful? Once a smart contract is published to Ethereum, it will be online and operational for as long as Ethereum exists. Not even the author can take it down. Since smart contracts are automated, they do not discriminate against any user and are always ready to use.

Popular examples of smart contracts are lending apps, decentralized trading exchanges, insurance, quadratic funding, social networks, NFTs - basically anything you can think of.

More on smart contractsExplore dapps

Meet ether, Ethereum's cryptocurrency

Many actions on the Ethereum network require some work to be done on Ethereum's embedded computer (known as the Ethereum Virtual Machine). This computation is not free; it is paid for using Ethereum's native cryptocurrency called ether (ETH). This means you need at least a small amount of ether to use the network.

Ether is purely digital, and you can send it to anyone anywhere in the world instantly. The supply of ether isn’t controlled by any government or company - it is decentralized and completely transparent. Ether is issued in a precise manner according to the protocol, only to stakers who secure the network.

What about Ethereum's energy consumption?

On September 15, 2022, Ethereum went through The Merge upgrade which transitioned Ethereum from proof-of-work to proof-of-stake.

The Merge was Ethereum's biggest upgrade and reduced the energy consumption required to secure Ethereum by 99.95%, creating a more secure network for a much smaller carbon cost. Ethereum is now a low-carbon blockchain while boosting its security and scalability.

I heard crypto is being used as a tool for criminal activity. Is this true?

Like any technology, it will sometimes be misused. However, because all Ethereum transactions happen on an open blockchain, it’s often easier for authorities to track illicit activity than it would be in the traditional financial system, arguably making Ethereum a less appealing choice for those who would rather go undetected.

Crypto is used much less than fiat currencies for criminal purposes according to the key findings of a recent report by Europol, the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation:

“The use of cryptocurrencies for illicit activities seems to comprise only a small part of the overall cryptocurrency economy, and it appears to be comparatively smaller than the amount of illicit funds involved in traditional finance.”

What is the difference between Ethereum and Bitcoin?

Launched in 2015, Ethereum builds on Bitcoin's innovation, with some big differences.

Both let you use digital money without payment providers or banks. But Ethereum is programmable, so you can also build and deploy decentralized applications on its network.

Bitcoin enables us to send basic messages to one another about what we think is valuable. Establishing value without authority is already powerful. Ethereum extends this: rather than just messages, you can write any general program, or contract. There is no limit to the kind of contracts which can be created and agreed upon, hence great innovation happens on the Ethereum network.

While Bitcoin is only a payment network, Ethereum is more like a marketplace of financial services, games, social networks and other apps.

Further reading

Week in Ethereum News(opens in a new tab) - A weekly newsletter covering key developments across the ecosystem.

Atoms, Institutions, Blockchains(opens in a new tab) - Why blockchains matter?

Kernel(opens in a new tab) Ethereum's Dream

Ethereum പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക

Test your Ethereum knowledge

Loading...

Was this page helpful?