Ana içeriğe geç

ERC-20 token'larını Waffle ile test etme

waffleakıllı sözleşmelerkatılıktesterc-20
Orta düzey
Vladislav Starostenko
16 Ekim 2020
40 dakikalık okuma minute read

Bu öğreticide şunları nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz:

  • Waffle ile akıllı sözleşmeler için testler yazma
  • Waffle ile akıllı sözleşmeleri test etmek için bazı popüler eşleyicileri kullanma

Varsayımlar:

  • bir terminalde gezinebildiğiniz,
  • yeni bir JavaScript projesi oluşturabildiğiniz,
  • JavaScript'te birkaç satır yazdınız,
  • JavaScript'te birkaç test yazdınız,
  • JavaScripts'in paket yükleyicisi olan yarn veya npm kullandığınız.

Buna karşın, eğer varsayımlardan herhangi biri doğru değilse veya bu makaledeki kodu yeniden uygulamayı düşünmüyorsanız, büyük ihtimalle yine de gayet iyi şekilde takip edebilirsiniz.

Waffle hakkında kısa bilgiler

Waffle(opens in a new tab), akıllı sözleşmeler yazmak ve test etmek için en gelişmiş kütüphanedir.

JavaScript API, ethers-js ile çalışır.

Daha fazla ayrıntıyı Waffle belgelerinde(opens in a new tab) okuyabilirsiniz!

Hızlı öğretici

Her şeyden önce, yeni bir JavaScript veya TypeScript projesi oluşturun (Ben TS kullanacağım, ancak JS kullanıyorsanız problem değil):

Şöyle bir şey:

package.json
1{
2 "name": "tutorial",
3 "version": "1.0.0",
4 "main": "index.js",
5 "license": "MIT",
6 "scripts": {
7 "test": "export NODE_ENV=test && mocha",
8 "lint": "eslint '{src,test}/**/*.ts'",
9 "lint:fix": "eslint --fix '{src,test}/**/*.ts'",
10 "build": "waffle"
11 },
12 "devDependencies": {
13 "@types/mocha": "^5.2.7",
14 "@typescript-eslint/eslint-plugin": "^2.30.0",
15 "@typescript-eslint/parser": "^2.30.0",
16 "eslint": "^6.8.0",
17 "eslint-plugin-import": "^2.20.2",
18 "ethers": "^5.0.17",
19 "mocha": "^7.1.2",
20 "ts-node": "^8.9.1",
21 "typescript": "^3.8.3"
22 }
23}
Tümünü göster
tsconfig.json
1{
2 "compilerOptions": {
3 "declaration": true,
4 "esModuleInterop": true,
5 "lib": [
6 "ES2018"
7 ],
8 "module": "CommonJS",
9 "moduleResolution": "node",
10 "outDir": "dist",
11 "resolveJsonModule": true,
12 "skipLibCheck": true,
13 "strict": true,
14 "target": "ES2018"
15 }
16}
Tümünü göster
.gitignore
1node_modules
2build
.eslintrc.js
1module.exports = {
2 "env": {
3 "es6": true
4},
5 "extends": [
6 "plugin:@typescript-eslint/recommended",
7 "plugin:import/errors",
8 "plugin:import/warnings",
9 "plugin:import/typescript"
10],
11 "parser": "@typescript-eslint/parser",
12 "parserOptions": {
13 "project": "./tsconfig.json",
14 "sourceType": "module"
15},
16 "rules": {
17 "@typescript-eslint/camelcase": "off",
18 "@typescript-eslint/explicit-function-return-type": "off",
19 "@typescript-eslint/explicit-member-accessibility": [
20 "error",
21 {
22 "accessibility": "no-public",
23 "overrides": {
24 "parameterProperties": "off"
25 }
26 }
27 ],
28 "@typescript-eslint/indent": [
29 "error",
30 2,
31 {
32 "ArrayExpression": 1,
33 "CallExpression": {
34 "arguments": 1
35 },
36 "FunctionDeclaration": {
37 "body": 1,
38 "parameters": 1
39 },
40 "FunctionExpression": {
41 "body": 1,
42 "parameters": 1
43 },
44 "ImportDeclaration": 1,
45 "MemberExpression": 1,
46 "ObjectExpression": 1,
47 "SwitchCase": 1,
48 "VariableDeclarator": 1,
49 "flatTernaryExpressions": false,
50 "ignoreComments": false,
51 "outerIIFEBody": 1
52 }
53 ],
54 "@typescript-eslint/interface-name-prefix": "off",
55 "@typescript-eslint/member-delimiter-style": [
56 "error",
57 {
58 "multiline": {
59 "delimiter": "semi",
60 "requireLast": true
61 },
62 "singleline": {
63 "delimiter": "semi",
64 "requireLast": false
65 }
66 }
67 ],
68 "@typescript-eslint/no-explicit-any": "off",
69 "@typescript-eslint/no-parameter-properties": "off",
70 "@typescript-eslint/no-unused-vars": [
71 "error",
72 {
73 "args": "none",
74 "ignoreRestSiblings": true,
75 "vars": "all"
76 }
77 ],
78 "@typescript-eslint/no-use-before-define": "off",
79 "@typescript-eslint/no-useless-constructor": "error",
80 "@typescript-eslint/no-var-requires": "warn",
81 "accessor-pairs": "error",
82 "array-bracket-spacing": [
83 "error",
84 "never"
85 ],
86 "arrow-spacing": [
87 "error",
88 {
89 "after": true,
90 "before": true
91 }
92 ],
93 "block-spacing": [
94 "error",
95 "always"
96 ],
97 "brace-style": [
98 "error",
99 "1tbs",
100 {
101 "allowSingleLine": true
102 }
103 ],
104 "camelcase": "off",
105 "comma-dangle": [
106 "error",
107 {
108 "arrays": "never",
109 "exports": "never",
110 "functions": "never",
111 "imports": "never",
112 "objects": "never"
113 }
114 ],
115 "comma-spacing": [
116 "error",
117 {
118 "after": true,
119 "before": false
120 }
121 ],
122 "comma-style": [
123 "error",
124 "last"
125 ],
126 "computed-property-spacing": [
127 "error",
128 "never"
129 ],
130 "constructor-super": "error",
131 "curly": [
132 "error",
133 "multi-line"
134 ],
135 "dot-location": [
136 "error",
137 "property"
138 ],
139 "eol-last": "error",
140 "eqeqeq": [
141 "error",
142 "always",
143 {
144 "null": "ignore"
145 }
146 ],
147 "func-call-spacing": [
148 "error",
149 "never"
150 ],
151 "generator-star-spacing": [
152 "error",
153 {
154 "after": true,
155 "before": true
156 }
157 ],
158 "handle-callback-err": [
159 "error",
160 "^(err|error)$"
161 ],
162 "import/default": "off",
163 "import/named": "off",
164 "import/no-extraneous-dependencies": [
165 "error",
166 {
167 "devDependencies": false
168 }
169 ],
170 "import/no-unresolved": "off",
171 "indent": "off",
172 "key-spacing": [
173 "error",
174 {
175 "afterColon": true,
176 "beforeColon": false
177 }
178 ],
179 "keyword-spacing": [
180 "error",
181 {
182 "after": true,
183 "before": true
184 }
185 ],
186 "linebreak-style": [
187 "error",
188 "unix"
189 ],
190 "lines-between-class-members": [
191 "error",
192 "always",
193 {
194 "exceptAfterSingleLine": true
195 }
196 ],
197 "max-len": [
198 "error",
199 {
200 "code": 120
201 }
202 ],
203 "new-cap": [
204 "error",
205 {
206 "capIsNew": false,
207 "newIsCap": true
208 }
209 ],
210 "new-parens": "error",
211 "no-array-constructor": "error",
212 "no-async-promise-executor": "error",
213 "no-caller": "error",
214 "no-class-assign": "error",
215 "no-compare-neg-zero": "error",
216 "no-cond-assign": "error",
217 "no-const-assign": "error",
218 "no-constant-condition": [
219 "error",
220 {
221 "checkLoops": false
222 }
223 ],
224 "no-control-regex": "error",
225 "no-debugger": "error",
226 "no-delete-var": "error",
227 "no-dupe-args": "error",
228 "no-dupe-keys": "error",
229 "no-duplicate-case": "error",
230 "no-empty-character-class": "error",
231 "no-empty-pattern": "error",
232 "no-eval": "error",
233 "no-ex-assign": "error",
234 "no-extend-native": "error",
235 "no-extra-bind": "error",
236 "no-extra-boolean-cast": "error",
237 "no-extra-parens": [
238 "error",
239 "functions"
240 ],
241 "no-fallthrough": "error",
242 "no-floating-decimal": "error",
243 "no-func-assign": "error",
244 "no-global-assign": "error",
245 "no-implied-eval": "error",
246 "no-inner-declarations": [
247 "error",
248 "functions"
249 ],
250 "no-invalid-regexp": "error",
251 "no-irregular-whitespace": "error",
252 "no-iterator": "error",
253 "no-label-var": "error",
254 "no-labels": [
255 "error",
256 {
257 "allowLoop": false,
258 "allowSwitch": false
259 }
260 ],
261 "no-lone-blocks": "error",
262 "no-misleading-character-class": "error",
263 "no-mixed-operators": [
264 "error",
265 {
266 "allowSamePrecedence": true,
267 "groups": [
268 [
269 "==",
270 "!=",
271 "===",
272 "!==",
273 ">",
274 ">=",
275 "<",
276 "<="
277 ],
278 [
279 "&&",
280 "||"
281 ],
282 [
283 "in",
284 "instanceof"
285 ]
286 ]
287 }
288 ],
289 "no-mixed-spaces-and-tabs": "error",
290 "no-multi-spaces": "error",
291 "no-multi-str": "error",
292 "no-multiple-empty-lines": [
293 "error",
294 {
295 "max": 1,
296 "maxEOF": 0
297 }
298 ],
299 "no-negated-in-lhs": "error",
300 "no-new": "error",
301 "no-new-func": "error",
302 "no-new-object": "error",
303 "no-new-require": "error",
304 "no-new-symbol": "error",
305 "no-new-wrappers": "error",
306 "no-obj-calls": "error",
307 "no-octal": "error",
308 "no-octal-escape": "error",
309 "no-path-concat": "error",
310 "no-proto": "error",
311 "no-prototype-builtins": "error",
312 "no-redeclare": [
313 "error",
314 {
315 "builtinGlobals": false
316 }
317 ],
318 "no-regex-spaces": "error",
319 "no-return-assign": [
320 "error",
321 "except-parens"
322 ],
323 "no-return-await": "error",
324 "no-self-assign": "error",
325 "no-self-compare": "error",
326 "no-sequences": "error",
327 "no-shadow-restricted-names": "error",
328 "no-sparse-arrays": "error",
329 "no-tabs": "error",
330 "no-template-curly-in-string": "error",
331 "no-this-before-super": "error",
332 "no-throw-literal": "error",
333 "no-trailing-spaces": "error",
334 "no-unexpected-multiline": "error",
335 "no-unmodified-loop-condition": "error",
336 "no-unneeded-ternary": [
337 "error",
338 {
339 "defaultAssignment": false
340 }
341 ],
342 "no-unreachable": "error",
343 "no-unsafe-finally": "error",
344 "no-unsafe-negation": "error",
345 "no-use-before-define": [
346 "error",
347 {
348 "classes": false,
349 "functions": false,
350 "variables": false
351 }
352 ],
353 "no-useless-call": "error",
354 "no-useless-catch": "error",
355 "no-useless-computed-key": "error",
356 "no-useless-escape": "error",
357 "no-useless-rename": "error",
358 "no-useless-return": "error",
359 "no-whitespace-before-property": "error",
360 "no-with": "error",
361 "object-curly-spacing": [
362 "error",
363 "never"
364 ],
365 "object-property-newline": [
366 "error",
367 {
368 "allowMultiplePropertiesPerLine": true
369 }
370 ],
371 "one-var": [
372 "error",
373 {
374 "initialized": "never"
375 }
376 ],
377 "operator-linebreak": [
378 "error",
379 "after",
380 {
381 "overrides": {
382 ":": "before",
383 "?": "before"
384 }
385 }
386 ],
387 "padded-blocks": [
388 "error",
389 {
390 "blocks": "never",
391 "classes": "never",
392 "switches": "never"
393 }
394 ],
395 "prefer-const": [
396 "error",
397 {
398 "destructuring": "all"
399 }
400 ],
401 "prefer-promise-reject-errors": "error",
402 "quote-props": [
403 "error",
404 "as-needed"
405 ],
406 "quotes": [
407 "error",
408 "single"
409 ],
410 "rest-spread-spacing": [
411 "error",
412 "never"
413 ],
414 "semi": [
415 "error",
416 "always"
417 ],
418 "semi-spacing": [
419 "error",
420 {
421 "after": true,
422 "before": false
423 }
424 ],
425 "space-before-blocks": [
426 "error",
427 "always"
428 ],
429 "space-before-function-paren": [
430 "error",
431 {
432 "anonymous": "always",
433 "named": "never",
434 "asyncArrow": "always"
435 }
436 ],
437 "space-in-parens": [
438 "error",
439 "never"
440 ],
441 "space-infix-ops": "error",
442 "space-unary-ops": [
443 "error",
444 {
445 "nonwords": false,
446 "words": true
447 }
448 ],
449 "spaced-comment": [
450 "error",
451 "always",
452 {
453 "block": {
454 "balanced": true,
455 "exceptions": [
456 "*"
457 ],
458 "markers": [
459 "*package",
460 "!",
461 ",",
462 ":",
463 "::",
464 "flow-include"
465 ]
466 },
467 "line": {
468 "markers": [
469 "*package",
470 "!",
471 "/",
472 ",",
473 "="
474 ]
475 }
476 }
477 ],
478 "symbol-description": "error",
479 "template-curly-spacing": [
480 "error",
481 "never"
482 ],
483 "template-tag-spacing": [
484 "error",
485 "never"
486 ],
487 "unicode-bom": [
488 "error",
489 "never"
490 ],
491 "use-isnan": "error",
492 "valid-typeof": [
493 "error",
494 {
495 "requireStringLiterals": true
496 }
497 ],
498 "wrap-iife": [
499 "error",
500 "any",
501 {
502 "functionPrototypeMethods": true
503 }
504 ],
505 "yield-star-spacing": [
506 "error",
507 "both"
508 ],
509 "yoda": [
510 "error",
511 "never"
512 ]
513},
514 "overrides": [
515 {
516 "files": [
517 "test/**/*.ts"
518 ],
519 "rules": {
520 "@typescript-eslint/no-explicit-any": "off",
521 "@typescript-eslint/no-non-null-assertion": "off",
522 "@typescript-eslint/no-var-requires": "off",
523 "no-unused-expressions": "off",
524 "prefer-promise-reject-errors": "off",
525 "import/no-extraneous-dependencies": [
526 "error",
527 {
528 "devDependencies": true
529 }
530 ]
531 }
532 }
533]
534}
Tümünü göster

1. Adım: Projenize waffle kurun Belge bağlantısı(opens in a new tab)

Başlamak için, ethereum-waffle kurun. Bu öğreticide ben yarn kullanacağım, yani ethereum-waffle kurmak için şunu çalıştırın:

yarn add --dev ethereum-waffle

2. Adım: Bir akıllı sözleşme yazın Belge bağlantısı(opens in a new tab)

Bu öğreticide, ERC20(opens in a new tab) OpenZeppelin token'ını kullanacağım(opens in a new tab).

Yani, yarn ile kurarak OpenZeppelin ekleyin:

yarn add @openzeppelin/contracts -D

Sonrasında BasicToken.sol sözleşmesini src klasöründe oluşturun:

1pragma solidity ^0.6.0;
2
3import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20.sol";
4
5// Example class - a mock class using delivering from ERC20
6contract BasicToken is ERC20 {
7 constructor(uint256 initialBalance) ERC20("Basic", "BSC") public {
8 _mint(msg.sender, initialBalance);
9 }
10}
11
Tümünü göster
Kopyala

3. Adım: Akıllı sözleşmenizi derleyin Belge bağlantısı(opens in a new tab)

Akıllı sözleşmenizi derlemek için projenizin package.json dosyasına aşağıdaki girişi ekleyin:

1{
2 "scripts": {
3 "build": "waffle"
4 }
5}
Kopyala

Ayrıca projenizin ana dizinine waffle.json dosyasını ekleyin.

Bir waffle.json yapılandırma örneği:

1{
2 "compilerType": "solcjs",
3 "compilerVersion": "0.6.2",
4 "sourceDirectory": "./src",
5 "outputDirectory": "./build"
6}
Kopyala

Waffle yapılandırması hakkında daha fazla ayrıntıyı buradan(opens in a new tab) okuyabilirsiniz.

Sonrasında akıllı sözleşmenizi derlemek için sadece yarn build çalıştırın.

Waffle'ın sözleşmenizi derlediğini ve ortaya çıkan JSON çıktısını build dizinine yerleştirdiğini görmelisiniz.

BasicToken.json
1{
2 "abi": [
3 {
4 "inputs": [
5 {
6 "internalType": "uint256",
7 "name": "initialBalance",
8 "type": "uint256"
9 }
10 ],
11 "stateMutability": "nonpayable",
12 "type": "constructor"
13 },
14 {
15 "anonymous": false,
16 "inputs": [
17 {
18 "indexed": true,
19 "internalType": "address",
20 "name": "owner",
21 "type": "address"
22 },
23 {
24 "indexed": true,
25 "internalType": "address",
26 "name": "spender",
27 "type": "address"
28 },
29 {
30 "indexed": false,
31 "internalType": "uint256",
32 "name": "value",
33 "type": "uint256"
34 }
35 ],
36 "name": "Approval",
37 "type": "event"
38 },
39 {
40 "anonymous": false,
41 "inputs": [
42 {
43 "indexed": true,
44 "internalType": "address",
45 "name": "from",
46 "type": "address"
47 },
48 {
49 "indexed": true,
50 "internalType": "address",
51 "name": "to",
52 "type": "address"
53 },
54 {
55 "indexed": false,
56 "internalType": "uint256",
57 "name": "value",
58 "type": "uint256"
59 }
60 ],
61 "name": "Transfer",
62 "type": "event"
63 },
64 {
65 "inputs": [
66 {
67 "internalType": "address",
68 "name": "owner",
69 "type": "address"
70 },
71 {
72 "internalType": "address",
73 "name": "spender",
74 "type": "address"
75 }
76 ],
77 "name": "allowance",
78 "outputs": [
79 {
80 "internalType": "uint256",
81 "name": "",
82 "type": "uint256"
83 }
84 ],
85 "stateMutability": "view",
86 "type": "function"
87 },
88 {
89 "inputs": [
90 {
91 "internalType": "address",
92 "name": "spender",
93 "type": "address"
94 },
95 {
96 "internalType": "uint256",
97 "name": "amount",
98 "type": "uint256"
99 }
100 ],
101 "name": "approve",
102 "outputs": [
103 {
104 "internalType": "bool",
105 "name": "",
106 "type": "bool"
107 }
108 ],
109 "stateMutability": "nonpayable",
110 "type": "function"
111 },
112 {
113 "inputs": [
114 {
115 "internalType": "address",
116 "name": "account",
117 "type": "address"
118 }
119 ],
120 "name": "balanceOf",
121 "outputs": [
122 {
123 "internalType": "uint256",
124 "name": "",
125 "type": "uint256"
126 }
127 ],
128 "stateMutability": "view",
129 "type": "function"
130 },
131 {
132 "inputs": [],
133 "name": "decimals",
134 "outputs": [
135 {
136 "internalType": "uint8",
137 "name": "",
138 "type": "uint8"
139 }
140 ],
141 "stateMutability": "view",
142 "type": "function"
143 },
144 {
145 "inputs": [
146 {
147 "internalType": "address",
148 "name": "spender",
149 "type": "address"
150 },
151 {
152 "internalType": "uint256",
153 "name": "subtractedValue",
154 "type": "uint256"
155 }
156 ],
157 "name": "decreaseAllowance",
158 "outputs": [
159 {
160 "internalType": "bool",
161 "name": "",
162 "type": "bool"
163 }
164 ],
165 "stateMutability": "nonpayable",
166 "type": "function"
167 },
168 {
169 "inputs": [
170 {
171 "internalType": "address",
172 "name": "spender",
173 "type": "address"
174 },
175 {
176 "internalType": "uint256",
177 "name": "addedValue",
178 "type": "uint256"
179 }
180 ],
181 "name": "increaseAllowance",
182 "outputs": [
183 {
184 "internalType": "bool",
185 "name": "",
186 "type": "bool"
187 }
188 ],
189 "stateMutability": "nonpayable",
190 "type": "function"
191 },
192 {
193 "inputs": [],
194 "name": "name",
195 "outputs": [
196 {
197 "internalType": "string",
198 "name": "",
199 "type": "string"
200 }
201 ],
202 "stateMutability": "view",
203 "type": "function"
204 },
205 {
206 "inputs": [],
207 "name": "symbol",
208 "outputs": [
209 {
210 "internalType": "string",
211 "name": "",
212 "type": "string"
213 }
214 ],
215 "stateMutability": "view",
216 "type": "function"
217 },
218 {
219 "inputs": [],
220 "name": "totalSupply",
221 "outputs": [
222 {
223 "internalType": "uint256",
224 "name": "",
225 "type": "uint256"
226 }
227 ],
228 "stateMutability": "view",
229 "type": "function"
230 },
231 {
232 "inputs": [
233 {
234 "internalType": "address",
235 "name": "recipient",
236 "type": "address"
237 },
238 {
239 "internalType": "uint256",
240 "name": "amount",
241 "type": "uint256"
242 }
243 ],
244 "name": "transfer",
245 "outputs": [
246 {
247 "internalType": "bool",
248 "name": "",
249 "type": "bool"
250 }
251 ],
252 "stateMutability": "nonpayable",
253 "type": "function"
254 },
255 {
256 "inputs": [
257 {
258 "internalType": "address",
259 "name": "sender",
260 "type": "address"
261 },
262 {
263 "internalType": "address",
264 "name": "recipient",
265 "type": "address"
266 },
267 {
268 "internalType": "uint256",
269 "name": "amount",
270 "type": "uint256"
271 }
272 ],
273 "name": "transferFrom",
274 "outputs": [
275 {
276 "internalType": "bool",
277 "name": "",
278 "type": "bool"
279 }
280 ],
281 "stateMutability": "nonpayable",
282 "type": "function"
283 }
284 ],
285 "evm": {
286 "bytecode": {
287 "linkReferences": {},
288 "object": "60806040523480156200001157600080fd5b506040516200153938038062001539833981810160405260208110156200003757600080fd5b81019080805190602001909291905050506040518060400160405280600581526020017f42617369630000000000000000000000000000000000000000000000000000008152506040518060400160405280600381526020017f42534300000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152508160039080519060200190620000cc92919062000389565b508060049080519060200190620000e592919062000389565b506012600560006101000a81548160ff021916908360ff16021790555050506200011633826200011d60201b60201c565b5062000438565b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415620001c1576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252601f8152602001807f45524332303a206d696e7420746f20746865207a65726f20616464726573730081525060200191505060405180910390fd5b620001d560008383620002fb60201b60201c565b620001f1816002546200030060201b62000f2d1790919060201c565b6002819055506200024f816000808573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020546200030060201b62000f2d1790919060201c565b6000808473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055508173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef836040518082815260200191505060405180910390a35050565b505050565b6000808284019050838110156200037f576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252601b8152602001807f536166654d6174683a206164646974696f6e206f766572666c6f77000000000081525060200191505060405180910390fd5b8091505092915050565b828054600181600116156101000203166002900490600052602060002090601f016020900481019282601f10620003cc57805160ff1916838001178555620003fd565b82800160010185558215620003fd579182015b82811115620003fc578251825591602001919060010190620003df565b5b5090506200040c919062000410565b5090565b6200043591905b808211156200043157600081600090555060010162000417565b5090565b90565b6110f180620004486000396000f3fe608060405234801561001057600080fd5b50600436106100a95760003560e01c80633950935111610071578063395093511461025f57806370a08231146102c557806395d89b411461031d578063a457c2d7146103a0578063a9059cbb14610406578063dd62ed3e1461046c576100a9565b806306fdde03146100ae578063095ea7b31461013157806318160ddd1461019757806323b872dd146101b5578063313ce5671461023b575b600080fd5b6100b66104e4565b6040518080602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b838110156100f65780820151818401526020810190506100db565b50505050905090810190601f1680156101235780820380516001836020036101000a031916815260200191505b509250505060405180910390f35b61017d6004803603604081101561014757600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919080359060200190929190505050610586565b604051808215151515815260200191505060405180910390f35b61019f6105a4565b6040518082815260200191505060405180910390f35b610221600480360360608110156101cb57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190803590602001909291905050506105ae565b604051808215151515815260200191505060405180910390f35b610243610687565b604051808260ff1660ff16815260200191505060405180910390f35b6102ab6004803603604081101561027557600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1690602001909291908035906020019092919050505061069e565b604051808215151515815260200191505060405180910390f35b610307600480360360208110156102db57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190505050610751565b6040518082815260200191505060405180910390f35b610325610799565b6040518080602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b8381101561036557808201518184015260208101905061034a565b50505050905090810190601f1680156103925780820380516001836020036101000a031916815260200191505b509250505060405180910390f35b6103ec600480360360408110156103b657600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1690602001909291908035906020019092919050505061083b565b604051808215151515815260200191505060405180910390f35b6104526004803603604081101561041c57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919080359060200190929190505050610908565b604051808215151515815260200191505060405180910390f35b6104ce6004803603604081101561048257600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190505050610926565b6040518082815260200191505060405180910390f35b606060038054600181600116156101000203166002900480601f01602080910402602001604051908101604052809291908181526020018280546001816001161561010002031660029004801561057c5780601f106105515761010080835404028352916020019161057c565b820191906000526020600020905b81548152906001019060200180831161055f57829003601f168201915b5050505050905090565b600061059a6105936109ad565b84846109b5565b6001905092915050565b6000600254905090565b60006105bb848484610bac565b61067c846105c76109ad565b6106778560405180606001604052806028815260200161102660289139600160008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020600061062d6109ad565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054610e6d9092919063ffffffff16565b6109b5565b600190509392505050565b6000600560009054906101000a900460ff16905090565b60006107476106ab6109ad565b8461074285600160006106bc6109ad565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060008973ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054610f2d90919063ffffffff16565b6109b5565b6001905092915050565b60008060008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020549050919050565b606060048054600181600116156101000203166002900480601f0160208091040260200160405190810160405280929190818152602001828054600181600116156101000203166002900480156108315780601f1061080657610100808354040283529160200191610831565b820191906000526020600020905b81548152906001019060200180831161081457829003601f168201915b5050505050905090565b60006108fe6108486109ad565b846108f98560405180606001604052806025815260200161109760259139600160006108726109ad565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060008a73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054610e6d9092919063ffffffff16565b6109b5565b6001905092915050565b600061091c6109156109ad565b8484610bac565b6001905092915050565b6000600160008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054905092915050565b600033905090565b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415610a3b576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260248152602001806110736024913960400191505060405180910390fd5b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415610ac1576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526022815260200180610fde6022913960400191505060405180910390fd5b80600160008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055508173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925836040518082815260200191505060405180910390a3505050565b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415610c32576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252602581526020018061104e6025913960400191505060405180910390fd5b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415610cb8576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526023815260200180610fbb6023913960400191505060405180910390fd5b610cc3838383610fb5565b610d2e81604051806060016040528060268152602001611000602691396000808773ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054610e6d9092919063ffffffff16565b6000808573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002081905550610dc1816000808573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054610f2d90919063ffffffff16565b6000808473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055508173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef836040518082815260200191505060405180910390a3505050565b6000838311158290610f1a576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b83811015610edf578082015181840152602081019050610ec4565b50505050905090810190601f168015610f0c5780820380516001836020036101000a031916815260200191505b509250505060405180910390fd5b5060008385039050809150509392505050565b600080828401905083811015610fab576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252601b8152602001807f536166654d6174683a206164646974696f6e206f766572666c6f77000000000081525060200191505060405180910390fd5b8091505092915050565b50505056fe45524332303a207472616e7366657220746f20746865207a65726f206164647265737345524332303a20617070726f766520746f20746865207a65726f206164647265737345524332303a207472616e7366657220616d6f756e7420657863656564732062616c616e636545524332303a207472616e7366657220616d6f756e74206578636565647320616c6c6f77616e636545524332303a207472616e736665722066726f6d20746865207a65726f206164647265737345524332303a20617070726f76652066726f6d20746865207a65726f206164647265737345524332303a2064656372656173656420616c6c6f77616e63652062656c6f77207a65726fa264697066735822122081c840f087cef92feccb03fadc678b2708c331896ec5432b5d4c675f27b6d3e664736f6c63430006020033",
289 "opcodes": "PUSH1 0x80 PUSH1 0x40 MSTORE CALLVALUE DUP1 ISZERO PUSH3 0x11 JUMPI PUSH1 0x0 DUP1 REVERT JUMPDEST POP PUSH1 0x40 MLOAD PUSH3 0x1539 CODESIZE SUB DUP1 PUSH3 0x1539 DUP4 CODECOPY DUP2 DUP2 ADD PUSH1 0x40 MSTORE PUSH1 0x20 DUP2 LT ISZERO PUSH3 0x37 JUMPI PUSH1 0x0 DUP1 REVERT JUMPDEST DUP2 ADD SWAP1 DUP1 DUP1 MLOAD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 POP POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 PUSH1 0x40 ADD PUSH1 0x40 MSTORE DUP1 PUSH1 0x5 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH32 0x4261736963000000000000000000000000000000000000000000000000000000 DUP2 MSTORE POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 PUSH1 0x40 ADD PUSH1 0x40 MSTORE DUP1 PUSH1 0x3 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH32 0x4253430000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 DUP2 MSTORE POP DUP2 PUSH1 0x3 SWAP1 DUP1 MLOAD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 PUSH3 0xCC SWAP3 SWAP2 SWAP1 PUSH3 0x389 JUMP JUMPDEST POP DUP1 PUSH1 0x4 SWAP1 DUP1 MLOAD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 PUSH3 0xE5 SWAP3 SWAP2 SWAP1 PUSH3 0x389 JUMP JUMPDEST POP PUSH1 0x12 PUSH1 0x5 PUSH1 0x0 PUSH2 0x100 EXP DUP2 SLOAD DUP2 PUSH1 0xFF MUL NOT AND SWAP1 DUP4 PUSH1 0xFF AND MUL OR SWAP1 SSTORE POP POP POP PUSH3 0x116 CALLER DUP3 PUSH3 0x11D PUSH1 0x20 SHL PUSH1 0x20 SHR JUMP JUMPDEST POP PUSH3 0x438 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP3 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND EQ ISZERO PUSH3 0x1C1 JUMPI PUSH1 0x40 MLOAD PUSH32 0x8C379A000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 DUP2 MSTORE PUSH1 0x4 ADD DUP1 DUP1 PUSH1 0x20 ADD DUP3 DUP2 SUB DUP3 MSTORE PUSH1 0x1F DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD DUP1 PUSH32 0x45524332303A206D696E7420746F20746865207A65726F206164647265737300 DUP2 MSTORE POP PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 REVERT JUMPDEST PUSH3 0x1D5 PUSH1 0x0 DUP4 DUP4 PUSH3 0x2FB PUSH1 0x20 SHL PUSH1 0x20 SHR JUMP JUMPDEST PUSH3 0x1F1 DUP2 PUSH1 0x2 SLOAD PUSH3 0x300 PUSH1 0x20 SHL PUSH3 0xF2D OR SWAP1 SWAP2 SWAP1 PUSH1 0x20 SHR JUMP JUMPDEST PUSH1 0x2 DUP2 SWAP1 SSTORE POP PUSH3 0x24F DUP2 PUSH1 0x0 DUP1 DUP6 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 SLOAD PUSH3 0x300 PUSH1 0x20 SHL PUSH3 0xF2D OR SWAP1 SWAP2 SWAP1 PUSH1 0x20 SHR JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 DUP1 DUP5 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 DUP2 SWAP1 SSTORE POP DUP2 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH1 0x0 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH32 0xDDF252AD1BE2C89B69C2B068FC378DAA952BA7F163C4A11628F55A4DF523B3EF DUP4 PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 LOG3 POP POP JUMP JUMPDEST POP POP POP JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 DUP1 DUP3 DUP5 ADD SWAP1 POP DUP4 DUP2 LT ISZERO PUSH3 0x37F JUMPI PUSH1 0x40 MLOAD PUSH32 0x8C379A000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 DUP2 MSTORE PUSH1 0x4 ADD DUP1 DUP1 PUSH1 0x20 ADD DUP3 DUP2 SUB DUP3 MSTORE PUSH1 0x1B DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD DUP1 PUSH32 0x536166654D6174683A206164646974696F6E206F766572666C6F770000000000 DUP2 MSTORE POP PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 REVERT JUMPDEST DUP1 SWAP2 POP POP SWAP3 SWAP2 POP POP JUMP JUMPDEST DUP3 DUP1 SLOAD PUSH1 0x1 DUP2 PUSH1 0x1 AND ISZERO PUSH2 0x100 MUL SUB AND PUSH1 0x2 SWAP1 DIV SWAP1 PUSH1 0x0 MSTORE PUSH1 0x20 PUSH1 0x0 KECCAK256 SWAP1 PUSH1 0x1F ADD PUSH1 0x20 SWAP1 DIV DUP2 ADD SWAP3 DUP3 PUSH1 0x1F LT PUSH3 0x3CC JUMPI DUP1 MLOAD PUSH1 0xFF NOT AND DUP4 DUP1 ADD OR DUP6 SSTORE PUSH3 0x3FD JUMP JUMPDEST DUP3 DUP1 ADD PUSH1 0x1 ADD DUP6 SSTORE DUP3 ISZERO PUSH3 0x3FD JUMPI SWAP2 DUP3 ADD JUMPDEST DUP3 DUP2 GT ISZERO PUSH3 0x3FC JUMPI DUP3 MLOAD DUP3 SSTORE SWAP2 PUSH1 0x20 ADD SWAP2 SWAP1 PUSH1 0x1 ADD SWAP1 PUSH3 0x3DF JUMP JUMPDEST JUMPDEST POP SWAP1 POP PUSH3 0x40C SWAP2 SWAP1 PUSH3 0x410 JUMP JUMPDEST POP SWAP1 JUMP JUMPDEST PUSH3 0x435 SWAP2 SWAP1 JUMPDEST DUP1 DUP3 GT ISZERO PUSH3 0x431 JUMPI PUSH1 0x0 DUP2 PUSH1 0x0 SWAP1 SSTORE POP PUSH1 0x1 ADD PUSH3 0x417 JUMP JUMPDEST POP SWAP1 JUMP JUMPDEST SWAP1 JUMP JUMPDEST PUSH2 0x10F1 DUP1 PUSH3 0x448 PUSH1 0x0 CODECOPY PUSH1 0x0 RETURN INVALID PUSH1 0x80 PUSH1 0x40 MSTORE CALLVALUE DUP1 ISZERO PUSH2 0x10 JUMPI PUSH1 0x0 DUP1 REVERT JUMPDEST POP PUSH1 0x4 CALLDATASIZE LT PUSH2 0xA9 JUMPI PUSH1 0x0 CALLDATALOAD PUSH1 0xE0 SHR DUP1 PUSH4 0x39509351 GT PUSH2 0x71 JUMPI DUP1 PUSH4 0x39509351 EQ PUSH2 0x25F JUMPI DUP1 PUSH4 0x70A08231 EQ PUSH2 0x2C5 JUMPI DUP1 PUSH4 0x95D89B41 EQ PUSH2 0x31D JUMPI DUP1 PUSH4 0xA457C2D7 EQ PUSH2 0x3A0 JUMPI DUP1 PUSH4 0xA9059CBB EQ PUSH2 0x406 JUMPI DUP1 PUSH4 0xDD62ED3E EQ PUSH2 0x46C JUMPI PUSH2 0xA9 JUMP JUMPDEST DUP1 PUSH4 0x6FDDE03 EQ PUSH2 0xAE JUMPI DUP1 PUSH4 0x95EA7B3 EQ PUSH2 0x131 JUMPI DUP1 PUSH4 0x18160DDD EQ PUSH2 0x197 JUMPI DUP1 PUSH4 0x23B872DD EQ PUSH2 0x1B5 JUMPI DUP1 PUSH4 0x313CE567 EQ PUSH2 0x23B JUMPI JUMPDEST PUSH1 0x0 DUP1 REVERT JUMPDEST PUSH2 0xB6 PUSH2 0x4E4 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP1 PUSH1 0x20 ADD DUP3 DUP2 SUB DUP3 MSTORE DUP4 DUP2 DUP2 MLOAD DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP DUP1 MLOAD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP1 DUP4 DUP4 PUSH1 0x0 JUMPDEST DUP4 DUP2 LT ISZERO PUSH2 0xF6 JUMPI DUP1 DUP3 ADD MLOAD DUP2 DUP5 ADD MSTORE PUSH1 0x20 DUP2 ADD SWAP1 POP PUSH2 0xDB JUMP JUMPDEST POP POP POP POP SWAP1 POP SWAP1 DUP2 ADD SWAP1 PUSH1 0x1F AND DUP1 ISZERO PUSH2 0x123 JUMPI DUP1 DUP3 SUB DUP1 MLOAD PUSH1 0x1 DUP4 PUSH1 0x20 SUB PUSH2 0x100 EXP SUB NOT AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP JUMPDEST POP SWAP3 POP POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH2 0x17D PUSH1 0x4 DUP1 CALLDATASIZE SUB PUSH1 0x40 DUP2 LT ISZERO PUSH2 0x147 JUMPI PUSH1 0x0 DUP1 REVERT JUMPDEST DUP2 ADD SWAP1 DUP1 DUP1 CALLDATALOAD PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 DUP1 CALLDATALOAD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 POP POP POP PUSH2 0x586 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 ISZERO ISZERO ISZERO ISZERO DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH2 0x19F PUSH2 0x5A4 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH2 0x221 PUSH1 0x4 DUP1 CALLDATASIZE SUB PUSH1 0x60 DUP2 LT ISZERO PUSH2 0x1CB JUMPI PUSH1 0x0 DUP1 REVERT JUMPDEST DUP2 ADD SWAP1 DUP1 DUP1 CALLDATALOAD PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 DUP1 CALLDATALOAD PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 DUP1 CALLDATALOAD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 POP POP POP PUSH2 0x5AE JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 ISZERO ISZERO ISZERO ISZERO DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH2 0x243 PUSH2 0x687 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 PUSH1 0xFF AND PUSH1 0xFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH2 0x2AB PUSH1 0x4 DUP1 CALLDATASIZE SUB PUSH1 0x40 DUP2 LT ISZERO PUSH2 0x275 JUMPI PUSH1 0x0 DUP1 REVERT JUMPDEST DUP2 ADD SWAP1 DUP1 DUP1 CALLDATALOAD PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 DUP1 CALLDATALOAD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 POP POP POP PUSH2 0x69E JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 ISZERO ISZERO ISZERO ISZERO DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH2 0x307 PUSH1 0x4 DUP1 CALLDATASIZE SUB PUSH1 0x20 DUP2 LT ISZERO PUSH2 0x2DB JUMPI PUSH1 0x0 DUP1 REVERT JUMPDEST DUP2 ADD SWAP1 DUP1 DUP1 CALLDATALOAD PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 POP POP POP PUSH2 0x751 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH2 0x325 PUSH2 0x799 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP1 PUSH1 0x20 ADD DUP3 DUP2 SUB DUP3 MSTORE DUP4 DUP2 DUP2 MLOAD DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP DUP1 MLOAD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP1 DUP4 DUP4 PUSH1 0x0 JUMPDEST DUP4 DUP2 LT ISZERO PUSH2 0x365 JUMPI DUP1 DUP3 ADD MLOAD DUP2 DUP5 ADD MSTORE PUSH1 0x20 DUP2 ADD SWAP1 POP PUSH2 0x34A JUMP JUMPDEST POP POP POP POP SWAP1 POP SWAP1 DUP2 ADD SWAP1 PUSH1 0x1F AND DUP1 ISZERO PUSH2 0x392 JUMPI DUP1 DUP3 SUB DUP1 MLOAD PUSH1 0x1 DUP4 PUSH1 0x20 SUB PUSH2 0x100 EXP SUB NOT AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP JUMPDEST POP SWAP3 POP POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH2 0x3EC PUSH1 0x4 DUP1 CALLDATASIZE SUB PUSH1 0x40 DUP2 LT ISZERO PUSH2 0x3B6 JUMPI PUSH1 0x0 DUP1 REVERT JUMPDEST DUP2 ADD SWAP1 DUP1 DUP1 CALLDATALOAD PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 DUP1 CALLDATALOAD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 POP POP POP PUSH2 0x83B JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 ISZERO ISZERO ISZERO ISZERO DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH2 0x452 PUSH1 0x4 DUP1 CALLDATASIZE SUB PUSH1 0x40 DUP2 LT ISZERO PUSH2 0x41C JUMPI PUSH1 0x0 DUP1 REVERT JUMPDEST DUP2 ADD SWAP1 DUP1 DUP1 CALLDATALOAD PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 DUP1 CALLDATALOAD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 POP POP POP PUSH2 0x908 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 ISZERO ISZERO ISZERO ISZERO DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH2 0x4CE PUSH1 0x4 DUP1 CALLDATASIZE SUB PUSH1 0x40 DUP2 LT ISZERO PUSH2 0x482 JUMPI PUSH1 0x0 DUP1 REVERT JUMPDEST DUP2 ADD SWAP1 DUP1 DUP1 CALLDATALOAD PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 DUP1 CALLDATALOAD PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 POP POP POP PUSH2 0x926 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH1 0x60 PUSH1 0x3 DUP1 SLOAD PUSH1 0x1 DUP2 PUSH1 0x1 AND ISZERO PUSH2 0x100 MUL SUB AND PUSH1 0x2 SWAP1 DIV DUP1 PUSH1 0x1F ADD PUSH1 0x20 DUP1 SWAP2 DIV MUL PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x40 MLOAD SWAP1 DUP2 ADD PUSH1 0x40 MSTORE DUP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 DUP2 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD DUP3 DUP1 SLOAD PUSH1 0x1 DUP2 PUSH1 0x1 AND ISZERO PUSH2 0x100 MUL SUB AND PUSH1 0x2 SWAP1 DIV DUP1 ISZERO PUSH2 0x57C JUMPI DUP1 PUSH1 0x1F LT PUSH2 0x551 JUMPI PUSH2 0x100 DUP1 DUP4 SLOAD DIV MUL DUP4 MSTORE SWAP2 PUSH1 0x20 ADD SWAP2 PUSH2 0x57C JUMP JUMPDEST DUP3 ADD SWAP2 SWAP1 PUSH1 0x0 MSTORE PUSH1 0x20 PUSH1 0x0 KECCAK256 SWAP1 JUMPDEST DUP2 SLOAD DUP2 MSTORE SWAP1 PUSH1 0x1 ADD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD DUP1 DUP4 GT PUSH2 0x55F JUMPI DUP3 SWAP1 SUB PUSH1 0x1F AND DUP3 ADD SWAP2 JUMPDEST POP POP POP POP POP SWAP1 POP SWAP1 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH2 0x59A PUSH2 0x593 PUSH2 0x9AD JUMP JUMPDEST DUP5 DUP5 PUSH2 0x9B5 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x1 SWAP1 POP SWAP3 SWAP2 POP POP JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH1 0x2 SLOAD SWAP1 POP SWAP1 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH2 0x5BB DUP5 DUP5 DUP5 PUSH2 0xBAC JUMP JUMPDEST PUSH2 0x67C DUP5 PUSH2 0x5C7 PUSH2 0x9AD JUMP JUMPDEST PUSH2 0x677 DUP6 PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 PUSH1 0x60 ADD PUSH1 0x40 MSTORE DUP1 PUSH1 0x28 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH2 0x1026 PUSH1 0x28 SWAP2 CODECOPY PUSH1 0x1 PUSH1 0x0 DUP12 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 PUSH1 0x0 PUSH2 0x62D PUSH2 0x9AD JUMP JUMPDEST PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 SLOAD PUSH2 0xE6D SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 PUSH4 0xFFFFFFFF AND JUMP JUMPDEST PUSH2 0x9B5 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x1 SWAP1 POP SWAP4 SWAP3 POP POP POP JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH1 0x5 PUSH1 0x0 SWAP1 SLOAD SWAP1 PUSH2 0x100 EXP SWAP1 DIV PUSH1 0xFF AND SWAP1 POP SWAP1 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH2 0x747 PUSH2 0x6AB PUSH2 0x9AD JUMP JUMPDEST DUP5 PUSH2 0x742 DUP6 PUSH1 0x1 PUSH1 0x0 PUSH2 0x6BC PUSH2 0x9AD JUMP JUMPDEST PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 PUSH1 0x0 DUP10 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 SLOAD PUSH2 0xF2D SWAP1 SWAP2 SWAP1 PUSH4 0xFFFFFFFF AND JUMP JUMPDEST PUSH2 0x9B5 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x1 SWAP1 POP SWAP3 SWAP2 POP POP JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 DUP1 PUSH1 0x0 DUP4 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 SLOAD SWAP1 POP SWAP2 SWAP1 POP JUMP JUMPDEST PUSH1 0x60 PUSH1 0x4 DUP1 SLOAD PUSH1 0x1 DUP2 PUSH1 0x1 AND ISZERO PUSH2 0x100 MUL SUB AND PUSH1 0x2 SWAP1 DIV DUP1 PUSH1 0x1F ADD PUSH1 0x20 DUP1 SWAP2 DIV MUL PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x40 MLOAD SWAP1 DUP2 ADD PUSH1 0x40 MSTORE DUP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 DUP2 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD DUP3 DUP1 SLOAD PUSH1 0x1 DUP2 PUSH1 0x1 AND ISZERO PUSH2 0x100 MUL SUB AND PUSH1 0x2 SWAP1 DIV DUP1 ISZERO PUSH2 0x831 JUMPI DUP1 PUSH1 0x1F LT PUSH2 0x806 JUMPI PUSH2 0x100 DUP1 DUP4 SLOAD DIV MUL DUP4 MSTORE SWAP2 PUSH1 0x20 ADD SWAP2 PUSH2 0x831 JUMP JUMPDEST DUP3 ADD SWAP2 SWAP1 PUSH1 0x0 MSTORE PUSH1 0x20 PUSH1 0x0 KECCAK256 SWAP1 JUMPDEST DUP2 SLOAD DUP2 MSTORE SWAP1 PUSH1 0x1 ADD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD DUP1 DUP4 GT PUSH2 0x814 JUMPI DUP3 SWAP1 SUB PUSH1 0x1F AND DUP3 ADD SWAP2 JUMPDEST POP POP POP POP POP SWAP1 POP SWAP1 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH2 0x8FE PUSH2 0x848 PUSH2 0x9AD JUMP JUMPDEST DUP5 PUSH2 0x8F9 DUP6 PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 PUSH1 0x60 ADD PUSH1 0x40 MSTORE DUP1 PUSH1 0x25 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH2 0x1097 PUSH1 0x25 SWAP2 CODECOPY PUSH1 0x1 PUSH1 0x0 PUSH2 0x872 PUSH2 0x9AD JUMP JUMPDEST PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 PUSH1 0x0 DUP11 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 SLOAD PUSH2 0xE6D SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 PUSH4 0xFFFFFFFF AND JUMP JUMPDEST PUSH2 0x9B5 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x1 SWAP1 POP SWAP3 SWAP2 POP POP JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH2 0x91C PUSH2 0x915 PUSH2 0x9AD JUMP JUMPDEST DUP5 DUP5 PUSH2 0xBAC JUMP JUMPDEST PUSH1 0x1 SWAP1 POP SWAP3 SWAP2 POP POP JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH1 0x1 PUSH1 0x0 DUP5 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 PUSH1 0x0 DUP4 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 SLOAD SWAP1 POP SWAP3 SWAP2 POP POP JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 CALLER SWAP1 POP SWAP1 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP4 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND EQ ISZERO PUSH2 0xA3B JUMPI PUSH1 0x40 MLOAD PUSH32 0x8C379A000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 DUP2 MSTORE PUSH1 0x4 ADD DUP1 DUP1 PUSH1 0x20 ADD DUP3 DUP2 SUB DUP3 MSTORE PUSH1 0x24 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD DUP1 PUSH2 0x1073 PUSH1 0x24 SWAP2 CODECOPY PUSH1 0x40 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 REVERT JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP3 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND EQ ISZERO PUSH2 0xAC1 JUMPI PUSH1 0x40 MLOAD PUSH32 0x8C379A000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 DUP2 MSTORE PUSH1 0x4 ADD DUP1 DUP1 PUSH1 0x20 ADD DUP3 DUP2 SUB DUP3 MSTORE PUSH1 0x22 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD DUP1 PUSH2 0xFDE PUSH1 0x22 SWAP2 CODECOPY PUSH1 0x40 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 REVERT JUMPDEST DUP1 PUSH1 0x1 PUSH1 0x0 DUP6 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 PUSH1 0x0 DUP5 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 DUP2 SWAP1 SSTORE POP DUP2 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP4 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH32 0x8C5BE1E5EBEC7D5BD14F71427D1E84F3DD0314C0F7B2291E5B200AC8C7C3B925 DUP4 PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 LOG3 POP POP POP JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP4 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND EQ ISZERO PUSH2 0xC32 JUMPI PUSH1 0x40 MLOAD PUSH32 0x8C379A000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 DUP2 MSTORE PUSH1 0x4 ADD DUP1 DUP1 PUSH1 0x20 ADD DUP3 DUP2 SUB DUP3 MSTORE PUSH1 0x25 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD DUP1 PUSH2 0x104E PUSH1 0x25 SWAP2 CODECOPY PUSH1 0x40 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 REVERT JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP3 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND EQ ISZERO PUSH2 0xCB8 JUMPI PUSH1 0x40 MLOAD PUSH32 0x8C379A000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 DUP2 MSTORE PUSH1 0x4 ADD DUP1 DUP1 PUSH1 0x20 ADD DUP3 DUP2 SUB DUP3 MSTORE PUSH1 0x23 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD DUP1 PUSH2 0xFBB PUSH1 0x23 SWAP2 CODECOPY PUSH1 0x40 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 REVERT JUMPDEST PUSH2 0xCC3 DUP4 DUP4 DUP4 PUSH2 0xFB5 JUMP JUMPDEST PUSH2 0xD2E DUP2 PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 PUSH1 0x60 ADD PUSH1 0x40 MSTORE DUP1 PUSH1 0x26 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH2 0x1000 PUSH1 0x26 SWAP2 CODECOPY PUSH1 0x0 DUP1 DUP8 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 SLOAD PUSH2 0xE6D SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 PUSH4 0xFFFFFFFF AND JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 DUP1 DUP6 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 DUP2 SWAP1 SSTORE POP PUSH2 0xDC1 DUP2 PUSH1 0x0 DUP1 DUP6 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 SLOAD PUSH2 0xF2D SWAP1 SWAP2 SWAP1 PUSH4 0xFFFFFFFF AND JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 DUP1 DUP5 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 DUP2 SWAP1 SSTORE POP DUP2 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP4 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH32 0xDDF252AD1BE2C89B69C2B068FC378DAA952BA7F163C4A11628F55A4DF523B3EF DUP4 PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 LOG3 POP POP POP JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 DUP4 DUP4 GT ISZERO DUP3 SWAP1 PUSH2 0xF1A JUMPI PUSH1 0x40 MLOAD PUSH32 0x8C379A000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 DUP2 MSTORE PUSH1 0x4 ADD DUP1 DUP1 PUSH1 0x20 ADD DUP3 DUP2 SUB DUP3 MSTORE DUP4 DUP2 DUP2 MLOAD DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP DUP1 MLOAD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP1 DUP4 DUP4 PUSH1 0x0 JUMPDEST DUP4 DUP2 LT ISZERO PUSH2 0xEDF JUMPI DUP1 DUP3 ADD MLOAD DUP2 DUP5 ADD MSTORE PUSH1 0x20 DUP2 ADD SWAP1 POP PUSH2 0xEC4 JUMP JUMPDEST POP POP POP POP SWAP1 POP SWAP1 DUP2 ADD SWAP1 PUSH1 0x1F AND DUP1 ISZERO PUSH2 0xF0C JUMPI DUP1 DUP3 SUB DUP1 MLOAD PUSH1 0x1 DUP4 PUSH1 0x20 SUB PUSH2 0x100 EXP SUB NOT AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP JUMPDEST POP SWAP3 POP POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 REVERT JUMPDEST POP PUSH1 0x0 DUP4 DUP6 SUB SWAP1 POP DUP1 SWAP2 POP POP SWAP4 SWAP3 POP POP POP JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 DUP1 DUP3 DUP5 ADD SWAP1 POP DUP4 DUP2 LT ISZERO PUSH2 0xFAB JUMPI PUSH1 0x40 MLOAD PUSH32 0x8C379A000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 DUP2 MSTORE PUSH1 0x4 ADD DUP1 DUP1 PUSH1 0x20 ADD DUP3 DUP2 SUB DUP3 MSTORE PUSH1 0x1B DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD DUP1 PUSH32 0x536166654D6174683A206164646974696F6E206F766572666C6F770000000000 DUP2 MSTORE POP PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 REVERT JUMPDEST DUP1 SWAP2 POP POP SWAP3 SWAP2 POP POP JUMP JUMPDEST POP POP POP JUMP INVALID GASLIMIT MSTORE NUMBER ORIGIN ADDRESS GASPRICE KECCAK256 PUSH21 0x72616E7366657220746F20746865207A65726F2061 PUSH5 0x6472657373 GASLIMIT MSTORE NUMBER ORIGIN ADDRESS GASPRICE KECCAK256 PUSH2 0x7070 PUSH19 0x6F766520746F20746865207A65726F20616464 PUSH19 0x65737345524332303A207472616E7366657220 PUSH2 0x6D6F PUSH22 0x6E7420657863656564732062616C616E636545524332 ADDRESS GASPRICE KECCAK256 PUSH21 0x72616E7366657220616D6F756E7420657863656564 PUSH20 0x20616C6C6F77616E636545524332303A20747261 PUSH15 0x736665722066726F6D20746865207A PUSH6 0x726F20616464 PUSH19 0x65737345524332303A20617070726F76652066 PUSH19 0x6F6D20746865207A65726F2061646472657373 GASLIMIT MSTORE NUMBER ORIGIN ADDRESS GASPRICE KECCAK256 PUSH5 0x6563726561 PUSH20 0x656420616C6C6F77616E63652062656C6F77207A PUSH6 0x726FA2646970 PUSH7 0x735822122081C8 BLOCKHASH CREATE DUP8 0xCE 0xF9 0x2F 0xEC 0xCB SUB STATICCALL 0xDC PUSH8 0x8B2708C331896EC5 NUMBER 0x2B 0x5D 0x4C PUSH8 0x5F27B6D3E664736F PUSH13 0x63430006020033000000000000 ",
290 "sourceMap": "142:152:5:-:0;;;177:115;8:9:-1;5:2;;;30:1;27;20:12;5:2;177:115:5;;;;;;;;;;;;;;;13:2:-1;8:3;5:11;2:2;;;29:1;26;19:12;2:2;177:115:5;;;;;;;;;;;;;;;;2013:141:2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;2093:4;2085:5;:12;;;;;;;;;;;;:::i;:::-;;2117:6;2107:7;:16;;;;;;;;;;;;:::i;:::-;;2145:2;2133:9;;:14;;;;;;;;;;;;;;;;;;2013:141;;252:33:5::1;258:10;270:14;252:5;;;:33;;:::i;:::-;177:115:::0;142:152;;7835:370:2;7937:1;7918:21;;:7;:21;;;;7910:65;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7986:49;8015:1;8019:7;8028:6;7986:20;;;:49;;:::i;:::-;8061:24;8078:6;8061:12;;:16;;;;;;:24;;;;:::i;:::-;8046:12;:39;;;;8116:30;8139:6;8116:9;:18;8126:7;8116:18;;;;;;;;;;;;;;;;:22;;;;;;:30;;;;:::i;:::-;8095:9;:18;8105:7;8095:18;;;;;;;;;;;;;;;:51;;;;8182:7;8161:37;;8178:1;8161:37;;;8191:6;8161:37;;;;;;;;;;;;;;;;;;7835:370;;:::o;10695:92::-;;;;:::o;874:176:1:-;932:7;951:9;967:1;963;:5;951:17;;991:1;986;:6;;978:46;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1042:1;1035:8;;;874:176;;;;:::o;142:152:5:-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::i;:::-;;;:::o;:::-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::o;:::-;;;;;;;"
291 },
292 "deployedBytecode": {
293 "linkReferences": {},
294 "object": "608060405234801561001057600080fd5b50600436106100a95760003560e01c80633950935111610071578063395093511461025f57806370a08231146102c557806395d89b411461031d578063a457c2d7146103a0578063a9059cbb14610406578063dd62ed3e1461046c576100a9565b806306fdde03146100ae578063095ea7b31461013157806318160ddd1461019757806323b872dd146101b5578063313ce5671461023b575b600080fd5b6100b66104e4565b6040518080602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b838110156100f65780820151818401526020810190506100db565b50505050905090810190601f1680156101235780820380516001836020036101000a031916815260200191505b509250505060405180910390f35b61017d6004803603604081101561014757600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919080359060200190929190505050610586565b604051808215151515815260200191505060405180910390f35b61019f6105a4565b6040518082815260200191505060405180910390f35b610221600480360360608110156101cb57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190803590602001909291905050506105ae565b604051808215151515815260200191505060405180910390f35b610243610687565b604051808260ff1660ff16815260200191505060405180910390f35b6102ab6004803603604081101561027557600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1690602001909291908035906020019092919050505061069e565b604051808215151515815260200191505060405180910390f35b610307600480360360208110156102db57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190505050610751565b6040518082815260200191505060405180910390f35b610325610799565b6040518080602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b8381101561036557808201518184015260208101905061034a565b50505050905090810190601f1680156103925780820380516001836020036101000a031916815260200191505b509250505060405180910390f35b6103ec600480360360408110156103b657600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1690602001909291908035906020019092919050505061083b565b604051808215151515815260200191505060405180910390f35b6104526004803603604081101561041c57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919080359060200190929190505050610908565b604051808215151515815260200191505060405180910390f35b6104ce6004803603604081101561048257600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190505050610926565b6040518082815260200191505060405180910390f35b606060038054600181600116156101000203166002900480601f01602080910402602001604051908101604052809291908181526020018280546001816001161561010002031660029004801561057c5780601f106105515761010080835404028352916020019161057c565b820191906000526020600020905b81548152906001019060200180831161055f57829003601f168201915b5050505050905090565b600061059a6105936109ad565b84846109b5565b6001905092915050565b6000600254905090565b60006105bb848484610bac565b61067c846105c76109ad565b6106778560405180606001604052806028815260200161102660289139600160008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020600061062d6109ad565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054610e6d9092919063ffffffff16565b6109b5565b600190509392505050565b6000600560009054906101000a900460ff16905090565b60006107476106ab6109ad565b8461074285600160006106bc6109ad565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060008973ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054610f2d90919063ffffffff16565b6109b5565b6001905092915050565b60008060008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020549050919050565b606060048054600181600116156101000203166002900480601f0160208091040260200160405190810160405280929190818152602001828054600181600116156101000203166002900480156108315780601f1061080657610100808354040283529160200191610831565b820191906000526020600020905b81548152906001019060200180831161081457829003601f168201915b5050505050905090565b60006108fe6108486109ad565b846108f98560405180606001604052806025815260200161109760259139600160006108726109ad565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060008a73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054610e6d9092919063ffffffff16565b6109b5565b6001905092915050565b600061091c6109156109ad565b8484610bac565b6001905092915050565b6000600160008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054905092915050565b600033905090565b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415610a3b576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260248152602001806110736024913960400191505060405180910390fd5b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415610ac1576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526022815260200180610fde6022913960400191505060405180910390fd5b80600160008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055508173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925836040518082815260200191505060405180910390a3505050565b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415610c32576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252602581526020018061104e6025913960400191505060405180910390fd5b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415610cb8576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526023815260200180610fbb6023913960400191505060405180910390fd5b610cc3838383610fb5565b610d2e81604051806060016040528060268152602001611000602691396000808773ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054610e6d9092919063ffffffff16565b6000808573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002081905550610dc1816000808573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054610f2d90919063ffffffff16565b6000808473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055508173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef836040518082815260200191505060405180910390a3505050565b6000838311158290610f1a576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b83811015610edf578082015181840152602081019050610ec4565b50505050905090810190601f168015610f0c5780820380516001836020036101000a031916815260200191505b509250505060405180910390fd5b5060008385039050809150509392505050565b600080828401905083811015610fab576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252601b8152602001807f536166654d6174683a206164646974696f6e206f766572666c6f77000000000081525060200191505060405180910390fd5b8091505092915050565b50505056fe45524332303a207472616e7366657220746f20746865207a65726f206164647265737345524332303a20617070726f766520746f20746865207a65726f206164647265737345524332303a207472616e7366657220616d6f756e7420657863656564732062616c616e636545524332303a207472616e7366657220616d6f756e74206578636565647320616c6c6f77616e636545524332303a207472616e736665722066726f6d20746865207a65726f206164647265737345524332303a20617070726f76652066726f6d20746865207a65726f206164647265737345524332303a2064656372656173656420616c6c6f77616e63652062656c6f77207a65726fa264697066735822122081c840f087cef92feccb03fadc678b2708c331896ec5432b5d4c675f27b6d3e664736f6c63430006020033",
295 "opcodes": "PUSH1 0x80 PUSH1 0x40 MSTORE CALLVALUE DUP1 ISZERO PUSH2 0x10 JUMPI PUSH1 0x0 DUP1 REVERT JUMPDEST POP PUSH1 0x4 CALLDATASIZE LT PUSH2 0xA9 JUMPI PUSH1 0x0 CALLDATALOAD PUSH1 0xE0 SHR DUP1 PUSH4 0x39509351 GT PUSH2 0x71 JUMPI DUP1 PUSH4 0x39509351 EQ PUSH2 0x25F JUMPI DUP1 PUSH4 0x70A08231 EQ PUSH2 0x2C5 JUMPI DUP1 PUSH4 0x95D89B41 EQ PUSH2 0x31D JUMPI DUP1 PUSH4 0xA457C2D7 EQ PUSH2 0x3A0 JUMPI DUP1 PUSH4 0xA9059CBB EQ PUSH2 0x406 JUMPI DUP1 PUSH4 0xDD62ED3E EQ PUSH2 0x46C JUMPI PUSH2 0xA9 JUMP JUMPDEST DUP1 PUSH4 0x6FDDE03 EQ PUSH2 0xAE JUMPI DUP1 PUSH4 0x95EA7B3 EQ PUSH2 0x131 JUMPI DUP1 PUSH4 0x18160DDD EQ PUSH2 0x197 JUMPI DUP1 PUSH4 0x23B872DD EQ PUSH2 0x1B5 JUMPI DUP1 PUSH4 0x313CE567 EQ PUSH2 0x23B JUMPI JUMPDEST PUSH1 0x0 DUP1 REVERT JUMPDEST PUSH2 0xB6 PUSH2 0x4E4 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP1 PUSH1 0x20 ADD DUP3 DUP2 SUB DUP3 MSTORE DUP4 DUP2 DUP2 MLOAD DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP DUP1 MLOAD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP1 DUP4 DUP4 PUSH1 0x0 JUMPDEST DUP4 DUP2 LT ISZERO PUSH2 0xF6 JUMPI DUP1 DUP3 ADD MLOAD DUP2 DUP5 ADD MSTORE PUSH1 0x20 DUP2 ADD SWAP1 POP PUSH2 0xDB JUMP JUMPDEST POP POP POP POP SWAP1 POP SWAP1 DUP2 ADD SWAP1 PUSH1 0x1F AND DUP1 ISZERO PUSH2 0x123 JUMPI DUP1 DUP3 SUB DUP1 MLOAD PUSH1 0x1 DUP4 PUSH1 0x20 SUB PUSH2 0x100 EXP SUB NOT AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP JUMPDEST POP SWAP3 POP POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH2 0x17D PUSH1 0x4 DUP1 CALLDATASIZE SUB PUSH1 0x40 DUP2 LT ISZERO PUSH2 0x147 JUMPI PUSH1 0x0 DUP1 REVERT JUMPDEST DUP2 ADD SWAP1 DUP1 DUP1 CALLDATALOAD PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 DUP1 CALLDATALOAD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 POP POP POP PUSH2 0x586 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 ISZERO ISZERO ISZERO ISZERO DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH2 0x19F PUSH2 0x5A4 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH2 0x221 PUSH1 0x4 DUP1 CALLDATASIZE SUB PUSH1 0x60 DUP2 LT ISZERO PUSH2 0x1CB JUMPI PUSH1 0x0 DUP1 REVERT JUMPDEST DUP2 ADD SWAP1 DUP1 DUP1 CALLDATALOAD PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 DUP1 CALLDATALOAD PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 DUP1 CALLDATALOAD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 POP POP POP PUSH2 0x5AE JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 ISZERO ISZERO ISZERO ISZERO DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH2 0x243 PUSH2 0x687 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 PUSH1 0xFF AND PUSH1 0xFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH2 0x2AB PUSH1 0x4 DUP1 CALLDATASIZE SUB PUSH1 0x40 DUP2 LT ISZERO PUSH2 0x275 JUMPI PUSH1 0x0 DUP1 REVERT JUMPDEST DUP2 ADD SWAP1 DUP1 DUP1 CALLDATALOAD PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 DUP1 CALLDATALOAD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 POP POP POP PUSH2 0x69E JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 ISZERO ISZERO ISZERO ISZERO DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH2 0x307 PUSH1 0x4 DUP1 CALLDATASIZE SUB PUSH1 0x20 DUP2 LT ISZERO PUSH2 0x2DB JUMPI PUSH1 0x0 DUP1 REVERT JUMPDEST DUP2 ADD SWAP1 DUP1 DUP1 CALLDATALOAD PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 POP POP POP PUSH2 0x751 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH2 0x325 PUSH2 0x799 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP1 PUSH1 0x20 ADD DUP3 DUP2 SUB DUP3 MSTORE DUP4 DUP2 DUP2 MLOAD DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP DUP1 MLOAD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP1 DUP4 DUP4 PUSH1 0x0 JUMPDEST DUP4 DUP2 LT ISZERO PUSH2 0x365 JUMPI DUP1 DUP3 ADD MLOAD DUP2 DUP5 ADD MSTORE PUSH1 0x20 DUP2 ADD SWAP1 POP PUSH2 0x34A JUMP JUMPDEST POP POP POP POP SWAP1 POP SWAP1 DUP2 ADD SWAP1 PUSH1 0x1F AND DUP1 ISZERO PUSH2 0x392 JUMPI DUP1 DUP3 SUB DUP1 MLOAD PUSH1 0x1 DUP4 PUSH1 0x20 SUB PUSH2 0x100 EXP SUB NOT AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP JUMPDEST POP SWAP3 POP POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH2 0x3EC PUSH1 0x4 DUP1 CALLDATASIZE SUB PUSH1 0x40 DUP2 LT ISZERO PUSH2 0x3B6 JUMPI PUSH1 0x0 DUP1 REVERT JUMPDEST DUP2 ADD SWAP1 DUP1 DUP1 CALLDATALOAD PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 DUP1 CALLDATALOAD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 POP POP POP PUSH2 0x83B JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 ISZERO ISZERO ISZERO ISZERO DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH2 0x452 PUSH1 0x4 DUP1 CALLDATASIZE SUB PUSH1 0x40 DUP2 LT ISZERO PUSH2 0x41C JUMPI PUSH1 0x0 DUP1 REVERT JUMPDEST DUP2 ADD SWAP1 DUP1 DUP1 CALLDATALOAD PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 DUP1 CALLDATALOAD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 POP POP POP PUSH2 0x908 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 ISZERO ISZERO ISZERO ISZERO DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH2 0x4CE PUSH1 0x4 DUP1 CALLDATASIZE SUB PUSH1 0x40 DUP2 LT ISZERO PUSH2 0x482 JUMPI PUSH1 0x0 DUP1 REVERT JUMPDEST DUP2 ADD SWAP1 DUP1 DUP1 CALLDATALOAD PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 DUP1 CALLDATALOAD PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 POP POP POP PUSH2 0x926 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 RETURN JUMPDEST PUSH1 0x60 PUSH1 0x3 DUP1 SLOAD PUSH1 0x1 DUP2 PUSH1 0x1 AND ISZERO PUSH2 0x100 MUL SUB AND PUSH1 0x2 SWAP1 DIV DUP1 PUSH1 0x1F ADD PUSH1 0x20 DUP1 SWAP2 DIV MUL PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x40 MLOAD SWAP1 DUP2 ADD PUSH1 0x40 MSTORE DUP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 DUP2 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD DUP3 DUP1 SLOAD PUSH1 0x1 DUP2 PUSH1 0x1 AND ISZERO PUSH2 0x100 MUL SUB AND PUSH1 0x2 SWAP1 DIV DUP1 ISZERO PUSH2 0x57C JUMPI DUP1 PUSH1 0x1F LT PUSH2 0x551 JUMPI PUSH2 0x100 DUP1 DUP4 SLOAD DIV MUL DUP4 MSTORE SWAP2 PUSH1 0x20 ADD SWAP2 PUSH2 0x57C JUMP JUMPDEST DUP3 ADD SWAP2 SWAP1 PUSH1 0x0 MSTORE PUSH1 0x20 PUSH1 0x0 KECCAK256 SWAP1 JUMPDEST DUP2 SLOAD DUP2 MSTORE SWAP1 PUSH1 0x1 ADD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD DUP1 DUP4 GT PUSH2 0x55F JUMPI DUP3 SWAP1 SUB PUSH1 0x1F AND DUP3 ADD SWAP2 JUMPDEST POP POP POP POP POP SWAP1 POP SWAP1 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH2 0x59A PUSH2 0x593 PUSH2 0x9AD JUMP JUMPDEST DUP5 DUP5 PUSH2 0x9B5 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x1 SWAP1 POP SWAP3 SWAP2 POP POP JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH1 0x2 SLOAD SWAP1 POP SWAP1 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH2 0x5BB DUP5 DUP5 DUP5 PUSH2 0xBAC JUMP JUMPDEST PUSH2 0x67C DUP5 PUSH2 0x5C7 PUSH2 0x9AD JUMP JUMPDEST PUSH2 0x677 DUP6 PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 PUSH1 0x60 ADD PUSH1 0x40 MSTORE DUP1 PUSH1 0x28 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH2 0x1026 PUSH1 0x28 SWAP2 CODECOPY PUSH1 0x1 PUSH1 0x0 DUP12 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 PUSH1 0x0 PUSH2 0x62D PUSH2 0x9AD JUMP JUMPDEST PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 SLOAD PUSH2 0xE6D SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 PUSH4 0xFFFFFFFF AND JUMP JUMPDEST PUSH2 0x9B5 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x1 SWAP1 POP SWAP4 SWAP3 POP POP POP JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH1 0x5 PUSH1 0x0 SWAP1 SLOAD SWAP1 PUSH2 0x100 EXP SWAP1 DIV PUSH1 0xFF AND SWAP1 POP SWAP1 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH2 0x747 PUSH2 0x6AB PUSH2 0x9AD JUMP JUMPDEST DUP5 PUSH2 0x742 DUP6 PUSH1 0x1 PUSH1 0x0 PUSH2 0x6BC PUSH2 0x9AD JUMP JUMPDEST PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 PUSH1 0x0 DUP10 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 SLOAD PUSH2 0xF2D SWAP1 SWAP2 SWAP1 PUSH4 0xFFFFFFFF AND JUMP JUMPDEST PUSH2 0x9B5 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x1 SWAP1 POP SWAP3 SWAP2 POP POP JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 DUP1 PUSH1 0x0 DUP4 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 SLOAD SWAP1 POP SWAP2 SWAP1 POP JUMP JUMPDEST PUSH1 0x60 PUSH1 0x4 DUP1 SLOAD PUSH1 0x1 DUP2 PUSH1 0x1 AND ISZERO PUSH2 0x100 MUL SUB AND PUSH1 0x2 SWAP1 DIV DUP1 PUSH1 0x1F ADD PUSH1 0x20 DUP1 SWAP2 DIV MUL PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x40 MLOAD SWAP1 DUP2 ADD PUSH1 0x40 MSTORE DUP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 DUP2 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD DUP3 DUP1 SLOAD PUSH1 0x1 DUP2 PUSH1 0x1 AND ISZERO PUSH2 0x100 MUL SUB AND PUSH1 0x2 SWAP1 DIV DUP1 ISZERO PUSH2 0x831 JUMPI DUP1 PUSH1 0x1F LT PUSH2 0x806 JUMPI PUSH2 0x100 DUP1 DUP4 SLOAD DIV MUL DUP4 MSTORE SWAP2 PUSH1 0x20 ADD SWAP2 PUSH2 0x831 JUMP JUMPDEST DUP3 ADD SWAP2 SWAP1 PUSH1 0x0 MSTORE PUSH1 0x20 PUSH1 0x0 KECCAK256 SWAP1 JUMPDEST DUP2 SLOAD DUP2 MSTORE SWAP1 PUSH1 0x1 ADD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD DUP1 DUP4 GT PUSH2 0x814 JUMPI DUP3 SWAP1 SUB PUSH1 0x1F AND DUP3 ADD SWAP2 JUMPDEST POP POP POP POP POP SWAP1 POP SWAP1 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH2 0x8FE PUSH2 0x848 PUSH2 0x9AD JUMP JUMPDEST DUP5 PUSH2 0x8F9 DUP6 PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 PUSH1 0x60 ADD PUSH1 0x40 MSTORE DUP1 PUSH1 0x25 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH2 0x1097 PUSH1 0x25 SWAP2 CODECOPY PUSH1 0x1 PUSH1 0x0 PUSH2 0x872 PUSH2 0x9AD JUMP JUMPDEST PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 PUSH1 0x0 DUP11 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 SLOAD PUSH2 0xE6D SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 PUSH4 0xFFFFFFFF AND JUMP JUMPDEST PUSH2 0x9B5 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x1 SWAP1 POP SWAP3 SWAP2 POP POP JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH2 0x91C PUSH2 0x915 PUSH2 0x9AD JUMP JUMPDEST DUP5 DUP5 PUSH2 0xBAC JUMP JUMPDEST PUSH1 0x1 SWAP1 POP SWAP3 SWAP2 POP POP JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH1 0x1 PUSH1 0x0 DUP5 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 PUSH1 0x0 DUP4 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 SLOAD SWAP1 POP SWAP3 SWAP2 POP POP JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 CALLER SWAP1 POP SWAP1 JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP4 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND EQ ISZERO PUSH2 0xA3B JUMPI PUSH1 0x40 MLOAD PUSH32 0x8C379A000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 DUP2 MSTORE PUSH1 0x4 ADD DUP1 DUP1 PUSH1 0x20 ADD DUP3 DUP2 SUB DUP3 MSTORE PUSH1 0x24 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD DUP1 PUSH2 0x1073 PUSH1 0x24 SWAP2 CODECOPY PUSH1 0x40 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 REVERT JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP3 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND EQ ISZERO PUSH2 0xAC1 JUMPI PUSH1 0x40 MLOAD PUSH32 0x8C379A000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 DUP2 MSTORE PUSH1 0x4 ADD DUP1 DUP1 PUSH1 0x20 ADD DUP3 DUP2 SUB DUP3 MSTORE PUSH1 0x22 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD DUP1 PUSH2 0xFDE PUSH1 0x22 SWAP2 CODECOPY PUSH1 0x40 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 REVERT JUMPDEST DUP1 PUSH1 0x1 PUSH1 0x0 DUP6 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 PUSH1 0x0 DUP5 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 DUP2 SWAP1 SSTORE POP DUP2 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP4 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH32 0x8C5BE1E5EBEC7D5BD14F71427D1E84F3DD0314C0F7B2291E5B200AC8C7C3B925 DUP4 PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 LOG3 POP POP POP JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP4 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND EQ ISZERO PUSH2 0xC32 JUMPI PUSH1 0x40 MLOAD PUSH32 0x8C379A000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 DUP2 MSTORE PUSH1 0x4 ADD DUP1 DUP1 PUSH1 0x20 ADD DUP3 DUP2 SUB DUP3 MSTORE PUSH1 0x25 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD DUP1 PUSH2 0x104E PUSH1 0x25 SWAP2 CODECOPY PUSH1 0x40 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 REVERT JUMPDEST PUSH1 0x0 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP3 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND EQ ISZERO PUSH2 0xCB8 JUMPI PUSH1 0x40 MLOAD PUSH32 0x8C379A000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 DUP2 MSTORE PUSH1 0x4 ADD DUP1 DUP1 PUSH1 0x20 ADD DUP3 DUP2 SUB DUP3 MSTORE PUSH1 0x23 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD DUP1 PUSH2 0xFBB PUSH1 0x23 SWAP2 CODECOPY PUSH1 0x40 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 REVERT JUMPDEST PUSH2 0xCC3 DUP4 DUP4 DUP4 PUSH2 0xFB5 JUMP JUMPDEST PUSH2 0xD2E DUP2 PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 PUSH1 0x60 ADD PUSH1 0x40 MSTORE DUP1 PUSH1 0x26 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH2 0x1000 PUSH1 0x26 SWAP2 CODECOPY PUSH1 0x0 DUP1 DUP8 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 SLOAD PUSH2 0xE6D SWAP1 SWAP3 SWAP2 SWAP1 PUSH4 0xFFFFFFFF AND JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 DUP1 DUP6 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 DUP2 SWAP1 SSTORE POP PUSH2 0xDC1 DUP2 PUSH1 0x0 DUP1 DUP6 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 SLOAD PUSH2 0xF2D SWAP1 SWAP2 SWAP1 PUSH4 0xFFFFFFFF AND JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 DUP1 DUP5 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD PUSH1 0x0 KECCAK256 DUP2 SWAP1 SSTORE POP DUP2 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND DUP4 PUSH20 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AND PUSH32 0xDDF252AD1BE2C89B69C2B068FC378DAA952BA7F163C4A11628F55A4DF523B3EF DUP4 PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 DUP3 DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 LOG3 POP POP POP JUMP JUMPDEST PUSH1 0x0 DUP4 DUP4 GT ISZERO DUP3 SWAP1 PUSH2 0xF1A JUMPI PUSH1 0x40 MLOAD PUSH32 0x8C379A000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 DUP2 MSTORE PUSH1 0x4 ADD DUP1 DUP1 PUSH1 0x20 ADD DUP3 DUP2 SUB DUP3 MSTORE DUP4 DUP2 DUP2 MLOAD DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP DUP1 MLOAD SWAP1 PUSH1 0x20 ADD SWAP1 DUP1 DUP4 DUP4 PUSH1 0x0 JUMPDEST DUP4 DUP2 LT ISZERO PUSH2 0xEDF JUMPI DUP1 DUP3 ADD MLOAD DUP2 DUP5 ADD MSTORE PUSH1 0x20 DUP2 ADD SWAP1 POP PUSH2 0xEC4 JUMP JUMPDEST POP POP POP POP SWAP1 POP SWAP1 DUP2 ADD SWAP1 PUSH1 0x1F AND DUP1 ISZERO PUSH2 0xF0C JUMPI DUP1 DUP3 SUB DUP1 MLOAD PUSH1 0x1 DUP4 PUSH1 0x20 SUB PUSH2 0x100 EXP SUB NOT AND DUP2 MSTORE PUSH1 0x20 ADD SWAP2 POP JUMPDEST POP SWAP3 POP POP POP PUSH1 0x40 MLOAD DUP1 SWAP2 SUB SWAP1 REVERT JUMPDEST POP PUSH1 0x0 DUP4 DUP6 SUB SWAP1 P
Tümünü göster

4. Adım: Akıllı sözleşmenizi test edin Belge bağlantısı(opens in a new tab)

4.1. Adım: Gerekli bağımlılıkları ekleyin Belge bağlantısı(opens in a new tab)

Bir Akıllı Sözleşmeyi başarıyla yazdıktan sonra onu test edebiliriz. Bunu yapmak için Waffle kullanacağız.

Waffle testleri Mocha ve onun yanında Chai kullanılarak yazılmıştır. Farklı bir test ortamı kullanabiliriz, ancak Waffle eşleyicileri yalnızca Chai ile çalışır.

Yani, bağımlılıklarımıza Chai eklemeliyiz:

yarn add --dev mocha chai

4.2. Adım: Test dosyası oluşturun Belge bağlantısı(opens in a new tab)

Testimizi yazmak için test dizinimizde BasicToken.test.ts dosyası oluşturmamız gerekiyor.

1import { expect, use } from "chai"
2import { Contract } from "ethers"
3import { deployContract, MockProvider, solidity } from "ethereum-waffle"
4import BasicToken from "../build/BasicToken.json"
5
6use(solidity)
7
8describe("BasicToken", () => {
9 const [wallet, walletTo] = new MockProvider().getWallets()
10 let token: Contract
11
12 beforeEach(async () => {
13 token = await deployContract(wallet, BasicToken, [1000])
14 })
15})
Tümünü göster

Yani, token'ımızı dağıtmak için Waffle'dan deployContract yöntemini kullanıyoruz. Argüman olarak, sözleşmemizin ve varsayılan bakiyemizin derlenmiş json dosyası olan wallet'ı geçmeliyiz.

Waffle ayrıca, bir sözleşmeyi dağıtmayı çok kolaylaştıran bir wallet oluşturmamıza da olanak tanır.

wallet hakkında daha fazla bilgiyi buradan(opens in a new tab); dağıtım fonksiyonu hakkında daha fazla bilgiyi buradan okuyabilirsiniz(opens in a new tab).

Cüzdanımızın bakiyesini kontrol etmek için basit bir test yazalım. Sözleşmemiz sırasında 1000 değerini gönderdiğimizden, cüzdanımızın bakiyesi ilk testte kontrol edebileceğimiz 1000 token olmalıdır.

1it("Assigns initial balance", async () => {
2 expect(await token.balanceOf(wallet.address)).to.equal(1000)
3})

Testi çalıştırmak için yarn test kullanın

4.3. Adım: Olaylar yayma Belge bağlantısı(opens in a new tab)

Bu öğreticide size Waffle'ın en kullanışlı eşleyicilerini göstermek istiyorum, ilkiyle başlayalım.

Waffle, hangi olayların nerede yayıldığını test etmemizi sağlar.

Bu öğreticide, sözleşmemizin transfer yöntemini test edeceğim.

Bu testte, bir cüzdandan diğerine transfer yapacağım ve Transfer olayının çağrılıp çağrılmadığını kontrol edeceğim.

1it("Transfer emits event", async () => {
2 await expect(token.transfer(walletTo.address, 7))
3 .to.emit(token, "Transfer")
4 .withArgs(wallet.address, walletTo.address, 7)
5})

Ayrıca, bu eşleyicinin büyük bir avantajı, testimize withArgs ekleyerek bu olayın hangi argümanlarla çağrıldığını kontrol edebilmemizdir.

Bu, fonksiyonumuzun doğru çağrıldığından emin olmamızı sağlayacaktır!

4.4. Adım: Mesaj ile geri döndürün Belge bağlantısı(opens in a new tab)

Waffle, hangi mesajla geri dönüldüğünü test etmemizi sağlar.

Bunu kontrol etmek için testimizde revertedWith eşleyicisini kullanacağız.

Cüzdanımızdakinden daha fazla bir tutarda transfer yapacağımız bir test yazabiliriz. Ardından, işlemin tam mesajla geri dönüp dönmediğini kontrol edeceğiz!

1it("Can not transfer above the amount", async () => {
2 await expect(token.transfer(walletTo.address, 1007)).to.be.revertedWith(
3 "VM Exception while processing transaction: revert ERC20: transfer amount exceeds balance"
4 )
5})

4.5. Adım: Change-token-balance (Token bakiyesini değiştir) Belge bağlantısı(opens in a new tab)

Waffle, cüzdanların bakiyelerindeki değişiklikleri kontrol etmemizi sağlar!

Bakiye değişikliğini kontrol etmek için changeTokenBalance eşleyicisini veya birden fazla hesap için changeTokenBalances'ı kullanabiliriz.

Eşleyici, numbers, strings ve BigNumbers'ı bir bakiye değişikliği olarak kabul edebilirken, adres bir cüzdan veya sözleşme olarak belirtilmelidir.

Sıradaki testi yazalım:

1it("Send transaction changes receiver balance", async () => {
2 await expect(() =>
3 wallet.sendTransaction({ to: walletTo.address, gasPrice: 0, value: 200 })
4 ).to.changeBalance(walletTo, 200)
5})

Yukarıdakiler, tek bir cüzdan için bir testtir.

Ve birden fazla cüzdan için bir sonraki:

1it("Send transaction changes sender and receiver balances", async () => {
2 await expect(() =>
3 wallet.sendTransaction({ to: walletTo.address, gasPrice: 0, value: 200 })
4 ).to.changeBalances([wallet, walletTo], [-200, 200])
5})

İşlemin geri çağırma (çağrıdan önce bakiyeyi kontrol etmemiz gerekiyor) veya işlem yanıtı olarak iletilmesi bekleniyor.

Tebrikler

Tebrikler! Öğreticimi tamamladınız. Waffle ile akıllı sözleşmeleri test etme yolunda ilk büyük adımınızı attınız.

Bu öğreticideki kodu burada(opens in a new tab) bulabilirsiniz.

Waffle hakkında daha fazla belge burada(opens in a new tab) mevcuttur.

Son düzenleme: @kaanmetu(opens in a new tab), 23 Kasım 2023

Bu rehber yararlı oldu mu?