പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

ഈ പേജ് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കൂ

🌏

നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണുന്നതിന് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത് ഇതുവരെ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ്. ഈ ഉള്ളടക്കം വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ.

പേജ് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യൂ

ഇവിടെ ബഗുകൾ ഒന്നുമില്ല!🐛

ഈ പേജ് വിവർത്തനം ചെയ്‌തില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പേജ് ബോധപൂർവ്വം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ പേജ് അപൂർണ്ണമാണ്, നിങ്ങളുടെ സഹായം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ പേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന എന്തും ചേർക്കുക.

Ethereum for Java developers

അവസാന എഡിറ്റ്: , Invalid DateTime
പേജ് എഡിറ്റുചെയ്യുക

Use Ethereum to create decentralized applications (or "dapps") that utilize the benefits of cryptocurrency and blockchain technology. These dapps can be trustworthy, meaning that once they are deployed to Ethereum, they will always run as programmed. They can control digital assets in order to create new kinds of financial applications. They can be decentralized, meaning that no single entity or person controls them and are nearly impossible to censor.

Getting started with smart contracts and the Solidity language

Take your first steps to integrating Java with Ethereum

Need a more basic primer first? Check out ethereum.org/learn or ethereum.org/developers.

  • Blockchain Explained
  • Understanding Smart Contracts
  • Write your First Smart Contract
  • Learn How to Compile and Deploy Solidity

Working with Ethereum clients

Learn how to use Web3J and Hyperledger Besu, two leading Java Ethereum Clients

Intermediate articles

Advanced use patterns

Java projects and tools

Looking for more resources? Check out ethereum.org/developers.

Java community contributors

ഈ പേജ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക

നിങ്ങൾ വിഷയത്തിൽ നിപുണനാണെങ്കിൽ സംഭാവന നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ പേജ് എഡിറ്റുചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം വിതറുക.

നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കും, നിങ്ങൾ Ethereum കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സഹായിക്കും!

ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഉപയോഗിക്കുക ഡോക്യുമെന്‍റേഷന്‍ ടെമ്പ്ലേറ്റ്

ചോദ്യങ്ങൾ? ഞങ്ങളുടെ # ഉള്ളടക്ക ചാനലിൽ ചോദിക്കുക ഡിസ്കോർഡ് സെർവർ

പേജ് എഡിറ്റുചെയ്യുക

Was this article helpful?