പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

ഈ പേജ് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കൂ

🌏

നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണുന്നതിന് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത് ഇതുവരെ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ്. ഈ ഉള്ളടക്കം വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ.

പേജ് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യൂ

ഇവിടെ ബഗുകൾ ഒന്നുമില്ല!🐛

ഈ പേജ് വിവർത്തനം ചെയ്‌തില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പേജ് ബോധപൂർവ്വം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ പേജ് അപൂർണ്ണമാണ്, നിങ്ങളുടെ സഹായം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ പേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന എന്തും ചേർക്കുക.

Token Standards

അവസാന എഡിറ്റ്: , Invalid DateTime
പേജ് എഡിറ്റുചെയ്യുക

Introduction

Many Ethereum development standards focus on token interfaces. These standards help ensure smart contracts remain composable, so for instance when a new project issues a token, that it remains compatible with existing decentralized exchanges.

Prerequisites

  • Ethereum development standards
  • Smart contracts

Token standards

Here are some of the most popular token standards on Ethereum:

  • ERC-20 - A standard interface for fungible (interchangeable) tokens, like voting tokens, staking tokens or virtual currencies.
  • ERC-721 - A standard interface for non-fungible tokens, like a deed for artwork or a song.
  • ERC-777 - ERC-777 allows people to build extra functionality on top of tokens such as a mixer contract for improved transaction privacy or an emergency recover function to bail you out if you lose your private keys.
  • ERC-1155 - ERC-1155 allows for more efficient trades and bundling of transactions – thus saving costs. This token standard allows for creating both utility tokens (such as $BNB or $BAT) and Non-Fungible Tokens like CryptoPunks.
  • ERC-4626 - A tokenized vault standard designed to optimize and unify the technical parameters of yield-bearing vaults.

Further reading

Know of a community resource that helped you? Edit this page and add it!

ഈ പേജ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക

നിങ്ങൾ വിഷയത്തിൽ നിപുണനാണെങ്കിൽ സംഭാവന നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ പേജ് എഡിറ്റുചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം വിതറുക.

നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കും, നിങ്ങൾ Ethereum കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സഹായിക്കും!

ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഉപയോഗിക്കുക ഡോക്യുമെന്‍റേഷന്‍ ടെമ്പ്ലേറ്റ്

ചോദ്യങ്ങൾ? ഞങ്ങളുടെ # ഉള്ളടക്ക ചാനലിൽ ചോദിക്കുക ഡിസ്കോർഡ് സെർവർ

പേജ് എഡിറ്റുചെയ്യുക

Was this article helpful?