Przejdź do głównej zawartości

Strona ostatnio zaktualizowana: 13 czerwca 2024

Słownik

#

atak 51%

Rodzaj ataku na zdecentralizowaną sieć, w której grupa przejmuje kontrolę nad większością węzłów. To pozwoliłoby oszukać łańcuch bloków poprzez odwrócenie transakcji i dwukrotne wydawanie eteru i innych tokenów.

A

konto

Obiekt zawierający adres, saldo, nonce oraz opcjonalną pamięć i kod. Konto może być kontem kontraktowym lub kontem należącym do podmiotu zewnętrznego (EOA).

adres

Najczęściej jest to EOA lub umowa, która może odbierać (adres docelowy) lub wysyłać (adres źródłowy) transakcje w łańcuchu bloków. Dokładniej rzecz ujmując, jest to 160 skrajnych prawych bitów Keccak hash z ECDSA klucza publicznego.

Interfejs binarny aplikacji (ABI)

Standardowy sposób pracy z kontraktami w ekosystemie Ethereum, zarówno spoza blockchainu, jak i w działaniach między kontraktami.

assert

W Solidity instrukcja assert(false) kompiluje się do 0xfe, nieprawidłowego kodu operacji, który zużywa całe pozostałe paliwo i cofa wszystkie zmiany. Gdy instrukcja assert() nie powiedzie się, dzieje się coś bardzo złego i nieoczekiwanego i musisz naprawić swój kod. Instrukcji assert() należy użyć, aby uniknąć warunków, które nigdy nie powinny wystąpić.

poświadczenie

Walidator głosuje na łańcuch śledzący lub blok odłamków. Walidatorzy muszą poświadczyć bloki, sygnalizując, że zgadzają się ze stanem zaproponowanym przez blok.

B

Łańcuch śledzący

Ulepszenie Eth2, które stanie się koordynatorem sieci Ethereum. Wprowadza proof of stake i walidatorów do Ethereum. Zostanie on ostatecznie połączony z siecią główną.

big-endian

Reprezentacja liczby pozycyjnej, w której najbardziej znacząca cyfra jest pierwszą cyfrą w pamięci. Przeciwieństwo little-endian, gdzie pierwsza jest najmniej znacząca cyfra.

blok

Zbiór wymaganych informacji (nagłówek bloku) o zawartych transakcjach oraz zestaw innych nagłówków bloków znanych jako ommers. Bloki są dodawane do sieci Ethereum przez górników.

blockchain

W Ethereum, sekwencja bloków zwalidowana przez system proof-of-work, każdy jest powiązany ze swoim poprzednikiem w całej drodze do bloku genezy. Nie ma limitu rozmiaru bloku; zamiast tego wykorzystuje się zmienne wartości graniczne paliwa.

kod bajtowy

Zestaw abstrakcyjnych instrukcji przeznaczony do skutecznego wykonywania przez program interpreter lub maszyny wirtualne. W przeciwieństwie do kodu źródłowego czytelnego dla człowieka, kod bajtowy jest wyrażony w formacie numerycznym.

Fork Byzantium

Pierwszy z dwóch hard forków na etapie rozwoju Metropolis. Obejmował on EIP-649: opóźnienie bomby trudności w Metropolis i zmniejszenie nagród za blok, gdzie Epoka Lodowcowa została opóźniona o 1 rok, a nagroda za blok została zmniejszona z 5 do 3 ETH.

C

kompilowanie

Konwertowanie kodu napisanego w wysokopoziomowym języku programowania (np. Solidity) na język niższego poziomu (np. kod bajtowy EVM).

komitet

Grupa co najmniej 128 walidatorów przypisana losowo do bloków śledzących i odłamkowych przez łańcuch śledzący.

konsensus

Gdy wiele węzłów (zazwyczaj większość węzłów w sieci) ma te same bloki w swoim lokalnie sprawdzonym najlepszym blockchainie. Nie należy mylić z zasadami konsensusu.

zasady konsensusu

Zasady walidacji bloków, których przestrzegają pełne węzły, aby pozostać w konsensusie z innymi węzłami. Nie należy mylić z konsensusem.

fork Constantinople

Druga część etapu Metropolis, pierwotnie zaplanowana na połowę 2018 roku. Oprócz innych zmian spodziewane jest przejście na hybrydowy algorytm konsensusu proof-of-work/proof-of-stake.

konto kontraktowe

Konto zawierające kod wykonujący każdorazowo, gdy otrzyma transakcję z innego konta (EOA lub kontrakt).

transakcja tworząca kontrakt

Specjalna transakcja z zerowym adresem odbiorcy używana do rejestracji kontraktu i zapisania go w blockchainie Ethereum.

Połączenie krzyżowe zawiera podsumowanie stanu odłamka. W ten sposób łańcuchy odłamkowe komunikują się ze sobą za pośrednictwem łańcucha śledzącego w podzielonym systemie proof of stake.

D

Zdecentralizowana Organizacja Autonomiczna (DAO)

Przedsiębiorstwo lub inna organizacja działająca bez zarządzania hierarchicznego. DAO może również oznaczać kontrakt The DAO uruchomiony 30 kwietnia 2016 r. i złamany w czerwcu tego roku. Ostatecznie doprowadziło to do hard forku (o nazwie DAO) w bloku 1 192 000, co spowodowało anulowanie złamanego kontraktu DAO i podział Ethereum i Ethereum Classic na dwa konkurencyjne systemy.

Dapp

Zdecentralizowana aplikacja. W minimalnej postaci obejmuje inteligentny kontrakt i internetowy interfejs użytkownika. Na bardziej ogólnym poziomie jest to aplikacja internetowa oparta na otwartych, zdecentralizowanych usługach infrastrukturalnych w modelu peer-to-peer. Ponadto wiele aplikacji dapp obejmuje zdecentralizowaną pamięć i/lub komunikatów oraz platformę rozwoju aplikacji.

giełda zdecentralizowana (DEX)

Typ dapp, który pozwala wymieniać tokeny z uczestnikami w sieci. Potrzebujesz etheru, aby z niej skorzystać (aby zapłacić opłaty za transakcje), ale nie podlegają one ograniczeniom geograficznym, takim jak scentralizowane giełdy — każdy może uczestniczyć.

deed

Zobacz niewymienny token (NFT)

DeFi

Skrót „zdecentralizowanych finansów”, szeroka kategoria aplikacji zdecentralizowanych mająca na celu świadczenie usług finansowych zabezpieczonych przez blockchain, bez żadnych pośredników, tak aby każdy z dostępem do Internetu mógł uczestniczyć.

trudność

Ogólnosieciowe ustawienie, które steruje tym, ile obliczeń jest wymagane do wyprodukowania proof-of-work.

bomba trudności

Planowany wykładniczy wzrost trudności proof-of-work mający na celu motywowanie do przejścia na proof-stake, zmniejszający zmiany związane z forkiem

podpis cyfrowy

Krótki ciąg danych, który użytkownik tworzy dla dokumentu przy użyciu klucza prywatnego, tak że każdy, kto posiada odpowiedni klucz publiczny, podpis i dokument może sprawdzić, czy (1) dokument został „podpisany” przez właściciela tego konkretnego klucza prywatnego; oraz (2) dokument nie uległ zmianie po jego podpisaniu.

E

algorytm ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm)

Algorytm kryptograficzny używany przez Ethereum w celu zapewnienia, że fundusze mogą być wydawane tylko przez ich właścicieli. Jest to preferowana metoda tworzenia kluczy publicznych i prywatnych. Odpowiednia do generowania adresu konta i weryfikacji transakcji.

epoka

Okres 32 slotów (6,4 minuty) w systemie skoordynowanym łańcuchem śledzącym. Komitety walidatorów są losowane co epokę ze względów bezpieczeństwa. W każdej epoce jest szansa na finalizację łańcucha.

Wniosek dotyczący usprawnienia Ethereum (EIP)

Dokument projektowy dostarczający informacji społeczności Ethereum, opisujący proponowaną nową funkcję lub jej procesy lub środowisko (patrz ERBN).

Usługa nazw Ethereum (ENS)

Rejestr ENS jest pojedynczym centralnym kontraktem, który dostarcza mapowanie od nazw domen do właścicieli i resolverów, jak opisano w EIP 137.

Przeczytaj więcej na ens.domains(opens in a new tab)

entropia

W kontekście kryptografii brak przewidywalności lub poziom losowości. Podczas generowania tajnych informacji, takich jak klucze prywatne, algorytmy zazwyczaj opierają się na źródle wysokiej entropii, aby zapewnić nieprzewidywalność wyników.

konto zewnętrzne (EOA)

Konto utworzone przez lub dla ludzkich użytkowników sieci Ethereum.

Prośba o komentarze Ethereum (ERC)

Etykieta nadana niektórym EIP, które próbują zdefiniować określony standard użycia Ethereum.

Ethash

Algorytm proof-of-work dla Ethereum 1.0.

Przeczytaj więcej na eth.wiki(opens in a new tab)

ether

Natywna kryptowaluta używana przez ekosystem Ethereum, który pokrywa koszty gazu podczas realizacji transakcji. Zapisywany również jako ETH lub symbol Ξ, grecka wielka litera Xi.

wydarzenia

Pozwala na korzystanie z urządzeń EVM do rejestrowania danych. Aplikacje zdecentralizowane mogą nasłuchiwać wydarzeń i używać ich do uruchamiania wywołań zwrotnych JavaScript w interfejsie użytkownika.

Maszyna Wirtualna Ethereum (EVM)

Wirtualna maszyna bazująca na stosie, która wykonuje kod bajtowy. W Ethereum model wykonania określa, w jaki sposób stan systemu jest zmieniany na podstawie serii instrukcji kodu bajtowego i małej krotki danych środowiskowych. Jest to określone przez formalny model wirtualnej maszyny stanu.

język asemblera EVM

Czytelna dla człowieka forma kodu bajtowego EVM.

F

funkcja zastępcza

Domyślna funkcja wywołana w przypadku braku danych lub zadeklarowanej nazwy funkcji.

faucet

Usługa wykonana za pośrednictwem inteligentnego kontraktu, która wypłaca środki w postaci bezpłatnego eteru testowego, który może być użyty w sieci testowej.

nieodwołalność

Nieodwołalność jest gwarancją, że zestaw transakcji przed upływem danego czasu nie zmieni się i nie będzie mógł zostać wycofany.

finney

Nominał etheru. 1 finney = 1015 wei. 103 finney = 1 ether.

fork

Zmiana protokołu, powodująca utworzenie alternatywnego łańcucha lub czasowe rozbieżności w dwóch potencjalnych ścieżkach blokowych podczas wydobycia.

dowód oszustwa

Model bezpieczeństwa dla niektórych rozwiązań warstwy 2, gdzie w celu zwiększenia szybkości transakcje są wrzucane do partii i przesyłane do Ethereum w jednej transakcji. Zakłada się, że są one ważne, ale można je zakwestionować, jeżeli podejrzewa się nadużycia finansowe. Dowód oszustwa przeprowadzi następnie transakcję, aby sprawdzić, czy doszło do oszustwa. Ta metoda zwiększa liczbę możliwych transakcji przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa. Niektóre wartości zbiorcze używają dowodów ważności.

granica

Pierwotny etap testowania Ethereum, trwający od lipca 2015 r. do marca 2016 r.

G

paliwo

Paliwo wirtualne używane w Ethereum do realizacji inteligentnych kontraktów. EVM wykorzystuje mechanizm księgowy do pomiaru zużycia gazu i ograniczenia zużycia zasobów obliczeniowych (patrz Kompletność w sensie Turinga).

limit gazu

Maksymalna ilość gazu, którą może wykorzystać transakcja lub blok.

blok genezy

Pierwszy blok w blockchainie, używany do inicjowania określonej sieci i jej kryptowaluty.

geth

Go Ethereum. Jedno z najważniejszych wdrożeń protokołu Ethereum, napisanego w Go.

Przeczytaj więcej na geth.ethereum.org(opens in a new tab)

gwei

Skrót od gigawei, nominał etheru, powszechnie używany do ceny gazu. 1 gwei = 109 wei. 109 gwei = 1 ehter.

H

hard fork

Trwała rozbieżność w blockchainie; znana również jako twarda zmiana. Występuje często, gdy niezaktualizowane węzły nie mogą sprawdzić poprawności bloków utworzonych przez zmodernizowane węzły, które postępują zgodnie z nowszymi regułami konsensusu. Nie mylić z forkiem, soft forkiem, forkiem programowym lub forkiem Git.

hash

Odcisk palca o stałej długości, wytwarzany przez funkcję haszową. (Zobacz keccak-256)

Portfel HD

Portfel wykorzystujący hierarchiczny deterministyczny protokół (HD) tworzenia i transferu.

Przeczytaj więcej na github.com(opens in a new tab)

ziarno portfela HD

Wartość używana do wygenerowania głównego klucza prywatnego i kodu łańcucha głównego dla portfela HD. Ziarno (seed) portfela może być reprezentowane za pomocą mnemonicznych słów, ułatwiając ludziom kopiowanie, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie kluczy prywatnych.

homestead

Drugi etap rozwoju Ethereum rozpoczął się w marcu 2016 r. w bloku 1 150 000.

I

indeks

Struktura sieciowa mająca na celu optymalizację wyszukiwania informacji w całym blockchainie poprzez zapewnienie efektywnej ścieżki do źródła ich przechowywania.

Protokół ICAP (Inter-exchange Client Address Protocol)

Kodowanie adresu Ethereum, które jest częściowo kompatybilne z kodowaniem międzynarodowego numeru rachunku bankowego (IBAN) i oferuje wszechstronne, opatrzone sumą kontrolną i interoperacyjne kodowanie adresów Ethereum. Adresy ICAP używają nowego pseudo-krajowego kodu IBAN XE oznaczającego „eXtended Ethereum” używanego w walutach niepodlegających jurysdykcji (np. XBT, XRP, XCP).

Epoka lodowcowa

Hard fork Ethereum wprowadzony w bloku nr 200 000, aby zastosować wykładniczy wzrost poziomu trudności (inaczej bombę trudności). Ma motywować do przejścia na system proof-of-stake.

środowisko IDE

Interfejs użytkownika, który zazwyczaj łączy edytor kodu, kompilator, środowisko uruchomieniowe i debuger.

problem niemodyfikowalności wdrożonego kodu

Po wdrożeniu kod kontraktu (lub biblioteki) staje się niezmienny. Standardowe techniki rozwoju oprogramowania są oparte na możliwości poprawiania ewentualnych błędów i dodawania nowych funkcji, dlatego niemodyfikowalność stanowi wyzwanie dla twórców inteligentnych kontraktów.

transakcja wewnętrzna

Transakcja wysłana z konta kontraktu na inne konto kontraktu lub EOA (patrz komunikat).

K

funkcja wyprowadzania klucza (KDF)

Znana również jako „algorytm rozszerzania hasła”, jest używana w pliku kestore do ochrony zaszyfrowanego hasła przed przed atakami siłowymi, atakami słownikowymi i atakami z użyciem tablic tęczowych, wielokrotnie haszując hasło.

keccak-256

Kryptograficzna funkcja skrótu (hash) używana w Ethereum. Keccak-256 został znormalizowany jako SHA-3.

plik keystore

Plik w formacie JSON zawierający jeden (losowo wygenerowany) klucz prywatny, zaszyfrowany hasłem dla dodatkowego bezpieczeństwa.

L

warstwa 2

Obszar rozwoju skupiony na ulepszeniach w zakresie warstwowania w uzupełnieniu protokołu Ethereum. Te ulepszenia są związane z szybkościami transakcji, niższymi opłatami transakcyjnymi i prywatnością transakcji.

LevelDB

Przechowywany na dysku magazyn open source typu klucz-wartość, zaimplementowany jako lekka biblioteka o jednej funkcji. Narzędzie działające na wielu platformach.

biblioteka

Kontrakt specjalnego rodzaju, który nie ma funkcji do odbioru płatności, funkcji rezerwowej ani pamięci na dane. W związku z tym nie może odbierać ani przechowywać etherów, ani przechowywać danych. Biblioteka to zainstalowany kod, który może być wywoływany w trybie odczytu przez inne kontrakty na potrzeby obliczeń.

lekki klient

Klient Ethereum, który nie przechowuje lokalnej kopii blockchainu ani nie weryfikuje bloków ani transakcji. Oferuje funkcje portfela oraz może tworzyć i rozsyłać transakcje.

M

Sieć główna

Główna sieć publiczna blockchainu Ethereum. Realny ETH, rzeczywista wartość i realne konsekwencje. Znana również jako warstwa 1 podczas omawiania rozwiązań skalowania warstwy 2. (Zobacz również sieć testowa)

drzewo Merkle Patricia

Struktura danych używana w Ethereum do efektywnego przechowywania par klucz-wartość.

komunikat

Transakcja wewnętrzna, która nigdy nie jest serializowana i wysyłana tylko w EVM.

wywołanie komunikatu

Proces przekazywania komunikatu z jednego konta do innego. Jeśli docelowe konto jest powiązane z kodem maszyny EVM, EVM, ta maszyna zostanie uruchomiona na podstawie stanu konta i przekazanego komunikatu.

Metropolis

Trzeci etap rozwoju Ethereum rozpoczęty w październiku 2017 r.

górnik

Węzeł w sieci, który za pomocą wielokrotnego obliczania skrótów znajduje prawidłowe dowody pracy (proof of work) dla nowych bloków (patrz ethash).

N

sieć

Oznacza tu sieć Ethereum — sieć P2P, w której transakcje i bloki są przekazywane do wszystkich węzłów sieci Ethereum (użytkowników sieci).

token niezamienny (NFT)

Nazywany także deed. Jest to standardowy token wprowadzony na podstawie propozycji ERC721. Tokeny NFT można śledzić i handlować nimi, ale każdy token jest unikatowy i odmienny; nie są zamienne jak ETH i tokeny ERC-20. Tokeny NFT mogą reprezentować prawo własności zasobów cyfrowych lub fizycznych.

node

Klient działający w sieci.

nonce

W kryptografii wartość, która może być użyta tylko raz. W Ethereum używane są dwa typy wartości nonce — wartość nonce konta jest licznikiem transakcji w każdym koncie i służy do zapobiegania atakom przez odtwarzanie instrukcji. Wartość nonce w proof-of-work jest wartością losową w bloku użytą do uzyskania proof-of-work.

O

blok ommer (uncle)

Kiedy górnik znajdzie poprawny blok, może się okazać, że inny górnik opublikował konkurencyjny blok, który został dodany do końcówki blockchainu. Ten ważny, ale nieaktualny blok może zostać uwzględniony przez nowsze bloki jako ommer co pozwala uzyskać część nagrody za blok. Termin „ommer” jest preferowanym pojęciem neutralnym pod względem płci dla rodzeństwa bloku macierzystego, ale czasami używa się także nazwy „wujek”.

Optymistyczne pakiety zbiorcze

Pakiet zbiorczy transakcji, które używają dowodów oszustwa, aby zaoferować większą przepustowość transakcji warstwy 2 przy użyciu zabezpieczeń dostarczanych przez sieć główną (warstwa 1). W przeciwieństwie do plazmy, podobnego rozwiązania warstwy 2, optymistyczne pakiety zbiorcze mogą obsługiwać bardziej złożone typy transakcji – wszystko co jest możliwe w EVM. W porównaniu z pakietami zbiorczymi o wiedzy zerowej doświadczają opóźnień, ponieważ transakcję można zakwestionować za pomocą dowodu oszustwa.

P

parity

Jest to jedna z najważniejszych implementacji oprogramowania klienckiego Ethereum.

Plasma

Rozwiązanie skalowania off-chain wykorzystujące dowody oszustwa, na przykład optymistyczne pakiety zbiorcze. Plazma jest ograniczona do prostych transakcji, takich jak podstawowe transfery i zamiany tokenów.

klucz prywatny (tajny klucz)

Jest to tajna liczba, która umożliwia użytkownikom w sieci Ethereum dowodzenie własności konta lub kontraktów w wyniku tworzenia podpisu cyfrowego (patrz klucz publiczny, adres, ECDSA).

proof-of-stake (PoS)

Jest to metoda, za pomocą której protokół blockchainu kryptowaluty umożliwia uzyskanie konsensusu w środowisku rozproszonym. PoS wymaga przedstawienia dowodu własności określonej kwoty kryptowaluty (jest to „stawka”, jaką użytkownik ma w sieci), aby dana osoba mogła uczestniczyć w weryfikacji transakcji.

Proof-of-work (PoW)

Są do dane (dowód), których uzyskanie wymaga intensywnych obliczeń. W Ethereum górnicy muszą znaleźć liczbowe rozwiązanie algorytmu Ethash zgodnie z poziomem trudności obowiązującym na poziomie sieci.

klucz publiczny

Wygenerowana na podstawie klucza prywatnego za pomocą funkcji jednostronnej liczba, która może być publicznie udostępniana i używana przez każdego do sprawdzania poprawności podpisu cyfrowego dodanego za pomocą powiązanego klucza prywatnego.

R

potwierdzenie

Dane zwracane przez klienta Ethereum, reprezentujące wynik konkretnej transakcji. Potwierdzenie obejmuje skrót transakcji, numer jej bloku ilość zużytego gazu, a w przypadku wdrożenia inteligentnego kontraktu adres kontraktu.

atak z wykorzystaniem wielobieżności

Atak składający się z kontraktu atakującego wywołującego kontrakt ofiary w taki sposób, że podczas wykonania ofiara ponownie wywołuje kontrakt atakującego rekursywnie. Może to skutkować na przykład kradzieżą środków poprzez pominięcie tych części kontraktu ofiary, które aktualizują saldo lub liczą kwoty odstąpienia.

nagroda

Liczba etherów przyznawana w każdym nowym bloku jako nagroda przez sieć górnikowi, który znalazł rozwiązanie proof-of-work.

Recursive Length Prefix (RLP)

Standard kodowania zaprojektowany przez deweloperów Ethereum do kodowania i serializowania obiektów (struktur danych) o dowolnej złożoności i długości.

pakiet zbiorczy

Typ rozwiązania skalowania warstwy 2 który zawiera wiele transakcji i przesyła je do głównego łańcucha Ethereum w pojedynczej transakcji. Pozwala to na zmniejszenie kosztów gazu i zwiększenie przepustowości transakcji. Istnieją pakiety zbiorcze optymistyczne i o wiedzy zerowej, wykorzystujące różne metody zabezpieczania, aby zaoferować wymienione korzyści skalowalności.

S

Serenity

Czwarty i ostatni etap rozwoju Ethereum, znany pod nazwą Ethereum 2.0.

SHA (Secure Hash Algorithm)

Rodzina kryptograficznych funkcji skrótu opublikowanych przez Narodowy Instytut Norm i Technologii (NIST).

odłamek / łańcuch odłamkowy

Łańcuch proof-of-stake koordynowany przez łańcuch śledzący i zabezpieczony przez walidatorów. Do sieci zostaną dodane 64 w ramach aktualizacji łańcucha odłamkowego Eth2. Łańcuchy odłamkowe będą oferować Ethereum zwiększoną przepustowość transakcji dzięki dostarczeniu dodatkowych danych do rozwiązań warstwy 2 takich jak optymistyczne pakiety zbiorcze i pakiety zbiorcze ZK.

łańcuch boczny

Rozwiązanie skalujące wykorzystujące oddzielny łańcuch z innymi, często szybszymi, regułami konsensusu. Aby podłączyć łańcuchy boczne do sieci głównej, potrzebny jest mostek. Pakiety zbiorcze również używają łańcuchów bocznych, ale współpracują z siecią główną.

singleton

Pojęcie z obszaru programowania komputerów oznaczające obiekt klasy, która umożliwia istnienie w danym momencie tylko jednej instancji.

gniazdo

Okres (12 sekund) w którym walidator w systemie proof-of-stake może zaproponować nowy łańcuch śledzący i blok łańcucha odłamków. Slot może być pusty. 32 sloty tworzą epokę.

inteligentny kontrakt

Program działający w infrastrukturze obliczeniowej Ethereum.

Solidity

Proceduralny (imperatywny) język programowania o składni podobnej do JavaScript, C++ lub Java. Najpopularniejszy i najczęściej używany język do tworzenia inteligentnych kontraktów w Ethereum. Jego twórcą jest dr Gavin Wood.

wewnątrzwierszowy język asemblerowy dla Solidity

Jest to język asemblerowy dla maszyny EVM używany w programach w języku Solidity. Dzięki obsłudze wewnątrzwierszowego języka asemblerowego w Solidity programowanie niektórych działań stało się łatwiejsze.

Spurious Dragon

Hard fork blockchainu Ethereum wprowadzony w bloku 2 675 00, aby uwzględnić różne ataki typu DoS i dodać mechanizmy czyszczenia stanu (patrz Tangerine Whistle). Jest to także mechanizm ochrony przed atakami przez odtwarzanie (patrz nonce).

stablecoin

Token ERC-20 o wartości powiązanej z wartością innego zasobu. Istnieją sablecoiny zabezpieczone walutami fiducjarnymi, takimi jak dolary, metale szlachetne, złoto, i innymi kryptowalutami, takimi jak bitcoin.

układanie w stos

Deponowanie ilości etheru (Twoja stawka) aby stać się walidatorem i zabezpieczyć sieć. Walidator sprawdza transakcje i proponuje bloki w modelu konsensusu proof-of-stake. Staking stanowi dla Ciebie ekonomiczną zachętę do działania w najlepszym interesie sieci. Otrzymasz nagrody za wykonywanie obowiązków walidatora, ale stracisz różne ilości ETH, jeśli tego nie zrobisz.

kanały uzyskiwania informacyji

Rozwiązanie warstwy 2, polegające na ustanowieniu między uczestnikami kanału, w którym mogą swobodnie i tanio przeprowadzać transakcje. Tylko transakcja ustanawiająca i zamykająca kanał jest wysyłana do sieci głównej. Pozwala to na bardzo wysoką przepustowość transakcji, ale opiera się na wcześniejszej znajomości liczby uczestników i blokowaniu funduszy.

szabo

Nazwa etheru. 1 szabo = 1012 wei, 106 szabo = 1 ether.

T

Tangerine Whistle

Hard fork blockchainu Ethereum wprowadzony w bloku nr 2 463 00, aby zmodyfikować obliczanie zużycia gazu w wybranych zadaniach z wieloma operacjami wejścia – wyjścia, a także by chronić stan przed atakami DoS, w których wykorzystywano niskie zużycie gazu we wspomnianych operacjach.

testnet

Skrót od nazwy „sieć testowa”, służy do symulowania zachowania głównej sieci Ethereum (patrz sieć główna).

standard tokenów

Wprowadzony we wniosku ERC-20 zapewnia znormalizowaną strukturę kontraktów inteligentnych dla zamiennych tokenów. Tokeny z tego samego kontraktu mogą być śledzone, sprzedawane i wymieniane, w przeciwieństwie do NFT.

transakcja

Dane przeznaczone do blockchainu Ethereum, podpisane przez konto źródłowe skierowane pod określony adres. Transakcja zawiera metadane, np. limit gazu dla tej transakcji.

opłata transakcyjna

Opłata, którą musisz wnieść za każdym razem, gdy korzystasz z sieci Ethereum. Może to być wysyłanie środków z Twojego portfela lub interakcje z aplikacją zdecentralizowaną, np. zamiana tokenów lub zakup elementu kolekcjonerskiego. Można to interpretować jako opłatę za usługę. Opłata ta zmienia się w zależności od stopnia zajętości sieci. Dzieje się tak, ponieważ górnicy, osoby odpowiedzialne za przetwarzanie transakcji, prawdopodobnie będą priorytetowo traktować transakcje z wyższymi opłatami – w związku z tym zatory powodują wzrost cen.

Na poziomie technicznym opłata za transakcję odnosi się do ilości gazu wymaganej przez Twoją transakcję.

Obniżenie opłat transakcyjnych jest obecnie przedmiotem dużego zainteresowania. Zobacz Warstwa 2

kompletność w sensie Turinga

Nazwa ta pochodzi od brytyjskiego matematyka i informatyka Alana Turinga. System reguł manipulowania danymi (np. zbiór instrukcji komputera, język programowania lub automat komórkowy) jest „kompletny w sensie Turinga”, jeśli można go wykorzystać do zasymulowania działania dowolnej maszyny Turinga.

V

walidator

Węzeł w systemie proof-of-stake odpowiedzialny za przechowywanie danych, przetwarzanie transakcji i dodawanie nowych bloków do blockchainu. Aby aktywować oprogramowanie walidatora, musisz mieć możliwość stakingu 32 ETH.

Dowód ważności

Model bezpieczeństwa dla niektórych rozwiązań warstwy 2, gdzie w celu zwiększenia szybkości transakcje są wrzucane do partii i przesyłane do Ethereum w jednej transakcji. Obliczanie transakcji odbywa się poza łańcuchem, a następnie jest dostarczane do głównego łańcucha wraz z dowodem ich ważności. Ta metoda zwiększa liczbę możliwych transakcji przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa. Niektóre pakiety zbiorcze używają dowodu oszustwa.

Validium

Rozwiązanie, które używa dowodów ważności w celu poprawy przepustowości transakcji. W przeciwieństwie do pakietów zbiorczych z zerową wiedzą, dane Validium nie są przechowywane w warstwie 1 sieci głównej.

Vyper

Wysokopoziomowy jęsyk programowania wysokiego poziomu o składni zbliżonej do Pythona. Ma być językiem zbliżonym do języków czysto funkcyjnych. Utworzony przez Vitalika Buterina.

W

portfel

Oprogramowanie przechowujące klucze prywatne. Pozwala uzyskać dostęp do kont Ethereum, kontrolować je i komunikować się z inteligentnymi kontraktami. Klucze nie muszą być przechowywane w portfelu i mogą być pobierane z magazynu offline (tj. karty pamięci lub kartki papieru) w celu poprawy bezpieczeństwa. Pomimo nazwy portfele nigdy nie przechowują pieniędzy ani tokenów.

Web3

Trzecia wersja Internetu. Po raz pierwszy zaproponował ją dr Gavin Wood. Sieć Web3 reprezentuje nową wizję opartą na aplikacjach sieciowych. Ma pozwolić przejść od zarządzanych aplikacji z jednym właścicielem do aplikacji rozwijanych za pomocą decentralizowanych protokołów (patrz Dapp).

wei

Najmniejsza jednostka waluty ether. 1018 wei = 1 ether.

Z

adres zerowy

To specjalny adres w Ethereum, obejmujący same zera. Jest on podawany jako adres docelowy w transakcjach tworzących kontrakty.

pakiet zbiorczy o wiedzy zerowej

Pakiet zbiorczytransakcji korzystający z dowodów ważności w celu zwiększenia przepustowości transakcji warstwy 2 przy zastosowaniu zabezpieczeń zapewnianych przez sieć główną (warstwa 1). Pakiety zbiorcze o wiedzy zerowej nie mogą obsługiwać złożonych transakcji (co mogą robić optymistyczne pakiety zbiorcze), ale nie dotyczą ich problemy z opóźnieniami, ponieważ przedłożone transakcje są ewidentnie ważne.

Źródła

Częściowo na podstawie książki Mastering Ethereum(opens in a new tab) autorstwa Andreasa M. Antonopoulosa i Gavina Dreoda(opens in a new tab) w ramach licencji CC-BY-SA

Współtwórz tę stronę

Zapomnieliśmy o czymś? Widzisz jakieś błędy? Pomóż nam wprowadzać ulepszenia, współtworząc ten słownik na GitHub!

Dowiedz się więcej o tym, jak włączyć się do tworzenia strony

Czy ten artykuł był pomocny?

Data ostatniej aktualizacji strony: 10 lipca 2024

Wiedza

 • Centrum edukacyjne
 • Co to jest Ethereum?
 • Czym jest ether (ETH)?
 • Portfele Ethereum
 • Co to jest Web3?
 • Inteligentne kontrakty
 • Gas fees
 • Dodaj węzeł
 • Bezpieczeństwo Ethereum i zapobieganie oszustwom
 • Centrum quizów
 • Słownik Ethereum
(opens in a new tab)(opens in a new tab)(opens in a new tab)
 • O nas
 • Aktywa marki Ethereum
 • Kodeks postępowania
 • Praca
 • Polityka prywatności
 • Warunki użytkowania
 • Polityka dotycząca plików cookie
 • Kontakt prasowy(opens in a new tab)