پرش به محتوای اصلی

کمک به ترجمه این صفحه

🌏

شما این صفحه را به زبان انگلیسی می‌بینید زیرا ما هنوز آن را ترجمه نکرده‌ایم. برای ترجمه این محتوا به ما کمک کنید.

ترجمه صفحه

اینجا هیچ اشکالی وجود ندارد!🐛

این برگه هنوز ترجمه نشده است. ما به عمد این برگه را فعلاً به زبان انگلیسی رها کرده‌ایم.

این صفحه ناقص است و ما از کمک شما خوشحال می‌شویم. این صفحه را ویرایش کنید و هر چیزی را که فکر می‌کنید ممکن است برای دیگران مفید باشد، اضافه کنید.

Ethereum for .NET developers

آخرین ویرایش: , Invalid DateTime
ویرایش صفحه

Use Ethereum to create decentralized applications (or "dapps") that utilize the benefits of cryptocurrency and blockchain technology. These dapps can be trustworthy, meaning that once they are deployed to Ethereum, they will always run as programmed. They can control digital assets in order to create new kinds of financial applications. They can be decentralized, meaning that no single entity or person controls them and are nearly impossible to censor.

Build decentralized applications on top of Ethereum and interact with smart contracts using tools and languages from the Microsoft technology stack - Supporting C#, # Visual Basic .NET, F#, on tooling such as VSCode and Visual Studio, across .NET Framework/.NET Core/.NET Standard. Deploy an Ethereum blockchain on Azure using Microsoft Azure Blockchain in minutes. Bring the love of .NET to Ethereum!

Getting started with smart contracts and the Solidity language

Take your first steps to integrating .NET with Ethereum

Need a more basic primer first? Check out ethereum.org/learn or ethereum.org/developers.

 • Blockchain Explained
 • Understanding Smart Contracts
 • Write your First Smart Contract
 • Learn How to Compile and Deploy Solidity

Introducing the Nethereum library and VS Code Solidity

Want to skip setup for now, and jump straight to the samples?

 • Playground - Interact with Ethereum and learn how to use Nethereum through the browser.
  • Query Account Balance C# VB.NET
  • Query ERC20 Smart Contract Balance C# VB.NET
  • Transfer ether to an Account C# VB.NET
  • ... And more!

Intermediate articles

Advanced use patterns

.NET projects, tools and other fun stuff

Looking for more resources? Check out ethereum.org/developers.

.NET community contributors

At Nethereum, we mostly hang out on Gitter where everyone is welcome to ask/answer questions, get help, or just chill. Feel free to do a PR or open an issue on the Nethereum GitHub repository, or just browse through the many side/sample projects we have. You can also find us on Discord!

If you are new to Nethermind and need help getting started, join our Discord. Our developers are on hand to answer your questions. Don't hesitate to open a PR or raise any issues on the Nethermind GitHub repository.

Other aggregated lists

Official Nethereum Site
Official Nethermind Site

یه ما در این صفحه کمک کنید

اگر شما در این زمینه یک متخصص هستید، این صفحه را ویرایش کنید و با دانش خود آن را غنی کنید.

نام شما ذکر خواهد شد و با این کار به جامعه اتریوم کمک می‌کنید!

استفاده از این قالب مستندسازی تغییرپذیر

سؤالی دارید؟ آن را از ما در کانال #محتوا در سرور دیسکوردمان بپرسید

ویرایش صفحه

آیا این مقاله مفید بود؟