پرش به محتوای اصلی

کمک به ترجمه این صفحه

🌏

شما این صفحه را به زبان انگلیسی می‌بینید زیرا ما هنوز آن را ترجمه نکرده‌ایم. برای ترجمه این محتوا به ما کمک کنید.

ترجمه صفحه

اینجا هیچ اشکالی وجود ندارد!🐛

این برگه هنوز ترجمه نشده است. ما به عمد این برگه را فعلاً به زبان انگلیسی رها کرده‌ایم.

این صفحه ناقص است و ما از کمک شما خوشحال می‌شویم. این صفحه را ویرایش کنید و هر چیزی را که فکر می‌کنید ممکن است برای دیگران مفید باشد، اضافه کنید.

Ethereum for Go developers

آخرین ویرایش: , Invalid DateTime
ویرایش صفحه

Use Ethereum to create decentralized applications (or "dapps"). These dapps can be trustworthy, meaning that once they are deployed to Ethereum, they will always run as programmed. They are decentralized, meaning that they run on a peer-to-peer network and there is no single point of failure. No single entity or person controls them and they are nearly impossible to censor. They can control digital assets in order to create new kinds of applications.

Getting started with smart contracts and the Solidity language

Take your first steps to integrating Go with Ethereum

Need a more basic primer first? Check out ethereum.org/learn or ethereum.org/developers.

 • Blockchain Explained
 • Understanding Smart Contracts
 • Write your First Smart Contract
 • Learn How to Compile and Deploy Solidity
 • Contract Tutorial

Beginner articles and books

Intermediate articles and docs

Advanced use patterns

Go projects and tools

 • Geth / Go Ethereum - Official Go implementation of the Ethereum protocol
 • Go Ethereum Code Analysis - Review and analysis of Go Ethereum source code
 • Erigon - Faster derivative of Go Ethereum, with a focus on archive nodes
 • Golem - Golem is creating a global market for computing power
 • Quorum - A permissioned implementation of Ethereum supporting data privacy
 • Prysm - Ethereum 'Serenity' 2.0 Go Implementation
 • Eth Tweet - Decentralized Twitter: A microblogging service running on the Ethereum blockchain
 • Plasma MVP GolangGolang implementation and extension of the Minimum Viable Plasma specification
 • Open Ethereum Mining Pool - An open source Ethereum mining pool
 • Ethereum HD Wallet - Ethereum HD Wallet derivations in Go
 • Multi Geth - Support for many species of Ethereum networks
 • Geth Light Client - Light Ethereum Subprotocol's Geth implementation
 • Ethereum Golang SDK - A simple Ethereum wallet implementation and utilities in Golang

Looking for more resources? Check out ethereum.org/developers

Go community contributors

Other aggregated lists

یه ما در این صفحه کمک کنید

اگر شما در این زمینه یک متخصص هستید، این صفحه را ویرایش کنید و با دانش خود آن را غنی کنید.

نام شما ذکر خواهد شد و با این کار به جامعه اتریوم کمک می‌کنید!

استفاده از این قالب مستندسازی تغییرپذیر

سؤالی دارید؟ آن را از ما در کانال #محتوا در سرور دیسکوردمان بپرسید

ویرایش صفحه

آیا این مقاله مفید بود؟