پرش به محتوای اصلی

کمک به ترجمه این صفحه

🌏

شما این صفحه را به زبان انگلیسی می‌بینید زیرا ما هنوز آن را ترجمه نکرده‌ایم. برای ترجمه این محتوا به ما کمک کنید.

ترجمه صفحه

اینجا هیچ اشکالی وجود ندارد!🐛

این برگه هنوز ترجمه نشده است. ما به عمد این برگه را فعلاً به زبان انگلیسی رها کرده‌ایم.

این صفحه ناقص است و ما از کمک شما خوشحال می‌شویم. این صفحه را ویرایش کنید و هر چیزی را که فکر می‌کنید ممکن است برای دیگران مفید باشد، اضافه کنید.

Ethereum for Python Developers

آخرین ویرایش: , Invalid DateTime
ویرایش صفحه

Use Ethereum to create decentralized applications (or "dapps") that utilize the benefits of cryptocurrency and blockchain technology. These dapps can be trustworthy, meaning that once they are deployed to Ethereum, they will always run as programmed. They can control digital assets in order to create new kinds of financial applications. They can be decentralized, meaning that no single entity or person controls them and are nearly impossible to censor.

Getting started with smart contracts and the Solidity language

Take your first steps to integrating Python with Ethereum

Need a more basic primer first? Check out ethereum.org/learn or ethereum.org/developers.

 • Blockchain Explained
 • Understanding Smart Contracts
 • Write your First Smart Contract
 • Learn How to Compile and Deploy Solidity

Beginner articles

Intermediate articles

Advanced use patterns

Python projects and tools

Active:

 • Web3.py - Python library for interacting with Ethereum
 • Vyper - Pythonic Smart Contract Language for the EVM
 • Ape - The smart contract development tool for Pythonistas, Data Scientists, and Security Professionals
 • Brownie - Python framework for deploying, testing and interacting with Ethereum smart contracts
 • py-evm - implementation of the Ethereum Virtual Machine
 • eth-tester - tools for testing Ethereum-based applications
 • eth-utils - utility functions for working with Ethereum related codebases
 • py-solc-x - Python wrapper around the solc solidity compiler with 0.5.x support
 • py-wasm - Python implementation of the web assembly interpreter
 • pydevp2p - implementation of the Ethereum P2P stack
 • pymaker - Python API for Maker contracts
 • siwe - Sign in with Ethereum (siwe) for Python
 • Web3 DeFi for Ethereum integrations - A Python package with ready integrations for ERC-20, Uniswap and other popular projects

Archived / No longer maintained:

 • Trinity - Ethereum Python client
 • Mamba - framework to write, compile, and deploy smart contracts written in Vyper language

Looking for more resources? Check out ethereum.org/developers.

Projects using Python tooling

The following Ethereum-based projects use tools mentioned on this page. The related open-source repositories serve as a good reference for example code and best practices.

Python Community discussion

Other aggregated lists

The Vyper wiki has an incredible list of resources for Vyper

یه ما در این صفحه کمک کنید

اگر شما در این زمینه یک متخصص هستید، این صفحه را ویرایش کنید و با دانش خود آن را غنی کنید.

نام شما ذکر خواهد شد و با این کار به جامعه اتریوم کمک می‌کنید!

استفاده از این قالب مستندسازی تغییرپذیر

سؤالی دارید؟ آن را از ما در کانال #محتوا در سرور دیسکوردمان بپرسید

ویرایش صفحه

آیا این مقاله مفید بود؟